دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34067 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادیان و عرفان زن / مرد 40
34068 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ زن / مرد 40
34069 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا زن / مرد 60
34070 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق زن / مرد 50
34071 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی زن / مرد 40
34072 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 40
34073 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم تربیتی زن / مرد 40
34074 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سیاسی زن / مرد 40
34075 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه زن / مرد 40
34076 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره زن / مرد 35
34077 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی زن / مرد 10
34078 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ زن / مرد 10
34079 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا زن / مرد 40
34080 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق زن / مرد 50
34081 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی زن / مرد 10
34082 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 10
34083 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم تربیتی زن / مرد 10
34084 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سیاسی زن / مرد 10
34085 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه زن / مرد 10
34086 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مشاوره زن / مرد 10
35735 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد زن / مرد 24
35736 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 24
35738 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35738 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35739 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گردشگری زن / مرد 24
35740 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن / مرد 20
35741 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد زن / مرد 6
35742 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 6
35744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی مرد 24 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35745 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گردشگری زن / مرد 6
35746 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن / مرد 8