دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و استان اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31358 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 20
31359 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31360 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 10
31361 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31362 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 20
31363 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31364 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 10
31365 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
30067 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 30
30068 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 40
30069 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 35
30070 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 45
30071 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 45
30072 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 35
30073 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 20
30074 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 30
30075 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 30
30076 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30077 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 20
30078 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30079 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 25
30080 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 25
30081 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 15
30082 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 10
30083 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 15
30084 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 10
30085 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 20
30086 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 15
30087 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 10
30088 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 10
30089 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 10
30090 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30091 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 10
30092 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 15
30093 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 15
30094 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 5
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 5
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 4
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 4
35275 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6
35276 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6
35277 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35278 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 3
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 4
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 3
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 3
35285 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 2
35286 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2
35287 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 1
35288 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 1
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 2
30615 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 45 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30616 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 45 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30617 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30618 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 50 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30619 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 155 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30620 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر زن / مرد 30 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30621 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 60 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30622 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 85 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30623 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 85 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30624 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 70 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30625 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 80 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30626 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 120 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30627 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30628 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 80 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30629 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 120 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30630 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 30 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30632 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30633 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30634 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30635 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30636 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30637 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30638 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 9 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 6 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 5 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30642 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30643 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30644 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 4 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30645 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
30646 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35546 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35547 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2 محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
35841 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 5
35862 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
35602 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن 4
35602 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث مرد 4
31217 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی مرد 30
31217 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن 30
31218 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن 45
31218 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری مرد 45
31219 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی شهرسازی زن / مرد 3
31220 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 3
35794 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان گردشگری زن 2
35794 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان گردشگری مرد 2
35795 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 1
30987 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آمار زن / مرد 26
30988 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 71
30989 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30990 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن / مرد 83
30991 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن / مرد 30
30992 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 90
30993 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 15
30994 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 30
30995 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 26
30996 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 30
30997 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 41
30998 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 30
30999 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 22
31000 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 90
31001 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 30
31002 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آمار زن / مرد 9
31003 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 10
31004 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک زن / مرد 28
31005 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 30
31006 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 7
31007 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 10
31008 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 9
31009 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 10
31010 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 14
31011 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن زن / مرد 10
31012 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری زن / مرد 8
31013 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 30
31014 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
35642 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 2
35643 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6
35644 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6
35645 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35646 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35647 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 1
35648 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 2
35649 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2
35650 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 1 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35651 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1
35652 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل پردیس خواهران
35653 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 1 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل تحصیل پردیس خواهران
31260 متمرکز روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 50
31261 متمرکز روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
31402 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی اصفهان مهندسی معماری مرد 20
31403 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی اصفهان مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31404 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی اصفهان مهندسی معماری مرد 10
31405 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران کاشان - شهید رجایی اصفهان مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31262 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 40
31263 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 40
31264 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 40
31265 متمرکز روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
31279 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان علوم مهندسی زن / مرد 55
31280 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق زن / مرد 50
31281 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
31282 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 50
31283 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی برق زن / مرد 15
31284 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 15
31285 متمرکز نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 15
37003 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه اصفهان
37005 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37007 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37019 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان
37022 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان
37073 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه اصفهان
37074 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی مرد 2 دانشگاه اصفهان
37078 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی مرد 2 دانشگاه اصفهان
37085 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37187 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37287 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان
37020 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37023 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37025 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37082 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی زن 2 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37082 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی مرد 2 دانشگاه صنعتی اصفهان - محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در بخش پیوستها
37018 مناطق محروم روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی زن / مرد 1 دانشگاه کاشان
37075 مناطق محروم روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 1 دانشگاه کاشان
37070 مناطق محروم روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان علوم مهندسی زن / مرد 1 مرکز آموزش عالی شهرضا
40135 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت شاهین شهر
40136 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت مبارکه
40137 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان
40138 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت نجف آباد
40139 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت برخوار
40140 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت شهرضا(قمشه )
40141 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فلاورجان
40142 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، بویین و میاندشت محل خدمت فریدون شهر
40143 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت سمیرم
40144 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت زواره
40145 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فولادشهر
40146 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت جی
40147 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، بویین و میاندشت محل خدمت فریدن
40148 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، بویین و میاندشت محل خدمت گلپایگان
40149 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نایین، خور و بیابانک محل خدمت نائین
40150 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت خمینی شهر
40151 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت آران وبیدگل
40943 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
40944 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 2
40945 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
40946 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت خلجستان
40947 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت جعفرآباد
40948 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 4
40949 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .کهک (نوفل لوشاتو)
41146 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت آشتیان
41147 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت دلیجان
41148 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت کمیجان
41149 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت فراهان
41150 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت نوبران
41151 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت اراک .ناحیه 1
41152 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت ساوه
41153 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت شازند(سربند)
46085 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نایین، خور و بیابانک محل خدمت نائین
46087 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت نطنز
46088 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت سمیرم
46089 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت شاهین شهر
46090 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت شهرضا(قمشه )
46091 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت فریدن پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46092 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت فریدون شهر پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46095 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان
46097 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت گلپایگان پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46098 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت مبارکه
46101 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت جی
46102 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت چادگان پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46103 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت خمینی شهر
46104 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت خوانسار پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46105 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نایین، خور و بیابانک محل خدمت خوروبیابانک
46106 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت دهاقان (سمیرم سفلی )
46109 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 10 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت اصفهان .ناحیه 1 تا 5
46110 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت امامزاده
46111 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت آران وبیدگل
46115 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 محل خدمت بوئین ومیاندشت پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46136 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 محل خدمت بوئین ومیاندشت پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46150 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 محل خدمت فریدن پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46151 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 محل خدمت فریدون شهر پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46156 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 محل خدمت گلپایگان پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46165 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت اصفهان .ناحیه 1 تا 5
47392 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
47394 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
46086 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اصفهان آموزش ابتدایی مرد 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت نجف آباد
46093 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فلاورجان
46094 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فولادشهر
46099 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت مهردشت
46107 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت زرین شهر(لنجان )
46112 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت باغبادران
46116 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت پیربکران
46117 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی دکتر آیت نجف آباد) اصفهان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت تیران وکرون
46137 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کاشان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت آران وبیدگل
46154 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کاشان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان
47396 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کاشان) اصفهان آموزش کودکان استثنایی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
47397 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کاشان) اصفهان آموزش کودکان استثنایی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 4
40152 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت شهرضا(قمشه )
40153 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فلاورجان
40154 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان
40155 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت خمینی شهر
40156 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت نجف آباد
40459 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کیار، اردل محل خدمت اردل
40460 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان لردگان و خانمیرزا محل خدمت لردگان
40461 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کوهرنگ، فارسان محل خدمت فارسان
40462 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهر کرد، سامان، بن محل خدمت سامان
40724 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دامغان محل خدمت امیرآباد
40725 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
40726 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدیشهر
40950 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 1
40951 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .کهک (نوفل لوشاتو)
40952 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت جعفرآباد
40953 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 2
40954 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
40955 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 4
40956 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت خلجستان
41154 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، آشتیان، تفرش، فراهان، کمیجان محل خدمت تفرش
41155 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت سربند
41156 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خنداب، شازند محل خدمت خنداب
41157 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، ساوه، زرندیه، نوبران محل خدمت زرندیه
46134 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت نجف آباد
46135 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 5 محل خدمت اصفهان .ناحیه 1 تا 5 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
46139 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت برخوار
46140 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت جلگه
46141 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت جی
46143 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت خمینی شهر
46145 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نایین، خور و بیابانک محل خدمت خوروبیابانک
46147 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت زرین شهر(لنجان )
46148 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت شاهین شهر
46149 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت شهرضا(قمشه )
46152 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فلاورجان
46153 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فولادشهر
46157 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت مبارکه
46158 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت مهردشت
46180 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء (س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید رجایی اصفهان) اصفهان آموزش کودکان استثنایی زن 1 محل خدمت اصفهان .ناحیه 1 تا 5 پردیس فاطمة الزهراء(س) اصفهان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کاشان) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
38001 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 60
38258 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
38261 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا - اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 6
38259 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 6
38260 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 6
38617 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38618 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38619 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
38620 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
38621 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت دولتی زن / مرد 5
38622 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 5
38623 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38624 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد اصفهان روانشناسی زن / مرد 6
38625 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38626 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38628 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38629 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان روانشناسی زن / مرد 6
38630 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38631 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان حسابداری زن / مرد 5
38632 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
38627 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 5
35881 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
35882 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1