دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم تجربی در نوع دوره ظرفیت مازاد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10898 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی با آزمون هردو 18
11020 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی با آزمون زن 5
11000 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 19
11001 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی با آزمون هردو 19
11002 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11003 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11033 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی با آزمون هردو 30
11034 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11035 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 7
11036 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری با آزمون هردو 7
11037 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11038 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11039 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11040 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری با آزمون هردو 5
11080 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی با آزمون هردو 8
11098 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی با آزمون هردو 6
11099 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری با آزمون هردو 15
11114 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی با آزمون هردو 14
11126 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی با آزمون هردو 30
11189 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون هردو 10
11190 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون هردو 3
11191 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون هردو 4
11192 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون هردو 3
11193 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی با آزمون زن 2
11233 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی با آزمون هردو 12
11241 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی با آزمون هردو 7
11252 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی با آزمون هردو 12
11261 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی با آزمون هردو 10
11262 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل با آزمون هردو 4
11263 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری با آزمون هردو 5
11264 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11265 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری با آزمون هردو 4
11277 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی با آزمون هردو 12
11292 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون هردو 10 ممنوعیت انتقال و میهمانی
11293 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی با آزمون هردو 6 ممنوعیت انتقال و میهمانی
11350 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 14
11360 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی با آزمون هردو 24
10880 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی با آزمون هردو 15 رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از ظرفیت متقاضیان این دانشگاه پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد).
11384 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 7 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11385 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی با آزمون هردو 7 شیوه نوین آموزش پزشکی-ممنوعیت هرگونه جابجایی و انتقال
11397 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی با آزمون هردو 20
11398 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی با آزمون هردو 2
11399 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری با آزمون هردو 3
11400 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 2
11401 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 2
11402 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 2
11481 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 14
11482 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون هردو 15
11483 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون هردو 10
11484 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون هردو 4
11499 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی با آزمون هردو 23
11512 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی با آزمون هردو 25
11513 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون هردو 15
11514 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری با آزمون هردو 15
11515 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی با آزمون زن 5
11528 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی با آزمون هردو 10
11529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل با آزمون هردو 3
11530 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 10
11531 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری با آزمون هردو 10
11532 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 3
11533 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی با آزمون زن 4
11534 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری با آزمون هردو 3
11549 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11550 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11551 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11552 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11568 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی با آزمون هردو 27
11569 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل با آزمون هردو 3
11570 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری با آزمون هردو 14
11571 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون هردو 3
11572 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 3
11573 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 3
11574 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی با آزمون زن 3
11575 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری با آزمون هردو 3
11620 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11621 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11622 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11623 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11624 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11625 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11626 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11627 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11659 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی با آزمون هردو 10
11664 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 2 عدم تعهد واگذاری خوابگاه
11665 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11673 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون هردو 15 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11674 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری با آزمون هردو 15 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11675 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مامایی با آزمون زن 5 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
11682 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی با آزمون هردو 12 محل تحصیل دانشکده داروسازی
11686 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی با آزمون هردو 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11687 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11688 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت رشت
11678 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری با آزمون هردو 6
11708 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی با آزمون هردو 20 فاقد خوابگاه
11769 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5
11770 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت با آزمون هردو 5
11771 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی با آزمون هردو 2
11772 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی با آزمون زن 5
11778 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11779 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی با آزمون هردو 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11780 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11781 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری با آزمون هردو 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11782 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11783 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی با آزمون هردو 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11826 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی با آزمون هردو 20
11839 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی با آزمون هردو 5
11840 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون هردو 5
11841 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی با آزمون هردو 5
11842 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون هردو 5
11843 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای با آزمون هردو 5
11844 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط با آزمون هردو 5
11845 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری با آزمون هردو 5
11864 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی با آزمون هردو 8
11865 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری با آزمون هردو 10
11918 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری با آزمون هردو 10 حضرت زینب (س) لارستان محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی
11924 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 8
11925 ظرفیت مازاد دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری با آزمون هردو 8
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27529 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 4
27530 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی قم قم کاردانی فوریتهای پزشکی با آزمون مرد 3