دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31502 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
31513 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31518 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31537 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31549 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31568 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
31574 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31581 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31602 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31604 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31607 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31611 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31614 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31616 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31619 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31629 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31633 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31637 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31646 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 35
31647 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31648 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31652 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31656 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31660 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31669 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 22
31675 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31678 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50
31683 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31709 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 45
31714 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31749 متمرکز روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31751 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 35
31755 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31764 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31768 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31770 متمرکز روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50
31773 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31776 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 45
31780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31743 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50
31789 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31792 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی مرد 44
31792 متمرکز روزانه مرکز آموزش عالی استهبان فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن 44
37478 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37420 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37464 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37455 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37459 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37719 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37449 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37421 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37100 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی مرد 2 دانشگاه شیراز
37100 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن 2 دانشگاه شیراز
37450 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37436 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37472 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه گنبد
37422 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
38069 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
38056 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
38067 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
38451 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38455 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38457 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38459 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38461 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38463 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38467 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38470 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38472 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38476 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38480 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
38483 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40