دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم انسانی و دانشگاه دانشگاه شهرکرد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33813 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی زن / مرد 30
33814 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق زن / مرد 35
33815 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 30
33816 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث زن / مرد 30
33817 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره زن / مرد 30
33818 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی زن / مرد 5
33819 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق زن / مرد 5
33820 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی زن / مرد 5
33821 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث زن / مرد 5
33822 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مشاوره زن / مرد 5
35489 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35489 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35490 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 18
35492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35493 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 2
37188 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه شهرکرد
37207 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه شهرکرد