دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی ماشین های ریلی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30077 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 20
30091 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 10
30883 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی زن 25
30883 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی مرد 25
30898 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی زن 5
30898 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی مرد 5
37007 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37022 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی زن / مرد 3 دانشگاه اصفهان
37078 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی ماشین های ریلی مرد 2 دانشگاه اصفهان