کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی انسانی - با آزمون - 1

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی انسانی - با آزمون - 1
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10001 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10002 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10003 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10004 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17601 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 38
انسانی - با آزمون 10005 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 10006 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 10007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 10008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 16
انسانی - با آزمون 17602 نوبت دوم با آزمون دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10009 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد ایران شناسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10010 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10011 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10012 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10013 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17603 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17604 روزانه با آزمون دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی مرد 24
انسانی - با آزمون 10014 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10015 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10016 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10017 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10018 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17605 روزانه با آزمون دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10019 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10020 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10021 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10022 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10023 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17607 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 10024 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10025 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10028 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 25
انسانی - با آزمون 17610 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17612 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17613 روزانه با آزمون دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10026 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد علوم سیاسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10027 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10029 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مطالعات خانواده زن 5
انسانی - با آزمون 17614 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد اقتصاد اسلامی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17616 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17617 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 10030 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10031 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا زن - مرد 90
انسانی - با آزمون 10032 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10033 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10034 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17618 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17619 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17621 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 17622 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17623 روزانه با آزمون دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10035 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10036 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10037 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10038 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10039 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زبان شناسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10040 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10041 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10042 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم تربیتی زن - مرد 105
انسانی - با آزمون 10043 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10044 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10045 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10046 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17624 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 33
انسانی - با آزمون 17625 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن - مرد 39
انسانی - با آزمون 17627 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17628 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 17629 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17630 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17631 روزانه با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10047 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17632 نوبت دوم با آزمون دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10048 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ادیان و عرفان زن 25
انسانی - با آزمون 10049 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران پژوهشگری اجتماعی زن 25
انسانی - با آزمون 10050 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ زن 30
انسانی - با آزمون 10051 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10052 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حقوق زن 25
انسانی - با آزمون 10053 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات عربی زن 25
انسانی - با آزمون 10054 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زبان و ادبیات فارسی زن 25
انسانی - با آزمون 10055 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 30
انسانی - با آزمون 10056 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن 25
انسانی - با آزمون 10057 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10058 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 25
انسانی - با آزمون 10059 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مطالعات خانواده زن 25
انسانی - با آزمون 17633 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 15
انسانی - با آزمون 17634 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 33
انسانی - با آزمون 17635 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
انسانی - با آزمون 17636 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی زن 15
انسانی - با آزمون 17637 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 15
انسانی - با آزمون 17638 روزانه با آزمون دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 15
انسانی - با آزمون 10060 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10061 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10062 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10063 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10064 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10065 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17640 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17641 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17642 روزانه با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10066 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10067 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10068 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10069 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10070 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10071 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17643 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17644 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17645 نوبت دوم با آزمون دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10072 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10073 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10074 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17647 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17648 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17649 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17650 روزانه با آزمون دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10075 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10076 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17651 روزانه با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10077 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10078 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17652 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 10079 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10080 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10081 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10082 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10083 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10084 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10085 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17653 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17654 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17656 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17657 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری مرد 24
انسانی - با آزمون 17658 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 24
انسانی - با آزمون 17659 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی مرد 24
انسانی - با آزمون 17660 روزانه با آزمون دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 24
انسانی - با آزمون 10086 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10087 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10088 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10089 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10090 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10091 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10092 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10093 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 17661 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17663 روزانه با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 10094 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10095 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تاریخ زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10096 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10097 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حقوق زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10098 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10099 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم تربیتی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10100 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم سیاسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10101 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17664 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17666 نوبت دوم با آزمون دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10102 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10103 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10104 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10105 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10106 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10107 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10108 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10109 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10110 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10111 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10112 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 17668 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17669 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17670 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10113 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10114 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10115 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10116 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن - مرد 84
انسانی - با آزمون 10117 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10118 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10119 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10120 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17672 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 17674 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 22
انسانی - با آزمون 17675 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 32
انسانی - با آزمون 17676 روزانه با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 22
انسانی - با آزمون 10121 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10122 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10123 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10124 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا زن - مرد 56
انسانی - با آزمون 10125 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 10126 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10127 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن - مرد 32
انسانی - با آزمون 10128 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فلسفه زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17678 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17680 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 17681 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی زن - مرد 22
انسانی - با آزمون 17682 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 10129 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10130 روزانه با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10131 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی باستان شناسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10132 نوبت دوم با آزمون دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10133 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران ادیان و عرفان زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10134 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران باستان شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10135 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10136 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران تاریخ زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10137 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10138 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10139 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10140 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران حقوق زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10141 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10142 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10143 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم ارتباطات اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10144 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10145 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10146 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10147 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فقه شافعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10148 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10149 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10150 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10151 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10152 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مردم شناسی مرد 30
انسانی - با آزمون 17686 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17687 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن - مرد 14
انسانی - با آزمون 17689 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17690 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17691 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17692 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17693 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17694 روزانه با آزمون دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10153 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10154 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10155 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10156 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10157 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17696 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17697 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17698 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17699 روزانه با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تهران مدیریت مالی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10158 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس بین المللی کیش) هرمزگان حقوق زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10159 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس زبان شناسی زن - مرد 55
انسانی - با آزمون 10160 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 55
انسانی - با آزمون 10161 روزانه با آزمون دانشگاه جهرم فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 55
انسانی - با آزمون 10162 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10163 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10164 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10165 روزانه با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10166 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان باستان شناسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10167 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان تاریخ زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10168 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10169 نوبت دوم با آزمون دانشگاه جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10170 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 96
انسانی - با آزمون 10171 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10172 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10173 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10174 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10175 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10176 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10177 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10178 روزانه با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10179 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10180 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی حقوق زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10181 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10182 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10183 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10184 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10185 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10186 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10187 نوبت دوم با آزمون دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10188 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تاریخ زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10189 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17709 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17710 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17711 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17712 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17713 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17714 روزانه با آزمون دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10190 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10191 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز تاریخ زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10192 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10193 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10194 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10195 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم تربیتی زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10196 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10197 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17715 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17717 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17718 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17719 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 33
انسانی - با آزمون 17720 روزانه با آزمون دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10198 روزانه با آزمون دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10199 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دامغان سمنان جغرافیا زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17723 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17724 روزانه با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17725 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17726 نوبت دوم با آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10200 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10201 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن - مرد 80
انسانی - با آزمون 10202 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10203 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10204 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10205 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10206 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10207 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10208 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17727 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17728 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17730 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17731 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10209 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10210 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10211 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حقوق زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10212 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10213 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10214 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10215 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10216 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10217 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10218 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17732 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17733 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17735 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17736 نوبت دوم با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17738 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17739 روزانه با آزمون دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10219 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10220 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10221 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10222 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10223 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17741 روزانه با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10224 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10225 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10226 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10227 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10228 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17743 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10229 پردیس خودگردان با آزمون دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10230 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 10231 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان جغرافیا زن - مرد 140
انسانی - با آزمون 10232 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10233 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10234 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17747 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17749 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17750 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17751 روزانه با آزمون دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17752 نوبت دوم با آزمون دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10235 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17754 روزانه با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10236 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17755 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 10237 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10238 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10239 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10240 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10241 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17756 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17758 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17759 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17760 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17761 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10242 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10243 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حقوق زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10244 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10245 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10246 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17762 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17764 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17765 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17766 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17767 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17768 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17769 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17770 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علوم تربیتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17771 روزانه با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17772 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17773 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 10247 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10248 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10249 روزانه با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10250 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10251 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10252 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10253 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10254 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10255 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10256 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10257 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10258 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10259 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - با آزمون 10260 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10261 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10262 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10263 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مردم شناسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17778 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17779 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17781 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17782 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17783 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17784 روزانه با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10264 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ادیان و عرفان زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10265 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10266 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10267 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10268 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10269 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10270 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تربیتی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10271 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10272 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10273 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10274 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مردم شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17785 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17786 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17787 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17788 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17789 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17790 نوبت دوم با آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10275 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10276 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10277 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10278 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10279 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10280 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10281 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17792 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17793 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17794 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17795 روزانه با آزمون دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10282 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10283 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق زن - مرد 28
انسانی - با آزمون 10284 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10285 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17796 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17797 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10286 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری باستان شناسی زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 10287 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 10288 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 10289 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم قرآن و حدیث زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 17799 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی زن - مرد 2
انسانی - با آزمون 10290 روزانه با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10291 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهرکرد (محل تحصیل دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان) چهارمحال وبختیاری فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 1
انسانی - با آزمون 10292 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10293 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10294 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10295 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10296 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10297 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10298 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10299 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17801 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17802 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17804 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17805 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10608 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17806 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10300 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10301 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10302 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10303 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10304 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10305 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10306 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10307 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10308 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10309 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17808 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17809 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17811 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17812 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10609 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17813 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17814 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17815 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 17816 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17817 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 10310 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10311 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10312 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10313 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10314 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10315 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10316 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10317 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10318 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17818 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17819 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 39
انسانی - با آزمون 17821 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17822 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17823 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17824 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17825 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10319 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 65
انسانی - با آزمون 10320 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10321 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10322 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10323 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10324 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10325 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10326 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10327 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10328 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10329 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17826 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17827 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17829 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17830 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17831 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10330 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10331 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10332 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جغرافیا زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10333 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10334 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10335 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10336 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10337 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10338 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10339 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10340 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17832 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17833 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17835 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17836 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17837 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10341 روزانه با آزمون دانشگاه شهید چمران - اهواز (محل تحصیل دانشکده باستان شناسی شوش) خوزستان باستان شناسی مرد 30
انسانی - با آزمون 10342 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10343 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10344 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حقوق زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10345 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10346 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10347 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10348 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10349 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10350 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10351 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مطالعات خانواده زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17838 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17840 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17841 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 15
انسانی - با آزمون 17842 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17843 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 36
انسانی - با آزمون 17844 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی مرد 15
انسانی - با آزمون 10352 روزانه با آزمون دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 10353 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس تاریخ زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10354 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس جغرافیا زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10355 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس حقوق زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10356 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10357 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10358 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم تربیتی زن - مرد 75
انسانی - با آزمون 10359 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم سیاسی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10360 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10361 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17846 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17847 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17848 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17849 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17850 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17851 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17852 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17853 روزانه با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10362 مجازی دولتی با آزمون دانشگاه شیراز فارس حقوق زن - مرد 120
انسانی - با آزمون 17854 مجازی دولتی با آزمون دانشگاه شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17855 روزانه با آزمون دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران) تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17862 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17863 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17864 روزانه با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17865 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17866 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17867 نوبت دوم با آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10363 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10364 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10365 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10366 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10367 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10368 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10369 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10370 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 75
انسانی - با آزمون 10371 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10372 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10373 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10374 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10375 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10376 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17869 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17870 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17871 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17872 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17873 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17874 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17875 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17876 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17877 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10377 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10378 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10379 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10380 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روابط عمومی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10381 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روزنامه نگاری زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10382 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10383 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10384 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 75
انسانی - با آزمون 10385 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10386 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10387 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فلسفه زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10388 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان عربی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10389 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10390 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 17878 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17879 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17880 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17881 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17882 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17883 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17884 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17885 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17886 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17887 روزانه با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17888 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17890 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17891 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی مرد 42
انسانی - با آزمون 17892 روزانه با آزمون دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران علوم قضایی مرد 60
انسانی - با آزمون 17898 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17899 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17900 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17901 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 18
انسانی - با آزمون 17903 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) سمنان علوم قرآن و حدیث زن 15
انسانی - با آزمون 17904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17905 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17907 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17909 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 66
انسانی - با آزمون 17913 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17914 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 18
انسانی - با آزمون 17915 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) هرمزگان علوم قرآن و حدیث زن 12
انسانی - با آزمون 17916 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 90
انسانی - با آزمون 17917 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 90
انسانی - با آزمون 17920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17921 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) آذربایجان غربی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17923 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17925 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 63
انسانی - با آزمون 17927 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث زن 63
انسانی - با آزمون 17928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17929 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) سمنان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17930 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 75
انسانی - با آزمون 17931 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی مرد 15
انسانی - با آزمون 17932 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن 15
انسانی - با آزمون 17933 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17934 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17936 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17937 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 33
انسانی - با آزمون 17938 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) فارس علوم قرآن و حدیث زن 12
انسانی - با آزمون 17939 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17940 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17941 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17942 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 54
انسانی - با آزمون 17943 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17944 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) همدان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17945 روزانه با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17946 نوبت دوم با آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10391 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10392 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10393 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10394 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10395 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10396 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10397 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10398 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10399 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10400 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10401 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10402 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10403 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17948 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17949 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 42
انسانی - با آزمون 17951 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17952 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 17953 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17954 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17955 روزانه با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10404 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10405 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10406 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10407 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10408 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10409 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10410 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10411 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم تربیتی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10412 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم سیاسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10413 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 10414 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10415 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17957 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17958 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17960 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 6
انسانی - با آزمون 17961 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 17962 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17963 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 17964 نوبت دوم با آزمون دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 3
انسانی - با آزمون 10416 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم حقوق زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10417 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10418 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10419 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم تربیتی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10420 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم قرآن و حدیث زن 35
انسانی - با آزمون 10421 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10422 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 17965 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17967 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17968 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 72
انسانی - با آزمون 17969 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17970 روزانه با آزمون دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 10423 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان زن - مرد 17
انسانی - با آزمون 10424 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10425 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10426 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان حقوق زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10427 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10428 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 10429 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 10430 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 17
انسانی - با آزمون 17971 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 17973 روزانه با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10431 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان ادیان و عرفان زن - مرد 8
انسانی - با آزمون 10432 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان باستان شناسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10433 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10434 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان حقوق زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10435 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10436 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 9
انسانی - با آزمون 10437 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم تربیتی زن - مرد 7
انسانی - با آزمون 10438 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 8
انسانی - با آزمون 17974 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 17976 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن - مرد 5
انسانی - با آزمون 10439 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10440 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10441 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10442 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10443 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10444 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات کردی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10445 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10446 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فقه شافعی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17978 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17979 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17981 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17982 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17983 روزانه با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10447 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10448 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 10449 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17985 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن - مرد 21
انسانی - با آزمون 17986 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17987 نوبت دوم با آزمون دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 10450 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی جغرافیا زن 45
انسانی - با آزمون 10451 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی زن 45
انسانی - با آزمون 10452 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی علوم قرآن و حدیث زن 45
انسانی - با آزمون 17988 روزانه با آزمون دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن 36
انسانی - با آزمون 10454 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10455 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10456 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10457 روزانه با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10458 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10459 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10460 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10461 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10462 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10463 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10464 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10465 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 17992 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد اسلامی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17993 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن - مرد 48
انسانی - با آزمون 17994 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد گلستان کاردانی حسابداری زن - مرد 36
انسانی - با آزمون 17996 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بازرگانی زن 24
انسانی - با آزمون 17997 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه زن 24
انسانی - با آزمون 17998 روزانه با آزمون دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 24
انسانی - با آزمون 10466 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10467 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10468 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10469 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10470 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10471 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 18000 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18001 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18003 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18004 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18005 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18006 روزانه با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10472 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10473 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان جغرافیا زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10474 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10475 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10476 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10477 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم تربیتی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10478 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم سیاسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10479 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 18007 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18008 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18009 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18010 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 18011 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 18012 نوبت دوم با آزمون دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10480 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان باستان شناسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10481 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10482 روزانه با آزمون دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا زن - مرد 25