دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و گرایش باستان شناسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33607 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
33667 متمرکز روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی زن / مرد 30
33669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی زن / مرد 10
33671 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران باستان شناسی زن / مرد 30
33699 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی زن / مرد 40
33788 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن / مرد 35
33813 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی زن / مرد 30
33818 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی زن / مرد 5
33846 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران باستان شناسی زن / مرد 30
34022 متمرکز روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن / مرد 35
34033 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن / مرد 10
34065 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی زن / مرد 25
34077 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی زن / مرد 10
34101 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی زن / مرد 40
34104 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی باستان شناسی زن / مرد 10
34128 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی زن / مرد 25
33962 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن / مرد 13
33969 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن / مرد 4
37128 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37526 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37554 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد