دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33090 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران پزشکی زن / مرد 75
33091 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران پزشکی زن / مرد 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
33092 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 40
33093 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33094 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 40
33095 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33096 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران پزشکی زن / مرد 19 میباشد. بصورت خودگردان – محل برگزاری دوره علوم پایه در جزیره کیش
33097 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران پزشکی زن / مرد 19 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33098 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 10 بصورت خودگردان
33099 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33100 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 20 میباشد. بصورت خودگردان – محل برگزاری دوره علوم پایه در جزیره کیش