دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33671 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران باستان شناسی زن / مرد 30
33672 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون زن / مرد 30
33673 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ زن / مرد 35
33674 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی زن / مرد 30
33675 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیا زن / مرد 90
33676 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق زن / مرد 70
33677 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن / مرد 35
33678 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 35
33679 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی زن / مرد 30
33680 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم تربیتی زن / مرد 25
33681 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی زن / مرد 50
33682 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه زن / مرد 35
33683 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی زن / مرد 35
33684 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مردم شناسی زن / مرد 30
33685 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مشاوره زن / مرد 25
33691 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران ادیان و عرفان زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33692 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن / مرد 25 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33693 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33694 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
33695 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن / مرد 30 توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی
35365 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد زن / مرد 36
35366 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 18
35367 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن / مرد 14
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی مرد 36 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35371 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 18
35372 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 18
35373 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35374 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 18
35380 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه شافعی زن / مرد 14 اهل تسنن - محل تحصیل دانشکده الهیات و معارف اسلامی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - فقط مختص