دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و دانشگاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34519 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34520 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34521 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 25 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34522 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
37155 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان باستان شناسی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37159 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نقاشی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37160 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37594 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 3 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37600 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37601 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد