دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30702 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 30
30703 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق زن / مرد 60
30704 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 50
30705 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30706 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 50
30707 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 5
35551 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35552 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 2
37274 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37285 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37296 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37299 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37307 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 3 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان