دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33606 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ایران شناسی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33607 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
33608 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33609 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق زن / مرد 60 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33610 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33611 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33612 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی زن / مرد 60 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33613 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی زن / مرد 30 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33614 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
33615 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 25 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 24 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 24 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن 24 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی مرد 24 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35330 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 18 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد.
37128 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37633 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 3 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته میباشد.
37680 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 3 دانشگاه بوعلی سینا - همدان * اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.