دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30873 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 25
30874 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 22
30875 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک زن / مرد 32
30876 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 103
30877 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی مرد 25
30877 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی زن 25
30878 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازه های ریلی مرد 25
30878 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازه های ریلی زن 25
30879 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 48
30880 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 48
30881 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 65
30882 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30883 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی زن 25
30883 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی مرد 25
30884 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 20
30885 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
30886 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 100
30887 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 82
30888 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5
30889 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران علوم کامپیوتر زن / مرد 8
30890 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک زن / مرد 6
30891 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق زن / مرد 25
30892 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی زن 5
30892 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی مرد 5
30893 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازه های ریلی زن 5
30893 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازه های ریلی مرد 5
30894 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی زن / مرد 12
30895 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع زن / مرد 12
30896 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران زن / مرد 16
30897 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30898 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی زن 5
30898 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی مرد 5
30899 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری زن / مرد 10
30900 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک زن / مرد 25
30901 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 18