دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی برای جنسیت زن / مرد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35251 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 18
35252 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 6
31501 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31502 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
35253 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی اقتصاد زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
35254 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35255 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن / مرد 36 (پذیریش در نیمسال دوم)
35256 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35258 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
31503 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 38
31504 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن / مرد 38
31505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2
31506 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن / مرد 2
35259 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 11
35260 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 11
35261 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 11
35262 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 1
35263 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 1
35264 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 1
31507 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 امکان پذیر نیست. مهمانی، انتقال دایم و تغییر رشته به سایر موسسات
31508 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31509 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) امکان پذیر نیست. مهمانی، انتقال دایم و تغییر رشته به سایر موسسات
35265 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد زن / مرد 15
35266 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 15
35267 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن / مرد 14
35268 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن / مرد 44 (پذیریش در نیمسال دوم)
35270 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
35271 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن / مرد 15
31511 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی زن / مرد 45
31512 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31513 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31514 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن / مرد 25
31515 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی زن / مرد 25
31516 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی زن / مرد 10
31517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31518 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31519 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن / مرد 10
31520 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی زن / مرد 10
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 15
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 12
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 11
35275 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35276 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24
35277 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 8
35278 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 8
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 11
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 8
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 8
35285 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35286 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 8
35287 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35288 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 9 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 2
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 5
31527 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 35
31528 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 35
31529 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35
31530 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31531 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن / مرد 35
31532 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 5
31533 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 5
31534 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 5
31535 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن / مرد 5
35310 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 11
35311 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 11
35313 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35314 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 2
35315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 2
35316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35317 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 18
35318 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 18
35319 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 15
35320 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
35321 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 18
35322 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 18
35323 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 3
31536 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهداشت مواد غذایی زن / مرد 35 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31537 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31538 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31539 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاه پزشکی زن / مرد 20 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31540 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40 هر رشته می باشد. اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31541 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاه پزشکی زن / مرد 10 امکان واگذاری خوابگاه دولتی وجود ندارد.
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 12 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 12 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 11 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35327 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 32 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35328 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن / مرد 32 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35330 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9 رشته می باشد. اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر
31542 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20 وجود ندارد امکان مهمان و یا انتقال به پردیس اصلی دانشگاه به دانشجویان غیر بومی خوابگاه تعلق خواهد گرفت.
31543 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10 ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه وجود
31544 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاه پزشکی زن / مرد 20
35335 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 14
35336 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی زن / مرد 48
35337 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18
35339 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 11
35340 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 2
35341 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 6
35342 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 5
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 9
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 9
35345 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن / مرد 24
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 9
31545 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 27
31546 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 27
31547 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 33
31548 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31549 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31550 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 30
31551 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 33
31552 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31553 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31554 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز زن / مرد 20
31555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 18
31556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 18
31557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 22
31558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31561 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 22
31562 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 16
31563 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 16
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 14
35349 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 7
35351 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35352 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 24
35353 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 9
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 10
35357 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 13
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 5
35359 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
35360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 16
35361 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 6
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 6
31564 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20 وجود ندارد. امکان ارایه خوابگاه برای دانشجویان جدیدالورود
31565 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن / مرد 40
31566 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 40
31567 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31568 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
31569 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 60
31570 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31571 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
31572 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن / مرد 10
31573 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 15
31574 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31575 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 30
31576 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 10
31577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن / مرد 10
31578 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 45
31579 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی زن / مرد 30
31580 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری زن / مرد 15
31581 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31582 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31583 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 15
31584 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 20
31585 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 45
35364 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی زن / مرد 10 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35365 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد زن / مرد 18
35366 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 9
35367 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن / مرد 8
35368 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 14
35369 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض زن / مرد 14
35371 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35372 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 9
35373 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35374 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 9
35380 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه شافعی زن / مرد 8 معارف اسلامی مختص اهل تسنن - محل تحصیل دانشکده الهیات و شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - فقط
31597 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم دامی زن / مرد 20
31598 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران گیاه پزشکی زن / مرد 20
31599 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20
35376 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35377 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35378 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35379 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
31586 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم دامی زن / مرد 20
31587 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 20
31588 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی خاک زن / مرد 20
31589 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی شیلات زن / مرد 20
31590 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31591 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
31592 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز گیاه پزشکی زن / مرد 20
31593 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20
31594 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع مبلمان زن / مرد 20
31595 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی طبیعت زن / مرد 20
31596 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی فضای سبز زن / مرد 20
35375 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
31600 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35381 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس حسابداری زن / مرد 12
35382 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35383 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
31601 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 50
31602 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31603 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31604 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
35384 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 13
35385 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 40
35387 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 2
35388 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 8
35389 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد زن / مرد 12
35390 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن / مرد 12
35391 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن / مرد 12
35392 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18
35393 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35394 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35403 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 18 محل تحصیل تهران
35404 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 18 محل تحصیل تهران
35405 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن / مرد 7 محل تحصیل تهران
35406 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی زن / مرد 7 محل تحصیل تهران
35407 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 7 محل تحصیل تهران
35408 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 18 محل تحصیل تهران
35409 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 9 محل تحصیل تهران
31605 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زمین شناسی زن / مرد 50
31606 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31607 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31608 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن / مرد 40
31609 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست فناوری زن / مرد 35
31610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31611 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31612 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
35395 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 12
35396 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی زن / مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم)
35397 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی محض زن / مرد 28
35398 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35399 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35400 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 5
35401 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35402 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31613 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری زن / مرد 40
31614 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31615 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31616 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
35410 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 14
35411 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 48
35412 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 3
35413 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35414 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 11
35415 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35416 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
31617 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40
31618 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31619 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31620 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31621 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
31622 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
31623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
35417 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 30
35418 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام زن / مرد 9
35419 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 21
35420 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 12
35421 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 36
35422 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن / مرد 36
35423 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35424 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن / مرد 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 9
35426 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 9
31625 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31626 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
35427 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35428 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن / مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31628 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری زن / مرد 40
31629 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31630 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31631 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31632 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31633 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31634 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31635 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35429 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 11
35430 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 11
35431 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 12
35432 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35433 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 40
35435 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35436 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35437 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 2
35438 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 2
35439 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 2
35440 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن / مرد 8 (پذیریش در نیمسال دوم)
35441 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 8
35443 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35444 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
35445 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن / مرد 9
35446 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن / مرد 3
31636 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55
31637 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31638 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 50
31639 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31642 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31643 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35447 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 9
35448 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 11
35449 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35451 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 15
35452 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35453 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35454 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35455 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
35456 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 9
35457 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 9
35458 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
35460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 15
35461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35464 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
31644 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
31645 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
35465 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 6
35466 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35467 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 3
35468 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 40
31646 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 35
31647 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
35469 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 11
35470 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 11
35471 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 11
35472 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35474 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35475 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
35476 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن / مرد 9
35477 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 2
35478 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 2
35479 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 2
35480 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 2
35481 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 2
35482 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن / مرد 2
31648 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31649 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 40 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35483 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35484 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35485 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 15 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35486 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35487 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31650 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 35
31651 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31652 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31653 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاه پزشکی زن / مرد 20
31654 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 5
31655 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31656 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31657 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاه پزشکی زن / مرد 5
35488 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی کاربردی زن / مرد 24
35490 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 9
35491 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی کاربردی زن / مرد 4
35493 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 2
31659 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31660 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31661 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31662 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
35494 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 11
35495 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35496 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 11
35497 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 8
35498 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35499 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن / مرد 32
35501 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35502 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 5
35503 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 5
35504 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 3
35505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35506 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان اقتصاد زن / مرد 23
35507 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن / مرد 12
35508 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35509 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن / مرد 12
35510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
31666 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی زن / مرد 30
31667 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31668 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی دریا زن / مرد 20
31669 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 22
31670 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31671 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 22
31672 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 22
35511 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 23
35512 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 9
35513 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 17
35514 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35515 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 24
35517 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35518 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 9
35519 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35520 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 9
31673 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31674 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31675 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31676 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31677 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی زن / مرد 25
35521 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 21
35522 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 12
35523 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 18
35524 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35525 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35526 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35528 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
31678 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50
31679 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
35529 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 12
35530 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 40
35531 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 40
35532 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 15
35611 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31681 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی زن / مرد 35
31682 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31683 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31684 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31685 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
31686 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاه پزشکی زن / مرد 20
35535 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35536 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن / مرد 9
35537 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 8
35538 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض زن / مرد 20
35539 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35542 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35543 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35545 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن / مرد 36
31688 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم دامی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31689 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31690 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی خاک زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31691 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی شیلات زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31692 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31693 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31694 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاه پزشکی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31695 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاه پزشکی زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31700 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35546 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35547 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35550 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 36
35551 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35552 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35553 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 32
35894 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 8
31701 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35554 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35555 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 18
35557 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 12
35559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 12
35560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35561 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 21
35562 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 21
35563 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35564 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35565 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 27
35566 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 5
35567 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 5
35568 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35570 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری زن / مرد 5
35571 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35572 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 5
35573 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
35574 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
35575 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 5
35576 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران هتلداری زن / مرد 3
35577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 18
35578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 3
35579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 3
35580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35582 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری زن / مرد 3
35583 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35584 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 3
35585 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 3
35586 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35587 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 3
35588 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران هتلداری زن / مرد 2
35589 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه اکو زن / مرد 11 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35590 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه اکو زن / مرد 7 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 15
35591 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 5
31809 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31810 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی زن / مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31818 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
35838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31855 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی زن / مرد 23 بدون خوابگاه
31856 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی زن / مرد 22 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31862 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25 بدون خوابگاه
31865 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 30 بدون خوابگاه
35839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 24 بدون خوابگاه
31877 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی بهداشت عمومی زن / مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31882 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 23 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31884 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
35840 متمرکز روزانه دانشگاه علوم