کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - با آزمون - 3

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی تجربی - با آزمون - 3
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 11474 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11475 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11476 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11477 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11478 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11479 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11480 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11481 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11482 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11483 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11484 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11485 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11486 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11487 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11488 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11489 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11490 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11491 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11492 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11493 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11494 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11495 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11496 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11497 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11498 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11499 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11500 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11501 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11502 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11503 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11504 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11505 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11506 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11507 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11508 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11509 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11510 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11511 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11512 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن - مرد 86
تجربی - با آزمون 11513 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی مرد 15
تجربی - با آزمون 11514 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن - مرد 86
تجربی - با آزمون 11515 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 11516 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11517 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11518 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی مرد 4
تجربی - با آزمون 11519 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11520 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل مرد 7
تجربی - با آزمون 11521 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12012 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11522 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11523 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 15
تجربی - با آزمون 11524 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11525 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 11526 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11527 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11528 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی مرد 8
تجربی - با آزمون 11529 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11530 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11531 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11532 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11533 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی مرد 2
تجربی - با آزمون 11534 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11535 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11536 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11537 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11538 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11539 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11540 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11541 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری مرد 7
تجربی - با آزمون 11552 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11542 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 11543 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11544 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11545 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11546 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11547 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11548 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11549 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11550 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11551 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11553 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 11554 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11555 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11556 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11557 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11558 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11559 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11560 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11561 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11562 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11563 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11564 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11565 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11566 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11567 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11568 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11569 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11570 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11571 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11572 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11573 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11574 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11575 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 5
تجربی - با آزمون 11576 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11577 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11578 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11579 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11580 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11581 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11582 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11583 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11584 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11585 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11586 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11587 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11588 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11589 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11590 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11591 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11592 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11593 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11594 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11595 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11596 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11597 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11598 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11599 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11600 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11601 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11602 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11603 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11604 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11605 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11606 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11607 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11608 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11609 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11610 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11611 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11612 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11613 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11614 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 5
تجربی - با آزمون 11615 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11616 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11617 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11618 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) اصفهان پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11619 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11620 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11621 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11622 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11623 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11624 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11625 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11626 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11627 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 3
تجربی - با آزمون 11628 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11629 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11630 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11631 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11632 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11633 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11634 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11635 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11636 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11637 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11638 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11639 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11640 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11641 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن - مرد 96
تجربی - با آزمون 11642 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی مرد 9
تجربی - با آزمون 11643 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11644 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11645 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11646 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11647 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 12011 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11648 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11649 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11650 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11651 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 2
تجربی - با آزمون 11652 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11653 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11654 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11655 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11656 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11657 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11658 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11659 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11660 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11661 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن - مرد 54
تجربی - با آزمون 11662 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری مرد 3
تجربی - با آزمون 11663 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن 25
تجربی - با آزمون 11664 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11665 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11666 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11667 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11668 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 11669 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 9
تجربی - با آزمون 11670 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11671 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11672 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11673 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11674 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل مرد 2
تجربی - با آزمون 11675 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11676 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11677 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 7
تجربی - با آزمون 11678 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11679 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11680 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11681 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11682 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11683 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی مرد 4
تجربی - با آزمون 11684 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11685 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11686 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11687 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11688 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11689 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11690 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11691 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری مرد 2
تجربی - با آزمون 11693 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11694 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11695 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11696 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11697 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11698 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11699 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11700 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11701 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11702 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11703 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 5
تجربی - با آزمون 11704 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11705 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11706 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11692 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11707 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11708 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11709 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11710 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11711 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11712 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11713 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11714 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11715 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11716 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11717 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11718 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11719 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11720 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11721 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11722 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 3
تجربی - با آزمون 11723 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11724 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11725 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11726 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11727 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11728 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11729 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11730 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11731 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11732 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11733 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11734 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11735 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11736 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11737 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11738 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11739 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11740 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11741 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11742 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11743 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11744 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11745 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11746 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11747 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11748 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11749 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11750 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11751 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 20
تجربی - با آزمون 11758 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11760 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11761 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11762 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11752 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11753 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 5
تجربی - با آزمون 11759 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11763 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11764 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11765 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11754 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11755 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11756 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11757 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11766 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11767 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11768 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11769 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11770 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11771 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11772 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11773 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11774 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11775 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11776 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11777 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11778 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11779 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11780 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11781 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11782 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11783 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11784 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11785 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان پزشکی زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11786 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) لرستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11787 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11788 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) لرستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11789 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) لرستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11790 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 54
تجربی - با آزمون 11791 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11792 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11793 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11794 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11795 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11796 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11797 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11798 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11799 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11800 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11801 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 11802 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11803 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11804 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11805 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11806 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11807 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11808 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11809 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11810 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11811 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11812 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11813 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11814 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11815 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11816 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11817 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11818 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11819 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11820 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران کاردرمانی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11821 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی زن 7
تجربی - با آزمون 11822 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11823 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11824 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران هوشبری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11834 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11835 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11825 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11826 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11827 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11828 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11829 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11830 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11831 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) مازندران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 7
تجربی - با آزمون 11832 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11833 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری زن - مرد 6
تجربی - با آزمون 11836 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11837 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی مرد 7
تجربی - با آزمون 11838 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11839 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11840 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی مرد 2
تجربی - با آزمون 11841 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11842 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11843 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11844 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11845 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11846 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی مرد 1
تجربی - با آزمون 11847 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11848 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11849 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11850 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 29
تجربی - با آزمون 11851 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11852 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11853 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11854 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11855 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11856 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11857 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11858 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11859 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11864 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11865 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11866 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11860 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11861 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مامایی زن 5
تجربی - با آزمون 11867 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11868 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی بینایی سنجی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11869 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11870 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11871 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11872 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی فیزیوتراپی زن - مرد 3
تجربی - با آزمون 11862 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11863 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11873 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11874 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11875 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11876 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11877 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11878 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11879 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11880 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان بهداشت عمومی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11881 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11882 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11883 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11884 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11885 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 11886 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11887 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11888 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11889 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11891 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11892 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11893 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11894 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان هوشبری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11898 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11899 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11900 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11895 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) همدان پرستاری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 11896 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان اتاق عمل زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11897 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) همدان پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11901 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) همدان پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11903 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11905 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11907 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11909 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11910 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11911 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11913 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11914 ظرفیت مازاد با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یاسوج کهگیلویه وبویراحمد پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11915 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11916 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی مرد 8
تجربی - با آزمون 11917 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11918 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11919 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11921 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری مرد 2
تجربی - با آزمون 11922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11923 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11925 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11927 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11929 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11938 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11930 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11931 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11932 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11933 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11934 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) یزد پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11936 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11937 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) یزد مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11939 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11940 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11941 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11942 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11943 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11944 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 12014 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11945 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11946 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11947 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11948 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11949 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان اتاق عمل زن - مرد 4
تجربی - با آزمون 11950 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان پرستاری زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11951 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11952 ظرفیت مازاد با آزمون دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان هوشبری زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 11953 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی بهداشت عمومی زن 30
تجربی - با آزمون 11954 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11955 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11956 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11957 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11958 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11959 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11960 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11961 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان اتاق عمل زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11962 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11963 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی بهبهان خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11964 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11965 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11966 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی تربت جام خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11967 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11968 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11969 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خلخال اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11970 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11971 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11972 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی خمین مرکزی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11973 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11974 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11975 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11976 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11977 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11978 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11979 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11980 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سراب آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11981 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11982 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11983 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11984 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11985 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی سیرجان کرمان هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11986 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11987 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11988 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11989 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11990 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی شوشتر خوزستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11991 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس اتاق عمل زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11992 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11993 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11994 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11995 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس اتاق عمل زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11996 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس پرستاری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 11997 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) فارس بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11998 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11999 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12000 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 12001 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی مراغه آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12002 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12003 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 12004 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 12005 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12006 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 12007 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 12008 روزانه با آزمون دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12009 روزانه با آزمون موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 12010 روزانه با آزمون موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 5
تجربی - با آزمون 13526 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 13527 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13528 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 20695 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20696 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20697 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین قزوین مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20713 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20714 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20715 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20716 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت دولتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20717 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20718 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20724 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20725 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20726 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20727 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20728 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13529 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 20732 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 20733 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13530 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 13531 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20740 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20745 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20746 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20749 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20754 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20755 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20756 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20757 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20758 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20759 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت فرهنگی هنری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13535 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 140
تجربی - با آزمون 13536 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13537 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 20760 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد (محل تحصیل واحد یزد) یزد روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20773 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس) هرمزگان فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20774 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد بندرعباس) هرمزگان فقه و حقوق شافعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20775 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران ادیان و مذاهب زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20776 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران تاریخ اسلام زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20777 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق امامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20778 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق حنفی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20779 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فقه و حقوق شافعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20780 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد تهران) تهران فلسفه و عرفان اسلامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20781 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان) سیستان وبلوچستان فقه و حقوق مذاهب اسلامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20782 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد زاهدان) سیستان وبلوچستان فقه و حقوق حنفی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20783 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20784 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق امامی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20785 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی (محل تحصیل واحد سنندج) کردستان فقه و حقوق شافعی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 20793 غیرانتفاعی با آزمون دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 20806 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 20807 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 30
تجربی - با آزمون 20808 غیرانتفاعی با آزمون دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 18
تجربی - با آزمون 20809 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20814 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13540 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13541 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13544 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن 100
تجربی - با آزمون 20842 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 20843 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 18
تجربی - با آزمون 20844 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20851 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت صنعتی زن 18
تجربی - با آزمون 20860 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20868 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20870 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن 15
تجربی - با آزمون 20871 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 15
تجربی - با آزمون 20872 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت صنعتی زن 15
تجربی - با آزمون 20873 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک زن 15
تجربی - با آزمون 20874 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران حسابداری مرد 15
تجربی - با آزمون 20875 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت بازرگانی مرد 15
تجربی - با آزمون 20876 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت صنعتی مرد 15
تجربی - با آزمون 20877 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) تهران مدیریت کسب و کارهای کوچک مرد 15
تجربی - با آزمون 13546 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اروندان - خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20880 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20888 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20892 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 13547 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20906 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20912 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 13548 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 180
تجربی - با آزمون 13549 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 20918 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 20926 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی انوارالعلوم - انزلی آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20932 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20949 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20950 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20951 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20957 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13554 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13555 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13563 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 13564 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 20968 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20984 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20987 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 20988 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 20989 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13568 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 20999 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21008 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 21009 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21010 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13569 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13572 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21027 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21028 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21035 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21037 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 21038 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 21044 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21047 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم قم حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21048 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21049 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21050 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21051 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21064 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی حسابداری زن 18
تجربی - با آزمون 21065 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) خراسان رضوی روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 21071 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21072 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21091 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13578 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13579 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21096 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21097 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13582 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21104 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21109 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21114 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13585 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21116 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13586 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21120 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 21121 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21125 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21135 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21136 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21142 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13588 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13589 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی دریا زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13590 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13591 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13592 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13593 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 21148 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21151 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21152 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21153 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21154 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21155 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مدیریت مالی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21160 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21168 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) البرز حسابداری زن 18
تجربی - با آزمون 21170 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13595 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21178 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21179 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21182 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21190 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21191 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21192 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21196 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21202 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13607 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 21208 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21209 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21211 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21215 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13608 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13609 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی گیاهی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13610 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 21226 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21233 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21234 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21235 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21245 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش - کوچصفهان رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21249 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 21250 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21280 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21281 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13616 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 100
تجربی - با آزمون 13617 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21301 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21305 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) تهران مدیریت بازرگانی مرد 18
تجربی - با آزمون 21314 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری مرد 15
تجربی - با آزمون 21315 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی مرد 18
تجربی - با آزمون 21317 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم حسابداری زن 15
تجربی - با آزمون 21318 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 21326 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21327 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21346 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21348 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21350 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21351 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13622 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13521 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13522 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13523 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13524 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی علوم تغذیه زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13525 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 21377 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21378 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21380 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21381 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21384 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21385 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت بیمه زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21386 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21389 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس حسابداری زن 18
تجربی - با آزمون 21390 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) فارس روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 21399 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21401 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21402 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21435 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی فیضالاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) اصفهان روانشناسی زن 18
تجربی - با آزمون 21441 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 21470 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21471 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت دولتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21472 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21476 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21477 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21478 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13627 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی زن - مرد 120
تجربی - با آزمون 13628 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 100
تجربی - با آزمون 13629 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 21482 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21498 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21500 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21504 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21515 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21516 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21529 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21534 مجازی غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حسابداری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 21546 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21547 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21549 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان حسابداری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21550 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 13634 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 13642 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 21578 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21599 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 13645 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی جانوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13646 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13647 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان زیست فناوری زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 13648 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 21613 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه اصفهان شیمی کاربردی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 21622 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21623 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 21635 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 42
تجربی - با آزمون 21636 غیرانتفاعی با آزمون موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 14902 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 14903 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 14904 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 14905 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 14906 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 14907 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18156 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 18157 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18158 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18159 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 18160 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18161 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18162 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دولتی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18163 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن - مرد 15