کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی روزانه - 2

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه تجربی در دسته بندی روزانه - 2
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
تجربی - با آزمون 10799 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10800 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیلات زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18084 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18085 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18086 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18087 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18088 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن - مرد 9
تجربی - با آزمون 18089 روزانه با آزمون دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن - مرد 9
تجربی - صرفا سوابق 10803 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان اقیانوس شناسی زن - مرد 40
تجربی - صرفا سوابق 10804 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10809 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10810 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10811 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی فضای سبز زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10815 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی زن - مرد 55
تجربی - با آزمون 10816 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض زن - مرد 55
تجربی - با آزمون 10817 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 18097 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18098 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10821 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10822 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10823 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10824 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18101 روزانه با آزمون دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 10829 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد زمین شناسی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10830 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد زیست شناسی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10831 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 10832 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد شیمی محض زن - مرد 45
تجربی - با آزمون 10833 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی خاک زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10834 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18103 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد حسابداری زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18104 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد روانشناسی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18105 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد شیمی کاربردی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 18106 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18107 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد علوم اقتصادی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18108 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت بازرگانی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18109 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت جهانگردی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18110 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت صنعتی زن - مرد 11
تجربی - با آزمون 18111 روزانه با آزمون دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن - مرد 11
تجربی - صرفا سوابق 10835 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یزد یزد مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10836 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه یزد یزد مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10837 روزانه با آزمون آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج البرز کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18112 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری زن 11
تجربی - با آزمون 18113 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی زن 11
تجربی - با آزمون 18114 روزانه با آزمون دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی زن 11
تجربی - با آزمون 18118 روزانه با آزمون دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی تهران حسابداری زن 9
تجربی - صرفا سوابق 10839 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10840 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10841 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10842 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 30
تجربی - صرفا سوابق 10843 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10844 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10845 روزانه با آزمون دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10848 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10849 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع مبلمان زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10850 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10851 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10856 روزانه با آزمون آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18120 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی زن 30
تجربی - صرفا سوابق 10858 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی زن 25
تجربی - صرفا سوابق 10859 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی تولیدات گیاهی زن 25
تجربی - صرفا سوابق 18122 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی زن 27
تجربی - با آزمون 18124 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18125 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت جهانگردی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18126 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی - مدیریت هتلداری زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 18130 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن - مرد 15
تجربی - صرفا سوابق 10862 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10863 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10864 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10865 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی زیست فناوری کشاورزی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10866 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10867 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10868 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10869 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی مرتع و آبخیزداری زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10870 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10871 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و فرآوری خرما زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 10872 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر زن - مرد 25
تجربی - صرفا سوابق 18132 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی زن - مرد 19
تجربی - صرفا سوابق 18133 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 18136 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 18137 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 18138 روزانه با آزمون مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - صرفا سوابق 10884 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی زن - مرد 60
تجربی - صرفا سوابق 10885 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت مناطق خشک و بیابانی زن - مرد 20
تجربی - صرفا سوابق 10886 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی تولیدات گیاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10890 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10891 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی استهبان فارس شیمی محض زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 18142 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی اقلید فارس روانشناسی زن - مرد 12
تجربی - صرفا سوابق 10892 روزانه صرفا با سوابق تحصیلی مرکز آموزش عالی اقلید فارس مهندسی جنگلداری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 18143 روزانه با آزمون مرکز آموزش عالی لامرد فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10898 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 10899 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 10900 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 3
تجربی - با آزمون 10901 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10902 روزانه با آزمون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10903 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 10904 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 10905 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 10906 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10907 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10908 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10909 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10910 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10911 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 10912 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 10913 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10914 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10915 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10918 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10919 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10920 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10921 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن 30
تجربی - با آزمون 10917 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10922 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی زن - مرد 68
تجربی - با آزمون 10923 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10924 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10925 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10926 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10927 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10928 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10929 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10930 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10931 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 10932 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10933 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10934 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10935 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) اردبیل پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10936 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) اردبیل پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10940 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10941 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی مرد 15
تجربی - با آزمون 10942 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10943 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 10944 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 10945 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10946 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 10947 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10948 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی اتاق عمل مرد 3
تجربی - با آزمون 10949 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10950 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 10951 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری مرد 10
تجربی - با آزمون 10952 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10953 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10954 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2
تجربی - با آزمون 10955 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10956 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی مرد 6
تجربی - با آزمون 10957 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10958 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 10959 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 10960 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10961 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 10962 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 10963 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری مرد 3
تجربی - با آزمون 10964 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10965 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10966 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 10967 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10968 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) آذربایجان غربی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 10969 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) آذربایجان غربی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 10971 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری خوی) آذربایجان غربی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10972 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 10973 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی مرد 10
تجربی - با آزمون 10974 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 10975 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10976 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 10977 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 10978 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 10979 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 10980 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 10981 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10982 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن - مرد 76
تجربی - با آزمون 10983 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 10984 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 10985 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 10986 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 10987 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 10988 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 10989 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10990 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10991 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 10992 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10993 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 10994 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 10995 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 10996 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 10997 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 10998 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 10999 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11000 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11001 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11002 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11014 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11015 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11016 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11017 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11018 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11019 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11020 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11021 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11022 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11023 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11024 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11025 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11026 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11030 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی زن - مرد 148
تجربی - با آزمون 11031 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اتاق عمل زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11032 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11033 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11034 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی مرد 3
تجربی - با آزمون 11035 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن - مرد 74
تجربی - با آزمون 11036 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن - مرد 76
تجربی - با آزمون 11037 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11038 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11039 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی مرد 3
تجربی - با آزمون 11040 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 11041 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11042 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11043 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گفتار درمانی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11044 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11045 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11047 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11048 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11049 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11050 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11051 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11052 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11053 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11054 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11055 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11056 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11057 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11058 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11059 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11064 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن - مرد 92
تجربی - با آزمون 11065 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11066 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11067 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11068 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11069 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 12013 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پزشکی هستهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11070 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11071 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11072 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11073 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11074 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11075 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11076 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11077 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران بهداشت عمومی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11078 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11082 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11084 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11085 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11087 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11099 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11093 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 5
تجربی - با آزمون 11098 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط مرد 10
تجربی - با آزمون 11090 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 20
تجربی - با آزمون 11092 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه مرد 10
تجربی - با آزمون 11096 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای مرد 10
تجربی - با آزمون 11100 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران هوشبری مرد 5
تجربی - با آزمون 11091 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11095 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11097 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11089 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 5
تجربی - با آزمون 11094 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11086 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران اتاق عمل مرد 5
تجربی - با آزمون 11088 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11101 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11102 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11103 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11104 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11105 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11106 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی زن 10
تجربی - با آزمون 11107 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11108 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11109 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11111 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11112 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی مرد 10
تجربی - با آزمون 11113 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11114 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11115 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11116 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11117 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان اتاق عمل مرد 5
تجربی - با آزمون 11118 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11119 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11120 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11121 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11122 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11123 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11124 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2
تجربی - با آزمون 11125 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11126 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11127 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11128 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11129 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11130 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11131 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11132 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 5
تجربی - با آزمون 11133 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11137 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11139 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11140 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11141 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11142 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11143 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11144 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11145 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11146 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11147 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مامایی زن 21
تجربی - با آزمون 11148 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11149 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11151 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11152 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11153 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11154 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11155 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11156 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی بهداشت عمومی زن - مرد 35
تجربی - با آزمون 11157 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11158 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11159 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11160 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی مرد 2
تجربی - با آزمون 11161 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11162 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11163 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11164 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11166 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل شهرستان سرایان) خراسان جنوبی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11167 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11168 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11169 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11170 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11171 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11172 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11173 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11174 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) خراسان جنوبی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11175 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 76
تجربی - با آزمون 11176 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی مرد 7
تجربی - با آزمون 11177 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن - مرد 74
تجربی - با آزمون 11178 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11179 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11180 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11181 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11182 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11183 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11184 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11185 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11186 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11187 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11188 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11189 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11190 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11191 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11192 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11193 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11194 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11195 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 2
تجربی - با آزمون 11196 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11197 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11198 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11199 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11200 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11201 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11202 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11203 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی گفتار درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11204 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی زن 19
تجربی - با آزمون 11205 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11206 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11207 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11208 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11209 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11215 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11216 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11217 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11218 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11219 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11220 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11221 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11222 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی زن - مرد 160
تجربی - با آزمون 11223 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 11224 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11225 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11226 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11227 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11228 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11229 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11230 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11231 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11232 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11233 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11234 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11235 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11236 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11241 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 70
تجربی - با آزمون 11242 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 10
تجربی - با آزمون 11243 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11244 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11245 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11246 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11247 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11248 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11249 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل مرد 2
تجربی - با آزمون 11250 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11251 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11252 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11253 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11254 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11255 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11256 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 2
تجربی - با آزمون 11257 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11258 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11259 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 5
تجربی - با آزمون 11260 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11261 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11262 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11263 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11264 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی مرد 2
تجربی - با آزمون 11265 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11266 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11267 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 30
تجربی - با آزمون 11268 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11269 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11270 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11271 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11272 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری مرد 2
تجربی - با آزمون 11282 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11283 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11284 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس اتاق عمل زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11285 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11286 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11287 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11288 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11290 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11291 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان اتاق عمل زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11292 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11293 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11294 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی زن 13
تجربی - با آزمون 11295 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11296 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11298 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11299 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11300 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11301 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11302 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11303 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11304 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11305 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11306 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11307 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11310 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11309 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11311 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11312 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11313 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11314 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11315 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11316 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11318 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 11319 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11320 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11321 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11322 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11323 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11324 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11325 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11326 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11327 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11329 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11330 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11331 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11332 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11333 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11334 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11335 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11336 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11337 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11338 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11339 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11340 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11341 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11342 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11343 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11346 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 48
تجربی - با آزمون 11347 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11348 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11349 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11350 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11351 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11352 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان اتاق عمل مرد 2
تجربی - با آزمون 11353 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11354 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11355 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11356 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 5
تجربی - با آزمون 11357 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11358 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11359 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 27
تجربی - با آزمون 11360 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11361 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11362 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11363 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11364 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11365 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11366 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان کتابداری در شاخه پزشکی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11367 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11368 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی زن 8
تجربی - با آزمون 11369 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11370 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11371 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 2
تجربی - با آزمون 11372 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری زن - مرد 13
تجربی - با آزمون 11373 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان اتاق عمل زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11374 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11381 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن 72
تجربی - با آزمون 11382 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11383 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11384 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11385 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11386 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11387 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11388 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری مرد 2
تجربی - با آزمون 11389 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11390 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11391 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی مرد 1
تجربی - با آزمون 11392 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11393 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11394 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11395 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11396 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11400 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11401 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11402 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11403 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11404 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11405 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11406 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11407 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11408 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11409 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11410 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11412 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل شهرستان جوین) خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11413 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11414 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11415 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11416 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11417 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11418 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11419 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11420 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11422 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11423 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان بهداشت عمومی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11424 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11425 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11426 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) سمنان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11427 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11428 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11429 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11430 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11431 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم تغذیه زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11432 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11433 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11434 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11435 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان اتاق عمل زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11436 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11437 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11438 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11439 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11440 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11441 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11442 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11443 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11444 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11447 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11448 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11449 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی زن - مرد 10
تجربی - با آزمون 11450 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری اتاق عمل زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11451 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11452 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11453 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11454 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11455 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11456 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11457 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11459 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11460 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11461 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 11463 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن - مرد 80
تجربی - با آزمون 11464 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11465 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11466 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11467 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11468 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11469 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11470 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 88
تجربی - با آزمون 11471 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن - مرد 88
تجربی - با آزمون 11472 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11473 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11474 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11475 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11476 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11477 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11478 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11479 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11480 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11481 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11482 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11483 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11484 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11485 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11486 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی زن - مرد 8
تجربی - با آزمون 11487 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11488 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11509 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11510 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران پرستاری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11511 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ورامین) تهران هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11512 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن - مرد 86
تجربی - با آزمون 11513 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی مرد 15
تجربی - با آزمون 11514 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن - مرد 86
تجربی - با آزمون 11515 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن - مرد 60
تجربی - با آزمون 11516 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی مرد 1
تجربی - با آزمون 11517 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11518 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی مرد 4
تجربی - با آزمون 11519 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11520 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل مرد 7
تجربی - با آزمون 11521 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 12012 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11522 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11523 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 15
تجربی - با آزمون 11524 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11525 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 31
تجربی - با آزمون 11526 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11527 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11528 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی مرد 8
تجربی - با آزمون 11529 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11530 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11531 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11532 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11533 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی مرد 2
تجربی - با آزمون 11534 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11535 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11536 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11537 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11538 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11539 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11540 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11541 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری مرد 7
تجربی - با آزمون 11552 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11545 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11546 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11547 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11548 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11549 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11550 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11551 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11553 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 11554 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11555 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11556 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11557 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11558 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11560 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن - مرد 46
تجربی - با آزمون 11561 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی مرد 3
تجربی - با آزمون 11562 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11563 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین اتاق عمل زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11564 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11565 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11566 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11567 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11568 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11569 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11570 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11571 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11572 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11576 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11577 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11578 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11579 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11580 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن - مرد 50
تجربی - با آزمون 11581 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11582 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11583 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11584 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11585 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11594 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11595 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11596 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان اتاق عمل زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11597 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11598 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11599 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11600 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11601 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11602 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان علوم تغذیه زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11603 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11604 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11605 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11606 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11607 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان هوشبری زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11619 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 44
تجربی - با آزمون 11620 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی مرد 5
تجربی - با آزمون 11621 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11622 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان دندانپزشکی زن - مرد 26
تجربی - با آزمون 11623 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11624 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11625 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان بهداشت عمومی زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11626 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11627 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری مرد 3
تجربی - با آزمون 11628 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان پرستاری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11629 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتو درمانی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11630 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11631 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11632 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11633 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان علوم آزمایشگاهی مرد 3
تجربی - با آزمون 11634 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11635 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11636 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11637 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری زن - مرد 21
تجربی - با آزمون 11638 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11641 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی زن - مرد 96
تجربی - با آزمون 11642 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی مرد 9
تجربی - با آزمون 11643 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی زن - مرد 40
تجربی - با آزمون 11644 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11645 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل مرد 1
تجربی - با آزمون 11646 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل زن - مرد 23
تجربی - با آزمون 11647 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بهداشت عمومی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 12011 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11648 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11649 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11650 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11651 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 2
تجربی - با آزمون 11652 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم تغذیه زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11653 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 19
تجربی - با آزمون 11654 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11655 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی مرد 1
تجربی - با آزمون 11656 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11657 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11658 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11659 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11660 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری مرد 1
تجربی - با آزمون 11661 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن - مرد 54
تجربی - با آزمون 11662 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری مرد 3
تجربی - با آزمون 11663 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری زن 25
تجربی - با آزمون 11667 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) کرمان پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11668 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی زن - مرد 64
تجربی - با آزمون 11669 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی مرد 9
تجربی - با آزمون 11670 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11671 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی مرد 2
تجربی - با آزمون 11672 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11673 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11674 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه اتاق عمل مرد 2
تجربی - با آزمون 11675 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11676 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11677 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری مرد 7
تجربی - با آزمون 11678 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن - مرد 28
تجربی - با آزمون 11679 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11680 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پرتوشناسی مرد 1
تجربی - با آزمون 11681 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه تکنولوژی پزشکی هستهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11682 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11683 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی مرد 4
تجربی - با آزمون 11684 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه علوم و صنایع غذایی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11685 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت زن - مرد 14
تجربی - با آزمون 11686 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه فناوری اطلاعات سلامت مرد 1
تجربی - با آزمون 11687 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مامایی زن 25
تجربی - با آزمون 11688 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11689 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11690 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری زن - مرد 18
تجربی - با آزمون 11691 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه هوشبری مرد 2
تجربی - با آزمون 11692 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) کرمانشاه پرستاری زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11707 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن - مرد 66
تجربی - با آزمون 11708 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11709 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11710 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان بهداشت عمومی زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11711 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 36
تجربی - با آزمون 11712 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11713 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11714 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن - مرد 17
تجربی - با آزمون 11715 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 15
تجربی - با آزمون 11716 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 15
تجربی - با آزمون 11717 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری زن - مرد 16
تجربی - با آزمون 11726 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11727 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11728 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی بهداشت عمومی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11729 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 32
تجربی - با آزمون 11730 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11731 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11732 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن - مرد 24
تجربی - با آزمون 11733 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 20
تجربی - با آزمون 11734 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11735 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 25
تجربی - با آزمون 11736 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11738 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان اتاق عمل زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11739 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان تکنولوژی پرتوشناسی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11740 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان علوم آزمایشگاهی زن - مرد 22
تجربی - با آزمون 11741 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) گیلان هوشبری زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11744 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن - مرد 38
تجربی - با آزمون 11745 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 52
تجربی - با آزمون 11746 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 2
تجربی - با آزمون 11747 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پزشکی زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11748 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان فیزیوتراپی زن - مرد 12
تجربی - با آزمون 11749 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 56
تجربی - با آزمون 11750 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن - مرد 34
تجربی - با آزمون 11751 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان پرستاری زن 20
تجربی - با آزمون 11758 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن - مرد 30
تجربی - با آزمون 11760 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان بهداشت عمومی زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11761 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11762 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت محیط زن - مرد 20
تجربی - با آزمون 11754 روزانه با آزمون دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) گیلان پرستاری زن - مرد 24