دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
38476 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38477 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مهندسی علوم دامی زن / مرد 10
38478 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
38479 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 10
38728 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 15
38729 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 18
38730 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 32
38731 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 32
38732 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
38733 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت دولتی زن / مرد 15
38734 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان مدیریت صنعتی زن / مرد 15