دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش ارتباط تصویری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34504 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری زن 25
34511 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ارتباط تصویری زن 10
34518 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ارتباط تصویری زن / مرد 45
34519 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34526 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران ارتباط تصویری زن / مرد 12
34545 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 20
34553 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 10
34566 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ارتباط تصویری زن / مرد 60 پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش پیوستها (اسامی
34569 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری زن / مرد 25
34571 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری زن / مرد 5
34582 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن / مرد 45
34584 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 20
34601 متمرکز روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن / مرد 25
34602 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن / مرد 5
34603 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن / مرد 35
34606 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ارتباط تصویری زن / مرد 15
34614 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن / مرد 15
34617 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ارتباط تصویری زن / مرد 5
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 18
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری مرد 18
34663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن / مرد 3
34622 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری زن 16
34622 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 16
34674 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 26
34644 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری مرد 30
34645 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34680 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد ارتباط تصویری زن / مرد 24
37581 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ارتباط تصویری زن / مرد 3 دانشگاه بجنورد
37600 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37589 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان ارتباط تصویری زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37148 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان)
37143 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37165 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37584 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر) خوزستان ارتباط تصویری زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل واحد شوشتر(دانشکده هنر))
37598 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ارتباط تصویری زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن 3 دانشگاه هنر شیراز
37145 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37161 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری زن / مرد 3 دانشگاه هنر شیراز
37571 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37572 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
45286 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت نظرکهریز
45287 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان شرقی محل خدمت عشایری آذربایجان شرقی
45297 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت چایپاره
45298 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان آذربایجان غربی محل خدمت سلماس
45313 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت گلپایگان
45314 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت شاهین شهر
45315 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان اصفهان محل خدمت نجف آباد
45321 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت نظرآباد
45322 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان البرز محل خدمت ساوجبلاغ
45324 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان بوشهر محل خدمت گناوه
45345 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
45346 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ملارد، شهریار، قدس، رباط کریم، بهارستان، اسلامشهر محل خدمت شهریار
45347 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 محل خدمت پیشوا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن،
45348 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
45349 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 محل خدمت رودهن دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن،
45357 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
45358 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت چناران
45359 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت خواف
45360 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان رضوی محل خدمت سبزوار
45361 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خراسان شمالی محل خدمت بجنورد
45369 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت خرمشهر
45370 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت هویزه
45371 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان محل خدمت شادگان
45374 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سمنان محل خدمت سمنان
45401 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سراوان
45402 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت ایرانشهر
45403 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان سیستان و بلوچستان محل خدمت سراوان
45411 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری زن 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت گراش
45412 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان فارس محل خدمت شیراز.ناحیه 4
45416 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم .ناحیه 3
45419 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کردستان محل خدمت مریوان
45429 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بم، نرماشیر، فهرج، ریگان محل خدمت بم
45434 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
45444 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گلستان محل خدمت گمیشان
45448 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان محل خدمت بندرانزلی
45451 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان لرستان محل خدمت خرم آباد.ناحیه 1
45452 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مازندران محل خدمت قائم شهر
45456 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان مرکزی محل خدمت ساوه
45457 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان هرمزگان محل خدمت رودان
45461 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان همدان محل خدمت همدان .ناحیه 1
45464 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ارتباط تصویری مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی استان یزد محل خدمت یزد.ناحیه 2
38151 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری زن / مرد 60
38154 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ارتباط تصویری زن / مرد 60