کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - با آزمون - 1

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی ریاضی - با آزمون - 1
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
ریاضی - با آزمون 10001 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10002 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10003 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10004 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10005 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10006 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن - مرد 58
ریاضی - با آزمون 10007 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 17601 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 10008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 10013 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 10014 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک زن - مرد 14
ریاضی - با آزمون 17602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10015 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10016 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 17603 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17604 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی مرد 4
ریاضی - با آزمون 10018 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10019 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10020 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی فیزیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10021 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10022 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10023 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10024 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10025 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10026 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10027 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10028 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10029 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17605 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17606 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10030 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10031 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10032 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی فیزیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10033 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10034 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10035 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10036 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10037 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10038 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10039 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10040 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10041 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17607 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17608 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10042 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم مهندسی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10043 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10044 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق زن - مرد 22
ریاضی - با آزمون 10045 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10046 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10047 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10048 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10049 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17610 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17611 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17612 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17613 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10050 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم مهندسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10051 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10052 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10053 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10054 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10055 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10056 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10057 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17615 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10058 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10059 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10060 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10061 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10062 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پلیمر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10063 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شهرسازی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10064 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10065 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10066 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10067 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10068 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10069 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10070 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10071 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10072 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10073 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 17618 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17619 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17620 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 17621 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17622 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17623 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10074 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی برق زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10075 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی عمران زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10076 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی مکانیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10077 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی کاردانی معماری زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10078 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) آذربایجان غربی مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10079 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان آمار و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10080 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10081 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10082 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10083 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10084 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10085 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10086 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10087 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10088 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 85
ریاضی - با آزمون 10089 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشینهای ریلی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10090 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10091 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17624 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17625 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17626 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17627 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17628 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17629 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17630 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17631 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17632 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10092 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار و کاربردها زن 35
ریاضی - با آزمون 10093 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها زن 40
ریاضی - با آزمون 10094 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر زن 30
ریاضی - با آزمون 10095 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک زن 45
ریاضی - با آزمون 10096 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق زن 25
ریاضی - با آزمون 10097 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع زن 35
ریاضی - با آزمون 10098 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران زن 25
ریاضی - با آزمون 10099 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر زن 50
ریاضی - با آزمون 10100 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی مکانیک زن 30
ریاضی - با آزمون 17633 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 3
ریاضی - با آزمون 17634 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 6
ریاضی - با آزمون 17635 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 3
ریاضی - با آزمون 17636 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی زن 3
ریاضی - با آزمون 17637 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 3
ریاضی - با آزمون 17638 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 3
ریاضی - با آزمون 17639 نوبت دوم با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی زن 14
ریاضی - با آزمون 10101 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10102 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10103 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10104 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10105 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10106 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10107 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10108 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10109 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10110 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17640 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17641 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17642 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10111 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10112 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10113 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فیزیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10114 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10115 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10116 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10117 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10118 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10119 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10120 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 17643 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17644 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17645 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10121 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10122 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10123 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10124 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10125 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10126 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10127 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10128 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10129 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10130 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 17647 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17648 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن - مرد 9
ریاضی - با آزمون 17649 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17650 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10133 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10134 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10135 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17651 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10136 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10137 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10138 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17652 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10145 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10146 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10147 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10148 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10149 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10150 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10151 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10152 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10153 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10154 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10155 روزانه با آزمون دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی نساجی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10156 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10157 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10158 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10159 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10160 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق زن - مرد 44
ریاضی - با آزمون 10161 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10162 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10163 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10164 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10165 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10166 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10167 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10168 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17653 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17654 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17655 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17656 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10169 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع مرد 50
ریاضی - با آزمون 10170 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر مرد 50
ریاضی - با آزمون 10171 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی عمران مرد 40
ریاضی - با آزمون 17657 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری مرد 4
ریاضی - با آزمون 17658 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 4
ریاضی - با آزمون 17659 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 4
ریاضی - با آزمون 17660 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 4
ریاضی - با آزمون 10172 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10173 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10174 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10175 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10176 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10177 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10178 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 17661 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17662 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17663 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 10179 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10180 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10181 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10182 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10183 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17664 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17665 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17666 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10190 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق - الکترونیک زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10191 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق - قدرت زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10198 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10199 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10200 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10201 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10202 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق زن - مرد 105
ریاضی - با آزمون 10203 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10204 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10205 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10206 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10207 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10208 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10209 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 17668 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17669 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17670 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10210 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار و کاربردها زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10211 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 27
ریاضی - با آزمون 10212 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10213 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10214 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن - مرد 36
ریاضی - با آزمون 10215 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن - مرد 36
ریاضی - با آزمون 10216 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 84
ریاضی - با آزمون 10217 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 10218 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10219 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 67
ریاضی - با آزمون 10220 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 42
ریاضی - با آزمون 10221 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10222 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 10223 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 10224 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 42
ریاضی - با آزمون 10225 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10260 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 24 محل تحصيل دانشكده كشاورزي تبريز 
ریاضی - با آزمون 17671 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17672 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17673 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17674 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17675 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17676 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10226 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار و کاربردها زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10227 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 10228 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10229 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10230 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10231 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10232 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن - مرد 56
ریاضی - با آزمون 10233 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10234 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10235 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10237 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10238 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10239 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10240 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10241 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10261 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 16 محل تحصيل دانشكده كشاورزي تبريز 
ریاضی - با آزمون 17677 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17678 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17679 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17680 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17681 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17682 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10242 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30 امكان انتقال دانشجويان از دانشكده فني مهندسي مرند به دانشگاه تبريز وجود ندارد. 
ریاضی - با آزمون 10243 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10244 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10245 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10246 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10247 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10248 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10249 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10250 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10251 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران - ساختمانهای بتنی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10252 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 36 امكان انتقال دانشجويان از دانشكده فني مهندسي ميانه به دانشگاه تبريز وجود ندارد. 
ریاضی - با آزمون 10253 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 36
ریاضی - با آزمون 10254 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی خط و ابنیه زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10255 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10256 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10257 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10258 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع - ایمنی صنعتی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10262 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10263 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10264 روزانه با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10265 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10266 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10267 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10268 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10269 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10270 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10271 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10272 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10273 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10274 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17683 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 10275 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10276 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10277 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10278 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10279 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10280 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10281 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17684 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10286 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10287 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10288 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10289 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 26
ریاضی - با آزمون 10290 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10291 روزانه با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10292 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10293 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10294 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10295 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 26
ریاضی - با آزمون 10296 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10297 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 13
ریاضی - با آزمون 10298 روزانه با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی ریاضیات و کاربردها زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10299 روزانه با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10300 روزانه با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10301 روزانه با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10302 روزانه با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10303 روزانه با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10304 روزانه با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10305 روزانه با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10306 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10307 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10308 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10309 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10310 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10311 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10312 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10313 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10314 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10315 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم مهندسی زن - مرد 22
ریاضی - با آزمون 10316 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فیزیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10317 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10318 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی پلیمر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10319 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی شهرسازی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10320 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10321 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10322 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10323 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10324 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی معدن زن - مرد 56
ریاضی - با آزمون 10325 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10326 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی مکانیک زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10327 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10328 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی نفت زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10329 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مهندسی نقشه برداری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17685 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی زن - مرد 3 انتخاب رشته، استخراج و براي انجام مصاحبه و ساير مراحل (اسامي چند برابر ظرفيت متقاضيان اين رشته پس از اتمام مرحله پذيرش با شرايط خاص و مصاحبه/ شرايط در انتهاي دفترچه. گزينش از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد) 
ریاضی - با آزمون 17686 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17687 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17688 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17689 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17690 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17691 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17692 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17693 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17694 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10330 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10331 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10332 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10333 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17695 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10334 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10335 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10336 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10337 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17696 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17697 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17698 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت دولتی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17699 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت مالی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10338 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10339 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10340 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10341 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی نفت زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10345 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10346 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10347 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10348 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10349 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس فیزیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10350 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10351 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10352 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10354 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10355 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10356 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10357 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10358 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10359 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17703 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17704 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 10360 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10361 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10362 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10363 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10364 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17705 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10366 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 48
ریاضی - با آزمون 10367 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10368 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 64
ریاضی - با آزمون 10369 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10370 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10371 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 28
ریاضی - با آزمون 10372 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10373 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10374 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت زن - مرد 64
ریاضی - با آزمون 17707 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10375 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک زن - مرد 12
ریاضی - با آزمون 10376 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10377 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 10378 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10379 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10380 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10381 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10382 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10383 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت زن - مرد 16
ریاضی - با آزمون 17708 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10388 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10389 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها زن - مرد 65
ریاضی - با آزمون 10390 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فیزیک زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10391 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10392 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی دریا زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10393 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10394 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10395 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10396 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10397 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی معماری زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10398 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17709 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17710 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17711 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17712 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17713 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17714 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10399 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی صنایع زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10400 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10401 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز ریاضیات و کاربردها زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10402 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10403 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فیزیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10404 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10405 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10406 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی کامپیوتر زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10407 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی مکانیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17715 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17716 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17717 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17718 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 6 محل تحصيل واحد تهران 
ریاضی - با آزمون 17719 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 6 محل تحصيل واحد تهران 
ریاضی - با آزمون 17720 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 3 محل تحصيل واحد تهران 
ریاضی - با آزمون 10408 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10409 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10410 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10411 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10412 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10413 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10414 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10415 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 17721 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10416 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10417 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق زن - مرد 24
ریاضی - با آزمون 10418 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 10419 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 10420 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 10421 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 18
ریاضی - با آزمون 17722 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 10428 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10429 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10430 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10431 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10432 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17723 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17724 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10433 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10434 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10435 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10436 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17725 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17726 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10438 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10439 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10440 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10441 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10442 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک زن - مرد 100
ریاضی - با آزمون 10443 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10444 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10445 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10446 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10447 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10448 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10449 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10450 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10451 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17727 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17728 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17729 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17730 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17731 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 10452 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10453 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10454 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10455 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10456 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10457 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17732 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17733 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17734 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17735 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10458 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10459 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10460 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) کرمانشاه مهندسی صنایع مرد 35
ریاضی - با آزمون 10461 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) کرمانشاه مهندسی عمران مرد 35
ریاضی - با آزمون 17738 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17739 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10462 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10463 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10464 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10465 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10466 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10467 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10468 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10469 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران - نقشه برداری زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17740 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17741 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10470 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10471 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10472 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10473 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10474 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10475 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 17742 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17743 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10484 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10485 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10486 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10487 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان فیزیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10488 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق زن - مرد 110
ریاضی - با آزمون 10489 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10490 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10491 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10492 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10493 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10494 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مکانیک زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10495 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10496 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17747 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17748 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17749 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17750 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17751 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10497 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10498 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10499 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان فیزیک زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10500 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10501 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10502 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10503 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10504 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17752 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17753 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10505 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10506 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10507 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10508 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10509 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10510 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10511 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17754 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10512 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10513 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10514 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10515 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10516 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10517 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10518 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17755 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10519 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10520 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10521 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10522 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فیزیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10523 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10524 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق زن - مرد 120
ریاضی - با آزمون 10525 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10526 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10527 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10528 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10529 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10530 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10531 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10532 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 17756 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17757 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17758 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17759 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17760 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17761 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 10533 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10534 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10535 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10536 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10537 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10538 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10539 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10540 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10541 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10542 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10543 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک زن - مرد 90
ریاضی - با آزمون 10544 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 17762 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17763 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17764 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17765 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17766 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17767 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17768 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17769 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17770 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علوم تربیتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17771 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17772 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 17773 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10547 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10548 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17774 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17775 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 10549 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10550 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 17776 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17777 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 10551 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10552 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10553 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 10554 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی زن - مرد 45
ریاضی - با آزمون 10555 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10556 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10557 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 75
ریاضی - با آزمون 10558 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10559 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10560 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10561 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 17778 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17779 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17780 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن - مرد 10
ریاضی - با آزمون 17781 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17782 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17783 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17784 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10562 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10563 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10564 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران زن - مرد 15
ریاضی - با آزمون 10565 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17785 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17786 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17787 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17788 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17789 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17790 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10570 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10571 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10572 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی معدن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10573 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30 مصاحبه و ساير مراحل گزينش از طريق پايگاه اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و براي انجام چند برابر ظرفيت متقاضيان اين دانشگاه پس از پذيرش با شرايط خاص و داراي مصاحبه (اسامي اينترنتي سازمان سنجش اعلام خواهد شد). 
ریاضی - با آزمون 10574 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10575 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10576 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10577 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی پزشکی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10578 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10579 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 17792 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17793 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17794 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17795 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10580 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10581 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10582 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10583 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 10584 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10585 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10586 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10587 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10588 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10589 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10590 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 17796 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری روانشناسی زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17797 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10591 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10592 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10593 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10594 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10595 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10596 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10597 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10598 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10599 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10600 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 1
ریاضی - با آزمون 10601 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 10604 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10605 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10606 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 55
ریاضی - با آزمون 10607 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10608 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10609 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10610 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10611 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10612 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10613 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10614 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10615 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10616 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن زن - مرد 80
ریاضی - با آزمون 10617 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10618 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10619 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10620 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17800 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17801 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 4
ریاضی - با آزمون 17802 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17803 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 19
ریاضی - با آزمون 17804 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17805 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17806 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 10621 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10622 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10623 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10624 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10625 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10626 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10627 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10628 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10629 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی زن - مرد 35
ریاضی - با آزمون 10630 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10631 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10632 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10633 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10634 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10635 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک زن - مرد 40
ریاضی - با آزمون 10636 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن - مرد 25
ریاضی - با آزمون 10637 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی زن - مرد 50
ریاضی - با آزمون 17807 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 6
ریاضی - با آزمون 17808 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17809 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17810 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن - مرد 19
ریاضی - با آزمون 17811 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17812 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17813 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17814 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17815 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 17816 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 2
ریاضی - با آزمون 17817 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 8
ریاضی - با آزمون 10638 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10639 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10640 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم کامپیوتر زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10641 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10642 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10643 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن - مرد 70
ریاضی - با آزمون 10644 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 10645 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی هوافضا زن - مرد 20
ریاضی - با آزمون 17818 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17819 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17820 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن - مرد 7
ریاضی - با آزمون 17821 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 5
ریاضی - با آزمون 17822 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17823 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17824 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 17825 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 3
ریاضی - با آزمون 10646 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق زن - مرد 60
ریاضی - با آزمون 10647 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی علمی - کاربردی عمران زن - مرد 30
ریاضی - با آزمون 10648 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی عمران زن - مرد 50