برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و گرایش شیمی محض

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35256 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35276 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24
35286 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 8
35295 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 26
35304 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 14
35328 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن / مرد 32 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35345 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن / مرد 24
35352 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 24
35360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 16
35369 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض زن / مرد 14
35397 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی محض زن / مرد 28
35422 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن / مرد 36
35433 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 40
35441 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 8
35499 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن / مرد 32
35515 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 24
35525 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35531 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 40
35538 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض زن / مرد 20
35547 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35562 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 21
35564 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان در تهران
35597 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی محض زن / مرد 36
35617 متمرکز روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن / مرد 28
35686 متمرکز روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 36
35696 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 8
35719 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 24
35728 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 24
35784 متمرکز روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 28
35644 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24
35649 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 8
35806 متمرکز روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی محض زن / مرد 36
37649 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه شهید چمران - اهواز
37650 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی محض زن / مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37639 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37687 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37744 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
46497 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 91
46498 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
46499 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 51
46500 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
46501 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 11
46502 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
46503 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
46504 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض زن 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 01
46505 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 4
46506 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 2 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 9
46507 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 01
46508 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 11
46509 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 21
46510 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 51
46511 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 61
46512 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 71
46513 تربیت معلم روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی محض مرد 1 مخصوص داوطلبان بومی شهرستان تهران، شمیرانات محل خدمت تهران .منطقه 81
38606 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 32
38637 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی محض زن / مرد 32
38731 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 32