دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و نوع دوره دیگر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33075 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33076 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33080 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل - واحد اردبیل اردبیل پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
33083 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان دندانپزشکی زن / مرد 5 بصورت خودگردان
33084 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان دندانپزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33087 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد نجفآباد اصفهان پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
33088 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد نجفآباد اصفهان پزشکی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33096 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران پزشکی زن / مرد 19 میباشد. بصورت خودگردان – محل برگزاری دوره علوم پایه در جزیره کیش
33097 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران پزشکی زن / مرد 19 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33098 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 10 بصورت خودگردان
33099 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33100 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 20 میباشد. بصورت خودگردان – محل برگزاری دوره علوم پایه در جزیره کیش
33106 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی - واحد مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
33107 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی - واحد مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33109 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان سمنان داروسازی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33111 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
33114 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 3 بصورت خودگردان
33146 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان های خراسان جنوبی و هرمزگان - بصورت خودگردان
33146 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان های خراسان جنوبی و هرمزگان - بصورت خودگردان
33116 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد شیراز فارس دندانپزشکی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33119 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد کازرون فارس پزشکی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33121 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم - واحد قم قم پزشکی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33126 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان - واحد بروجرد لرستان دندانپزشکی زن / مرد 5 بصورت خودگردان
33128 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی مازندران داروسازی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33131 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد تنکابن مازندران پزشکی زن / مرد 4 بصورت خودگردان
33134 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری مازندران پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
33135 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری مازندران پزشکی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت خودگردان
33136 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان - مرکز آموزش بین المللی قشم هرمزگان پزشکی زن / مرد 25 بندرعباس برگزار می گردد. بصورت خودگردان دوره علوم پایه در جزیره قشم و دوره فیزیوپاتولوژی و بالینی در
33124 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 6 بصورت خودگردان
33138 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد - واحد یزد یزد پزشکی زن / مرد 7 بصورت خودگردان