دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34682 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 20
34683 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34684 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 10
34685 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران آمل - توحید مازندران گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34696 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 20
34697 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34698 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 10
34699 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ارومیه آذربایجان غربی طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34700 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 20
34701 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34702 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 10
34703 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بابل مازندران طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34704 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 20
34705 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34706 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 10
34707 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بجنورد - انقلاب اسلامی خراسان شمالی گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34708 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 20
34709 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34710 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 10
34711 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بندرعباس هرمزگان طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34712 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 20
34713 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34714 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 10
34715 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بوشهر بوشهر طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34716 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 20
34717 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34718 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 10
34719 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران بیرجند خراسان جنوبی طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34686 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 20
34687 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34688 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 10
34689 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34720 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 20
34721 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34722 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 10
34723 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خوانسار اصفهان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34724 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 20
34725 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34726 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 10
34727 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران رشت گیلان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34728 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 20
34729 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34730 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 10
34731 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران ساری مازندران طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34732 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 20
34733 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34734 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 10
34735 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سبزوار خراسان رضوی طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34690 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 20
34691 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34692 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 10
34693 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34736 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 20
34737 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34738 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 10
34739 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34740 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 20
34741 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34742 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 10
34743 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود اردبیل طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34744 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 20
34745 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34746 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 10
34747 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران شیراز فارس طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34748 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 20
34749 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34750 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 10
34751 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران قم قم گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34760 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 20
34761 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34762 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 10
34763 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران گرگان اصفهان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34764 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 20
34765 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34766 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 10
34767 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد یزد گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34768 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 20
34769 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34770 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 10
34771 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران نجف آباد اصفهان طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34752 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 20
34753 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34754 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 10
34755 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کاشان اصفهان طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34756 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 20
34757 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34758 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 10
34759 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران کرج البرز طراحی لباس زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34501 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی فرش زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
34502 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 50
34503 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی زن / مرد 50
34504 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری زن 25
34505 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی زن 25 سلامت چشم و دست داوطلب برای تحصیل در این رشته الزامی است.
34506 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه زن 12
34507 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی زن 27
34508 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 12
34509 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری زن 16
34510 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی زن 27
34511 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری زن 10
34512 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران صنایع دستی زن 10 سلامت چشم و دست داوطلب برای تحصیل در این رشته الزامی است.
34513 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی پارچه زن 6
34514 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی زن 12
34515 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی لباس زن 6
34516 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران کتابت و نگارگری زن 7
34517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران نقاشی زن 12
34518 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ارتباط تصویری زن / مرد 45
34519 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34520 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34521 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 25 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34522 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34523 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی صنایع دستی زن / مرد 45
34524 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 30
34525 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات نمایشی زن / مرد 12
34526 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری زن / مرد 12
34527 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران بازیگری زن / مرد 12
34528 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صحنه زن / مرد 12
34529 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صنعتی زن / مرد 20
34530 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی زن / مرد 12
34531 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مجسمه سازی زن / مرد 12
34532 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران نقاشی زن / مرد 12
34533 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران نمایش عروسکی زن / مرد 12
34534 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 15
34535 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران نوازندگی موسیقی جهانی زن / مرد 15
34536 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی زن / مرد 55
34537 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 55
34538 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان سینما زن / مرد 45
34539 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ادبیات نمایشی زن / مرد 15
34540 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 15
34541 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری زن / مرد 35
34542 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن / مرد 40
34543 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بازیگری زن / مرد 20
34544 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان نقاشی زن / مرد 25
34545 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 20
34546 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی زن / مرد 35
34547 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه زن / مرد 25
34548 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 20
34549 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی زن / مرد 25
34550 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان فرش زن / مرد 35
34551 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 30
34552 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان نقاشی زن / مرد 15
34553 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 10
34554 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان صنایع دستی زن / مرد 10
34555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی پارچه زن / مرد 5
34556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 10
34557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی زن / مرد 15
34558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فرش زن / مرد 10
34559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 10
34560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان نقاشی زن / مرد 10
34561 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن / مرد 25
34562 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فرش زن / مرد 25
34563 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن 30
34563 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی مرد 30
34564 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن / مرد 25
34565 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان نقاشی زن / مرد 5
34566 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری زن / مرد 60 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی
34567 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کتابت و نگارگری زن / مرد 60 چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته
34568 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی زن / مرد 60 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). ضمنا داوطلبانی میتوانند نسبت به انتخاب این کد رشته محلها اقدام نمایند،که در آزمون عملی و طراحی این رشتهها در روز جمعه مورخ 4/7/99 شرکت نموده و یا شرکت مینمایند.
34569 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری زن / مرد 25
34570 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی زن / مرد 25
34571 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری زن / مرد 5
34572 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری صنایع دستی زن / مرد 5
34573 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری زن / مرد 15
34574 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش زن / مرد 45
34575 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 45
34576 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن / مرد 30
34577 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی زن / مرد 23
34578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری زن / مرد 15
34579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 15
34580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
34581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی زن / مرد 22
34582 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن / مرد 45
34583 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی زن / مرد 45
34584 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 20
34585 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی زن / مرد 20
34586 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس فرش زن / مرد 20
34587 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 20
34588 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون مرد 55 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی
34589 متمرکز روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون زن 5 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
34590 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 10 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
34591 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کارگردانی تلویزیون زن / مرد 10 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد).
34592 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی زن / مرد 20
34593 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی زن / مرد 5
34601 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن / مرد 25
34602 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن / مرد 5
34603 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن / مرد 35
34604 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن / مرد 25
34605 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 20
34606 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن / مرد 15
34607 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نقاشی زن / مرد 15
34608 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 5
34609 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن / مرد 20
34610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی زن / مرد 15
34611 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل باستان شناسی زن / مرد 40
34612 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی زن / مرد 20
34613 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل نقاشی زن / مرد 20
34614 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن / مرد 15
34615 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی زن / مرد 10
34616 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی زن / مرد 30
34617 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن / مرد 5
34618 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی زن / مرد 2
34619 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی زن / مرد 5
34620 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی مرد 40
34620 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن 40
34651 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 16
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 18
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری مرد 18
34653 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 25
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن 45
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی مرد 45
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی مرد 14
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن 14
34656 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 34
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی مرد 25
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن 25
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن 25
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی مرد 25
34659 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن 25
34659 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه مرد 25
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 18
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی مرد 18
34661 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 25
34662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 3
34663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن / مرد 3
34664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 3
34665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 3
34666 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 3
34667 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 3
34668 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 3
34669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 3
34670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن / مرد 3
34671 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن / مرد 3
34672 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 3
34621 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی زن 20
34621 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ادبیات نمایشی مرد 20
34622 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری زن 16
34622 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 16
34623 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری زن 15
34623 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران بازیگری مرد 15
34624 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما زن 52
34624 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران سینما مرد 52
34625 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی زن 29
34625 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران صنایع دستی مرد 29
34626 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه زن 24
34626 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی پارچه مرد 24
34627 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه زن 15
34627 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صحنه مرد 15
34628 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی زن 24
34628 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی مرد 24
34629 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی زن 15
34629 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی مرد 15
34630 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش زن 26
34630 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران فرش مرد 26
34631 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی مرد 25
34631 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران مجسمه سازی زن 25
34632 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی زن 28
34632 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نقاشی مرد 28
34633 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی زن 15
34633 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران نمایش عروسکی مرد 15
34673 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی زن / مرد 20
34674 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 26
34675 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی زن / مرد 15
34676 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن / مرد 20
34677 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 25
34678 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه زن / مرد 25
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن 20
34679 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی مرد 20
34634 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 3 مربوط به نوازندگان ساز قانون و قیچک
34635 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز آهنگسازی زن / مرد 18
34636 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 4 مربوط به نوازندگان ساز تار
34637 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 3 مربوط به نوازندگان ساز سنتور
34638 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 4 مربوط به نوازندگان ساز عود و سه تار
34639 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی ایرانی زن / مرد 4 مربوط به نوازندگان ساز کمانچه و نی
34640 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی زن / مرد 5 مربوط به نوازندگان پیانو
34641 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی زن / مرد 5 مربوط به نوازندگان ساز بادی
34642 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی زن / مرد 4 مربوط به نوازندگان ساز زهی آرشه ای
34643 متمرکز روزانه دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز نوازندگی موسیقی جهانی زن / مرد 3 مربوط به نوازندگان ساز گیتار
34644 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری مرد 30
34645 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34646 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی مرد 25 تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
34647 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
34648 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
34649 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34650 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34594 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن / مرد 13
34595 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 30
34596 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فرش زن / مرد 30
34597 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن / مرد 5
34598 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 10
34599 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فرش زن / مرد 10
34600 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان صنایع دستی زن / مرد 35
34680 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد ارتباط تصویری زن / مرد 24
34681 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد نقاشی زن / مرد 24
34694 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم طراحی پارچه زن 25
34695 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم طراحی پارچه زن 5
34772 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران گرافیک مرد 20
34773 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران گرافیک مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34774 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران گرافیک مرد 10
34775 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تهران - انقلاب اسلامی تهران گرافیک مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34776 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس زن 40
34777 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 20
34778 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34779 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 20
34780 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34781 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی لباس زن 20
34782 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 10
34783 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران طراحی و چاپ پارچه زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34784 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 10
34785 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
37586 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 1 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد
37595 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد لرستان طراحی لباس زن 2 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران خرم اباد
37596 مناطق محروم روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج کردستان گرافیک زن 1 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سنندج
37158 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه ارومیه
37578 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 2 دانشگاه ارومیه
37580 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه ارومیه
37581 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ارتباط تصویری زن / مرد 3 دانشگاه بجنورد
37155 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37159 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37160 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37594 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 3 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37600 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37601 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
37585 مناطق محروم روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 2 دانشگاه دامغان
37599 مناطق محروم روزانه دانشگاه دامغان سمنان تلویزیون و هنرهای دیجیتالی زن / مرد 1 دانشگاه دامغان
37589 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37590 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37153 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37153 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37154 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37154 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37591 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37592 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37148 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان)
37725 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37143 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37165 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37172 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37584 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37587 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان نقاشی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37146 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی مرد 1 دانشگاه شیراز
37162 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37598 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37573 مناطق محروم روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
37582 مناطق محروم روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی زن / مرد 1 دانشگاه نیشابور
37583 مناطق محروم روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه نیشابور
37740 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37144 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37147 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37149 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37150 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37151 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37152 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37166 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37167 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37168 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37169 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37170 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37171 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37173 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37597 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن 3 دانشگاه هنر شیراز
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37161 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37163 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش زن / مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37164 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی زن / مرد 2 دانشگاه هنر شیراز
37157 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37571 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37572 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37574 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز - تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
37575 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز - تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
37576 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37577 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37579 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37588 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37156 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37593 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان صنایع دستی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
45368 تربیت معلم روزانه پردیس حضرت رسول اکرم (ص) اهواز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق بهبهان) خوزستان آموزش هنر زن 1 محل خدمت رامهرمز پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
45300 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت کوهپایه
45301 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فولادشهر
45302 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت جی
45303 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چادگان، خوانسار، فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، بویین و میاندشت محل خدمت فریدون شهر
45304 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت تیران وکرون
45305 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اصفهان، شاهین شهرو میمه، برخوار، خمینی شهر محل خدمت خمینی شهر
45306 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان
45307 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت پیربکران
45308 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت امامزاده
45350 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کیار، اردل محل خدمت اردل
45362 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آغاجاری، رامهرمز، رامشیر، بهبهان، امیدیه، هندیجان، بندرماهشهر محل خدمت رامهرمز
45363 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایذه، باغملک، هفتگل، اندیکا، لالی، مسجدسلیمان محل خدمت هفتگل
45364 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کارون، اهواز، باوی، حمیدیه محل خدمت اهواز.ناحیه 2
45404 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جهرم، داراب، زرین دشت، لارستان محل خدمت اوز
45405 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اقلید، آباده، بوانات، پاسارگاد، خرم بید محل خدمت خرم بید
45406 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای استهبان، فسا، نی ریز محل خدمت ششده وقره بلاغ
45407 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خنج، گراش، لامرد، مهر محل خدمت گله دار
45413 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .کهک (نوفل لوشاتو)
45414 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت جعفرآباد
45415 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت خلجستان
45435 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بویراحمد، دنا محل خدمت یاسوج
45449 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خرم آباد، دوره محل خدمت خرم آباد.ناحیه 1
45453 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت محلات
45454 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اراک، خمین، دلیجان، محلات محل خدمت خمین
45462 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مهریز، خاتم محل خدمت مهریز
45463 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای میبد، اردکان، صدوق( اشکذر) محل خدمت میبد
45353 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خواف، رشتخوار محل خدمت خواف
45354 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مشهد، بینالود محل خدمت تبادکان
45375 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک شهر محل خدمت ایرانشهر
45376 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک شهر محل خدمت بزمان
45377 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت بم پشت
45378 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز، هیرمند محل خدمت بنجار
45379 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت مهرستان
45380 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک شهر محل خدمت سرباز
45381 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت جالق
45382 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خاش، میرجاوه محل خدمت خاش
45383 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت دشتیاری
45384 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زاهدان محل خدمت زاهدان .ناحیه 2
45385 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت سیب وسوران
45386 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز، هیرمند محل خدمت نیمروز
45387 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک شهر محل خدمت لاشار
45388 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زاهدان محل خدمت نصرت آباد
45389 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت چابهار
45390 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت نیکشهر
45420 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت بم
45421 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای جیرفت، عنبرآباد محل خدمت جیرفت
45422 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
45423 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رودبارجنوب، فاریاب، قلعه گنج، کهنوج، منوجان محل خدمت رودبار
45424 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سیرجان، بردسیر محل خدمت سیرجان
45436 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت علی آباد
45437 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آزادشهر، رامیان، علی آباد، مینودشت محل خدمت مینودشت
45438 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر گز محل خدمت گرگان
45439 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت آق قلا
45440 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، ترکمن، گمیشان محل خدمت گمیشان
45441 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
45442 تربیت معلم روزانه پردیس شهید بهشتی مشهد خراسان رضوی آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
45276 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت اسکو
45277 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت آذرشهر
45278 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
45279 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستان آباد
45280 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
45288 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهین دژ، تکاب محل خدمت کشاورز
45289 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نقده، اشنویه محل خدمت اشنویه
45290 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماکو، پلدشت، شوط، چالدران محل خدمت چالدران
45291 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پیرانشهر، سردشت محل خدمت سردشت
45292 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهین دژ، تکاب محل خدمت شاهین دژ
45316 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 2
45317 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 3
45318 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج .ناحیه 4
45319 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
45323 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان دهلران محل خدمت دهلران
45325 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
45326 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
45327 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 01
45328 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 11
45329 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
45330 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 3 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 51
45331 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 61
45332 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 71
45333 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
45334 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 91
45365 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر زن 2 محل خدمت آبادان پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
45372 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طارم محل خدمت طارم
45417 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت سنندج ناحیه 2
45430 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
45431 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 2
45432 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 3
45445 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آستارا، بخش حویق شهرستان طوالش محل خدمت تالش
45446 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو
45458 تربیت معلم روزانه پردیس شهید چمران تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهدای مکه تهران) تهران آموزش هنر مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت سردرود
45367 تربیت معلم روزانه پردیس شهید رجایی شیراز (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز) فارس آموزش هنر زن 1 محل خدمت ایذه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) اولویت پذیرش با داوطلبان بومی
45309 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهرضا، مبارکه، دهاقان، سمیرم محل خدمت مبارکه
45310 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فلاورجان و لنجان محل خدمت فلاورجان
45311 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای تیران و کرون، نجف آباد محل خدمت نجف آباد
45312 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، نطنز محل خدمت کاشان
45352 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان های سربیشه، نهبندان محل خدمت نهبندان
45355 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فریمان و بخشهای احمدآباد و رضویه مشهد محل خدمت فریمان
45356 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زاوه و مه ولات محل خدمت زاوه
45391 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز، هیرمند محل خدمت زهک
45392 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ایرانشهر، دلگان، بمپور، سرباز، فنوج و بخشهای لاشار و آهوران نیک شهر محل خدمت ایرانشهر
45393 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت جالق
45394 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت چابهار
45395 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خاش، میرجاوه محل خدمت خاش
45396 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراوان، سیب سوران، مهرستان محل خدمت سیب وسوران
45397 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت کنارک
45398 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زاهدان محل خدمت نصرت آباد
45399 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای چابهار، کنارک، نیکشهر، قصرقند محل خدمت نیکشهر
45400 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای زابل، زهک، هامون، نیمروز، هیرمند محل خدمت نیمروز
45425 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ارزوییه، بافت، رابر محل خدمت بافت
45426 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمان محل خدمت راین
45427 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رفسنجان، انار محل خدمت رفسنجان
45428 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان شهربابک محل خدمت شهربابک
45443 تربیت معلم روزانه پردیس شهید هاشمینژاد مشهد خراسان رضوی آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرگان، کردکوی، بندر گز محل خدمت کردکوی
45281 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت اسکو
45282 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت آذرشهر
45283 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
45284 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستان آباد
45285 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
45293 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهین دژ، تکاب محل خدمت کشاورز
45294 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بوکان محل خدمت بوکان
45295 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پیرانشهر، سردشت محل خدمت پیرانشهر
45296 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خوی، چایپاره محل خدمت چایپاره
45299 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه 1
45320 تربیت معلم روزانه پردیس نسیبه تهران (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهیدشرافت تهران) تهران آموزش هنر زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ