دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30067 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 30
30068 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 40
30069 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 35
30070 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 45
30071 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 45
30072 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 35
30073 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 20
30074 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 30
30075 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 30
30076 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30077 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 20
30078 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 35
30079 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 25
30080 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 25
30081 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان آمار زن / مرد 15
30082 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 10
30083 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر زن / مرد 15
30084 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک زن / مرد 10
30085 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق زن / مرد 20
30086 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 15
30087 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 10
30088 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی زن / مرد 10
30089 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران زن / مرد 10
30090 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30091 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 10
30092 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک زن / مرد 15
30093 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 15
30094 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 5
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 5
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 4
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 4
35275 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6
35276 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6
35277 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35278 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 3
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 4
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 3
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 3
35285 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 2
35286 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 2
35287 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 1
35288 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 1
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 2
37003 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه اصفهان
37005 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37007 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37019 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان
37022 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان
37073 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه اصفهان
37074 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازه های ریلی مرد 2 دانشگاه اصفهان
37078 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی مرد 2 دانشگاه اصفهان
37085 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی هوافضا زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37187 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37287 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان