دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی خط و سازه های ریلی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30073 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 20
30087 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 10
30878 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازه های ریلی مرد 25
30878 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازه های ریلی زن 25
30893 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازه های ریلی زن 5
30893 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازه های ریلی مرد 5
37005 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37019 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان
37074 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی مرد 2 دانشگاه اصفهان