دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش طراحی صنعتی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34507 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی زن 27
34514 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران طراحی صنعتی زن 12
34521 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 25 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
34529 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی صنعتی زن / مرد 20
34548 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 20
34556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 10
34592 متمرکز روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی زن / مرد 20
34593 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران طراحی صنعتی زن / مرد 5
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن 45
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی مرد 45
34665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 3
34628 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی زن 24
34628 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران طراحی صنعتی مرد 24
34646 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی مرد 25 تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
34647 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
37160 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37594 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 3 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37601 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
37590 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37144 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37149 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37167 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37574 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز - تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
37575 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز - تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.