دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و استان اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34720 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 20
34721 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34722 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 10
34723 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34760 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 20
34761 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34762 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 10
34763 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34768 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 20
34769 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34770 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 10
34771 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34752 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 20
34753 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34754 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 10
34755 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34651 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 16
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 18
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری مرد 18
34653 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 25
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن 45
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی مرد 45
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی مرد 14
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن 14
34656 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 34
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی مرد 25
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن 25
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن 25
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی مرد 25
34659 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن 25
34659 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه مرد 25
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 18
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی مرد 18
34661 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 25
34662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 3
34663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن / مرد 3
34664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 3
34665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 3
34666 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 3
34667 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 3
34668 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 3
34669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 3
34670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن / مرد 3
34671 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن / مرد 3
34672 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 3
34594 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن / مرد 13
34595 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 30
34596 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرش زن / مرد 30
34597 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن / مرد 5
34598 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 10
34599 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش زن / مرد 10
37144 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37147 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37149 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37150 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37151 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37152 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37166 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37167 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37168 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37169 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37170 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37171 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37173 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37597 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
45300 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت کوهپایه
45301 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فولادشهر
45302 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت جی
45303 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، بویین و میاندشت محل خدمت فریدون شهر
45304 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت تیران وکرون
45305 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت خمینی شهر
45306 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان
45307 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت پیربکران
45308 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت امامزاده
45350 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کیار، اردل محل خدمت اردل
45362 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر محل خدمت رامهرمز
45363 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتگل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان محل خدمت هفتگل
45364 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز.ناحیه 2
45404 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، لارستان محل خدمت اوز
45405 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت خرم بید
45406 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت ششده وقره بلاغ
45407 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لامرد، مهر محل خدمت گله دار
45413 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .کهک (نوفل لوشاتو)
45414 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت جعفرآباد
45415 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت خلجستان
45435 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت یاسوج
45449 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد.ناحیه 1
45453 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت محلات
45454 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت خمین
45462 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مهریز، خاتم محل خدمت مهریز
45463 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میبد، اردکان، صدوق( اشکذر) محل خدمت میبد