دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش طراحی و چاپ پارچه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34696 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 20
34697 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34698 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 10
34699 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34700 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 20
34701 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34702 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 10
34703 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34708 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 20
34709 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34710 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 10
34711 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34712 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 20
34713 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34714 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 10
34715 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34752 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 20
34753 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34754 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 10
34755 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34777 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 20
34778 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34782 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 10
34783 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)