دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و نوع دوره دیگر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33072 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن / مرد 36
33073 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
33074 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن / مرد 16
33077 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی - واحد شبستر آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33078 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی - واحد ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33079 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل - واحد اردبیل اردبیل پزشکی زن / مرد 24
33081 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان دندانپزشکی زن / مرد 20
33082 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان دندانپزشکی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
33085 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد نجفآباد اصفهان پزشکی زن / مرد 24
33086 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان - واحد نجفآباد اصفهان پزشکی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
33089 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز - واحد کرج البرز دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
33090 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران پزشکی زن / مرد 75
33091 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران پزشکی زن / مرد 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
33092 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 40
33093 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران داروسازی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33094 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 40
33095 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
33102 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران - واحد علوم و تحقیقات تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
33103 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری - واحد شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33104 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی - واحد مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 29
33105 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی - واحد مشهد خراسان رضوی پزشکی زن / مرد 29 (پذیریش در نیمسال دوم)
33108 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد دامغان سمنان داروسازی زن / مرد 16
33110 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد شاهرود سمنان پزشکی زن / مرد 24
33112 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان - واحد گرمسار سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
33113 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 12
33145 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان های خراسان جنوبی و هرمزگان
33145 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان وبلوچستان - واحد زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن / مرد 8 مخصوص داوطلبان بومی استان های خراسان جنوبی و هرمزگان
33115 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد شیراز فارس دندانپزشکی زن / مرد 16
33117 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد کازرون فارس پزشکی زن / مرد 16
33118 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس - واحد کازرون فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33120 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان قم - واحد قم قم پزشکی زن / مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
33125 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان - واحد بروجرد لرستان دندانپزشکی زن / مرد 20
33127 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد آیت ا... آملی مازندران داروسازی زن / مرد 16
33129 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد بابل مازندران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33130 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد تنکابن مازندران پزشکی زن / مرد 16
33132 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری مازندران پزشکی زن / مرد 24
33133 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران - واحد ساری مازندران پزشکی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
33122 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان - واحد سنندج کردستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 25
33123 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان - واحد کرمان کرمان پزشکی زن / مرد 24
33137 متمرکز دیگر دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد - واحد یزد یزد پزشکی زن / مرد 28