دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35565 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 27
35566 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 5
35567 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 5
35568 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35569 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35569 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35570 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری زن / مرد 5
35571 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35572 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 5
35573 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
35574 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
35575 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 5
35576 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران هتلداری زن / مرد 3
35577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 18
35578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 3
35579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 3
35580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35582 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری زن / مرد 3
35583 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35584 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 3
35585 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 3
35586 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35587 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 3
35588 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران هتلداری زن / مرد 2
35589 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه اکو زن / مرد 11 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35590 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه اکو زن / مرد 7 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش