دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در رشته اتاق عمل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
اتاق عمل هدف و ماهیت  گسترش مراکز بیمارستانی دارای اتاق عمل جراحی و نیاز روزافزون به افراد کاردان برای اداره اتاق‌های عمل جراحی، بیانگر نیاز جامعه به تکنسین اتاق عمل است. افرادی که می‌توانند درمسائل فنی، پزشکان جراح را یاری دهند. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در اتاق عمل به جراحان کمک‌های لازم فنی را ارائه دهند. همچنین این دسته از متخصصان می‌توانند وسائل جراحی و استریل را جهت استفاده آماده نمایند و اداره اتاق عمل را به عهده گیرند. در سراسر دنیا برنامه اتاق عمل به دو صورت ارائه می شود : در حالت اول دانش آموختگان رشته ی کارشناسی  پرستاری ( پس ازکسب مدرک لیسانس) در یک دوره 1-2 ساله برای ورود به اتاق عمل آموزش می بینند. در حالت دوم دانشجویان در مقطع کاردانی آموزش های عمومی دوره اتاق عمل را می گذرانند و برای ایفای نقش به عنوان فرد سیار و اسکراب آماده می شوند و سپس درصورت تمایل در یک دوره ی 5/1-5/2 ساله برای ایفای نقش به  عنوان کمک اول جراح آماده می شوند.به عنوان مثال با نگاهی به انجمن پرستاران دانشگاه کارولینسکا مشخص می شود که پرستاران پس از طی دوره کارشناسی و اخذ پروانه کار بع صورت RN ، می توانند با گذراندن یک دوره دانشگاهی مصوب به مدت 45 هفته( تقریبا یکسال ) مدرک تحصیلی اطاق عمل دریافت نموده و به عنوان یک فرد با تجربه در اطاق عمل مشغول به کار گردند.و یا در کالج پرستاران اطاق عمل استرالیا،پرستاران پس از دوره کارشناسی و اخذ پروانه کار به صورت RN می توانند طی یک دوره دانشگاهی مصوب با گذراندن 27 موضوع درسی به صورت پرستار متخصص قبل،حین و بعد از عمل در نقش های پرستار بیهوشی ،پرستار سیرکولیت ، پرستار ثبت ، پرستار تجهیزات ، کمک جراح ، پرستار ریکاوری و بعد از عمل و پرستار بررسی و شناخت و آموزش به بیمار قبل از عمل فعالیت کنند. نطری براستاندارد های مراقبت از بیماران در انجمن پرستاران اتاق عمل آمریکا نیز نشان می دهد که دانشجویان  دوره های تکنسین اتاق عمل می توانند تا دوره های تخصصی بالاتر ادامه تحصیل دهند . با ذکر این نکته که افراد هر  دوره ای شرح وظایف خاص خود را دارند و نقش افرادی که دوره تخصصی را طی کرده اند با تکنسین اتاق عمل تفاوت  دارد . با نگاهی بر استانداردهای مراقبت از بیمار در انجمن پرستاران اتاق عمل امریکا نی. نشان می دهد که دانشجویان  دوره های تکنسین اتاق عمل می توانند تا دوره های تخصصی بالاتر ادامه تحصیل دهند.با ذکر این نکته که افراد  هر دوره ای شرح وظایف خاص خود را دارند و نقش افرادی که دوره تخصصی را طی کرده اند با تکنسین اطاق عمل تفاوت دارند .با نگاهی به استاندارد های انجمن تکنولوژیست های جراحی (AST) نیز مشاهده می شود که افراد شاغل در اتاق عمل دارای مدارک متقاوتی می باشند به عنوان مثال تکنولوژیست های جراحی برای ایفای نقش اسکراب در سه سطح 1-2-3 آموزش می بینند.در سطح اول فرد در عمل های عمومی وارد می شود در سطح دوم می تواند در عمل های تخصصی تر ایفای نقش نماید و در سطح سوم فرد در حوزه ی مدیریت نیز وارد می گردد. رشته اتاق عمل درايران درمقطع کارداني بين سالهاي 1366 تا1380ودرمقطع کارشناسي پيوسته وناپيوسته ازسال 1387  دردانشکده هاي مختلف سطح کشورراه اندازي گرديد. اين رشته دردانشکده هاي پيراپزشکي وياپرستاري به دانشجويان  ارائه ميگردد. دراين دانشکده ها گروه اتاق عمل متولي اداره دانشجويان دررشته اتاق عمل ميباشد.درکشورايران تاکنون  رشته اي مشابه رشته کارشناسي اتاق عمل وجودنداشته است ودانشجويان دردوره هاي کارداني اتاق عمل شروع به  تحصيل نموده ودرصورت تمايل به ارتقاء علمي وعملي خودباشرکت درکنکورکارشناسي ناپيوسته بعنوان پرستاردراتاق عمل ياسايربخشهامشغول بکارميشوند. ضرورت وجودحرفه وارتقاء حرفه اي: تکنولوژيستهاي اتاق عمل عضومهمي ازتيمهاي بهداشتي بوده که درتماس نزديک باجراحان ، متخصصان بيهوشي وپرستاران درراستاي تامين مراقبتي مطلوب براي بيماران فعاليت ميکنندوازآن جا که سنگ زيربنايي رشدوتوسعه يک حرفه ، آموزش آن حرفه ميباشد. انتظارميرودکه تاسال 2012 ميزان نيازبه تکنولوژيستهاي اتاق عمل سريعترازحدمتوسط افزايش يابد . علت اين امرافزايش تعدادوانواع اعمال جراحي ورشدجمعيت ونيزافزايش تعدادونيزافزايش ميزان سالمندي است . (زيراافرادسالمندنيازبه اعمال جراحي بيشتري دارند. ازطرفي تغييرات وسيع وچشمگيرموجوددرتکنيکهاي جراحي نيازمندهم سطح شدن تکنسينهاي جراحي بانقشهاووظايف جديدبوده وبرنامه آموزشي کنوني براي برآوردن نيازهاي پرسنل اتاق عمل درآينده کافي نخواهدبود. وباايجاد رشته کارشناسي اتاق عمل امکان دستيابي به بخشي ازمهارت ودانش موردنظر راپيدا خواهند نمود. رسالت رشته : رسالت رشته اتاق عمل درمقطع کارشناسي پيوسته تربيت نيروي انساني آگاه ، متعهدوکارآمداست.که باکسب توانائيهاي حرفه اي دراتاق عمل وبهره مندي ازدانش وتکنولوژي روز، خدمات موردنيازمراقبتي وآموزشي مقرون به صرفه را در بالاترين سطح استانداردجهت تعميم ، حفظ وارتقاء سطح سلامت بيماروجامعه ارائه دهند. توانایی فردي موردنيازبراي رشته: براي انجام استانداردهاي اين حرفه ، صداقت وپايبندي به اصول اخلاقي ضروري است. يک تکنولوژيست اتاق عمل شايسته بايدنگرشي مراقبتي نسبت به بيماروديگراعضاي تيمهاي جراحي ومحيط داشته باشد. وي بعنوان عضوي ازتيم اتاق عمل ، بايدقادرباشدکه باسرعت وبادقت به جزئيات کارکند. قادربه اولويت بندي مسائل درشرايط اورژانس وپراسترس باشد، بنابراين نيازبه افرادي است که احساس مسئوليت شديدوشخصيت باثبات داشته ، صبوروعلاقمندبه کمک به ديگران بوده وبه نيازهاي بيمارودیگراعضاي تيم جراحي حساس باشند. وازآن جا که کاردراتاق عمل نيازبه ايستادن براي مدت زمان طولاني وتوانائي براي جابجايي وبلندکردن اشيا سنگين داردوفردرادرمعرض مناظروبوهاي ناخوشايند، بيماريهاي مسري وموادخطرناک قرارميدهد ، فرد بايد توانائي جسمي لازم راداشته باشد. امکان ادامه تحصيل درمقاطع بالاتر: نظربه اينکه اين رشته ، رشته اي کاملاً نوپا ميباشد. درحال حاضربه نظرميرسددانش آموختگان اين رشته بتواننددرآينده دررشته هاي مرتبط مانندآناتومي ، فيزيولوژي ، مهندسي تجهيزات پزشکي ، کمک اول جراح و.... ادامه تحصيل دهند. اعضاي اين گروه اميدوارهستندکه بتوانندباتلاش خوددرجهت ارتقاء واعتلاي اين حرفه گامي هرچندکوچک بردارند. فرصت هاي شغلي : اغلب تکنولوژيستهاي اتاق عمل دربيمارستانها ومراکزمراقبتي سياراستخدام ميشوند. اگرچه بيمارستانها اولين استخدام کننده اين گروه ميباشنداماانتظارميروداستخدام آنها درمراکزجراحي سيار، مراکزمراقبتي سرپايي ومطبهاي پزشکان افزايش يابد. به هرحال به علت زمينه آموزشي وسيع وتخصصي که اين افراددارند، سازمانهاي استخدام کننده واين دانش آموختگان ميتوانندگزينه هاي زيررانيزدرنظربگيرند. تخصص يافتن درزمينه هاي موردعلاقه مانندجراحي قلب ، ارتوپدي واطفال و.... استخدام توسط يک سازمان پزشکي براي ارائه محصولات آنها آموزش تکنولوژيست هاي اتاق عمل . خدمات نظامي استخدام بعنوان مشاور البته برخي ازاين مشاغل نيازبه دوره هاي آموزشي اضافي دارد.   طول دوره کارشناسي اتاق عمل : طول دوره کارشناسي پيوسته رشته اتاق عمل ونظام آموزشي آن مطابق آئيننامه آموزشي دوره کارشناسي پيوسته وناپيوسته مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي است. مدت تحصیل حداقل 4سال و حداکثر 5سال(در شرایط خاص و با موافقت آموزش کل دانشگاه علوم پزشکی مثل مرخصی تحصیلی و....... ) میباشد. نام درس وتعدادواحدهاي درسي : تعدادکل واحدهاي درسي دوره کارشناسي پيوسته رشته اتاق عمل 130 واحدوبه شرح زيرميباشد. دروس عمومي : 22 واحد ، دروس پايه ، اختصاصي وکارآموزي 84 واحد ، کارآموزي درعرصه : 24 واحد  
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10900 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 20 محل تحصیل دانشکده پرستاری اراک
10907 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل اتاق عمل با آزمون هردو 25
10928 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی اتاق عمل با آزمون هردو 20
11005 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 30
10950 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل با آزمون هردو 22
10973 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل با آزمون هردو 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10992 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل با آزمون هردو 30
11023 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل با آزمون هردو 25
11043 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 25
11072 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11085 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11141 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون هردو 29
11105 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر اتاق عمل با آزمون هردو 20
11117 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون هردو 20
11128 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون هردو 20
11132 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی اتاق عمل با آزمون هردو 15
11165 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 15
11176 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 22
11201 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 30
11228 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس اتاق عمل با آزمون هردو 16
11235 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 15
11245 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی اتاق عمل با آزمون هردو 15
11256 روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 18
11262 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 4
11269 روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 22
11279 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11298 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 10
11313 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 12
11323 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11340 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 25
11366 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان اتاق عمل با آزمون هردو 20
10878 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 30 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
11374 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون هردو 16
12528 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل با آزمون هردو 6 مخصوص داوطلبان بومی استان تهران ممنوعیت انتقال به تهران
11389 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری اتاق عمل با آزمون هردو 20
11403 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری اتاق عمل با آزمون هردو 20
11410 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 20
11440 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
11464 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل با آزمون هردو 20
11487 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس اتاق عمل با آزمون هردو 15 ممنوعیت نقل و انتقال
11494 روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل با آزمون هردو 20
11502 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین اتاق عمل با آزمون هردو 22
11581 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 21
11518 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون هردو 20
11529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون هردو 3
11537 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان اتاق عمل با آزمون هردو 15
11557 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون هردو 22
11569 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون هردو 3
11603 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون هردو 22
11620 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11649 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 20
11660 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان اتاق عمل با آزمون هردو 18
11693 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان اتاق عمل با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11709 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان اتاق عمل با آزمون هردو 15 فاقد خوابگاه
11718 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 22
11731 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون هردو 5
11757 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 20
11778 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11788 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل با آزمون هردو 25 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11808 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان اتاق عمل با آزمون هردو 20 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11817 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اتاق عمل با آزمون هردو 16
11829 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد اتاق عمل با آزمون هردو 20
11851 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد اتاق عمل با آزمون هردو 17
11856 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11868 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 20 محدودیت نقل و انتقال
11872 روزانه دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11881 روزانه دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11885 روزانه دانشکده علوم پزشکی خوی آذربایجان غربی اتاق عمل با آزمون هردو 20
11889 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل با آزمون هردو 15
11904 روزانه دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 20
11910 روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس اتاق عمل با آزمون هردو 10
11916 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل با آزمون هردو 16 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
11919 روزانه دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون هردو 25
11926 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 25
رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12596 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 10 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل در مناطق مـورد نیاز معاونـت درمـان دانشـگاه بجـز مرکز زاهدان
12597 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان اتاق عمل با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان سیستان وبلوچستان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (موسسه آموزش عالی سلامت خاش) - دارای تعهد خدمت سه برابر مدت تحصیل در منـاطق مـورد نیاز معاونت درمان دانشگاه بجز مرکز زاهدان
12641 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل با آزمون هردو 8 مخصوص داوطلبان استان کرمان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12504 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان آذربایجان شرقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27003 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران اتاق عمل با آزمون مرد 8 بورسیه ارتــش - دارای مصــاحبه و معاینــات- شرایط انتهای دفترچه