دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی برای جنسیت زن

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 12 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31521 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی زن 30
31522 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 30
31523 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی زن 30
31524 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی زن 16
31525 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 13
31526 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی زن 14
35292 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 12
35293 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 8
35294 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 5
35295 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 26
35296 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 8
35297 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35298 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 8
35299 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 8 (پذیریش در نیمسال دوم)
35300 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 6
35301 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 3
35302 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 3
35303 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی زن 48 (پذیریش در نیمسال دوم)
35304 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 14
35305 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 4
35306 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 7
35307 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35308 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 3
35309 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن 12 می باشد واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت
35338 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35386 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35473 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35489 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
35500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35516 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن 14 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35606 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 18 واحدهای تخصصی می بایست 22 واحد حوزوی را نیز بگذرانند. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان علاوه بر
35607 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35608 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 18 واحدهای تخصصی می بایست 22 واحد حوزوی را نیز بگذرانند. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان علاوه بر
31680 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن 50
31687 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن 16
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد زن 10
35540 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن 9
35544 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری زن 6
31696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت زن 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35556 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35569 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 10
31799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن 15
31800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن 17
33142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن 15 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
31806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 27 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31807 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 39 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31808 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 14 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی زن 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی زن 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه زن 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی زن 20 دانشکده پزشکی محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31824 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31829 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31833 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31840 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31852 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی زن 84 بدون خوابگاه
31853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن 18 بدون خوابگاه
31854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی زن 27 بدون خوابگاه
31857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری زن 40 بدون خوابگاه
31858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31859 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی اتاق عمل زن 24 بدون خوابگاه
31860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی زن 27 بدون خوابگاه
31861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی زن 25 بدون خوابگاه
31863 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - بدون خوابگاه
31864 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مامایی زن 25 بدون خوابگاه
31866 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری زن 25 بدون خوابگاه
31867 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) اردبیل پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقال
31868 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) اردبیل پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه- ممنوعیت نقل و انتقال
31873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن 38 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31874 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی زن 48 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31875 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی زن 16 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31876 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی زن 23 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن 60 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی زن 28 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31883 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مامایی زن 20 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری زن 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31886 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ندارد. دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این
33141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) پزشکی ارومیه می باشد-عدم تعهد در واگذاری خوابگاه. ک سب مجوز از شورای یاد شده، محل تح صیل دان شگاه علوم » دانشکده پرســتاری میاندواب« تغییر خواهد یافت.تا زمان کسب مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به محل تحصیل پذیرفته شــدگان این رشــته محل در صــورت
31890 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) آذربایجان غربی پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده پرستاری ارومیه ممنوع می باشد. دانشجویان ندارد. انتقال از دانشکده های اقماری به این دانشکده تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن 78
31892 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی زن 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
31893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی زن 50
31894 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی زن 35
31895 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 17
31897 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 50
31898 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری زن 52 (پذیریش در نیمسال دوم)
31899 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل زن 14
31900 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
31902 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی زن 8
31903 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی زن 30
31904 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه زن 19
31906 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی زن 21
31907 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی زن 15
31910 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی زن 14
31911 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 20
31913 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری زن 16
31932 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن 50 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی زن 28 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن 35 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی (ظرفیت محدود) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
31943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری زن 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31953 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی زن 160
31954 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 10
31955 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی زن 22
31956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن 55
31957 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31958 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 30
31959 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 30
31960 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی زن 12
31961 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی زن 35
31962 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی زن 20
31963 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی زن 15
31966 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی زن 15
31967 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری زن 30
31969 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پزشکی زن 13 ممنوعیت نقل و انتقال
31970 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری زن 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31971 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن 14 ممنوعیت نقل و انتقال
31972 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31973 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مامایی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31975 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری زن 11 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31978 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان پرستاری زن 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31979 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی زن 57
31980 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی زن 14
31983 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31984 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل زن 17
31985 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی زن 20
31987 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مامایی زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
31989 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری زن 20
31995 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی زن 90
31996 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی زن 28
31998 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری زن 50
31999 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32001 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32003 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی زن 10
32004 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی زن 20
32005 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی زن 20
32007 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران مامایی زن 20
32009 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری زن 20
32012 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری زن 30
32016 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی زن 70 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32020 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری زن 60 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32026 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32028 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری زن 35 ممنوعیت نقل و انتقال
32029 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32030 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32031 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مامایی زن 14 ممنوعیت نقل و انتقال
32032 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32036 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن 37 عدم واگذاری خوابگاه
32037 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32038 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی زن 16 عدم واگذاری خوابگاه
32039 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی زن 25 عدم واگذاری خوابگاه
32042 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 35 عدم واگذاری خوابگاه
32043 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32044 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل زن 13 عدم واگذاری خوابگاه
32045 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 عدم واگذاری خوابگاه
32046 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی زن 20 عدم واگذاری خوابگاه
32048 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مامایی زن 15 عدم واگذاری خوابگاه
32050 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری زن 16 عدم واگذاری خوابگاه
32051 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32058 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری زن 26 سایر دانشگاههای علوم پزشکی ممنوعیت هر گونه انتقال و جابجایی به بندر عباس و
32062 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی زن 59
32063 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی زن 16
32065 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری زن 60 (پذیریش در نیمسال دوم)
32066 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32067 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32068 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی زن 23
32069 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه زن 25
32071 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر مامایی زن 20
32073 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری زن 20
32074 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32077 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی زن 80 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32078 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی زن 14 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32079 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی زن 23 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32081 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پرستاری زن 35 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32082 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل زن 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32083 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32084 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی زن 16 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32085 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مامایی زن 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32088 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی هوشبری زن 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32092 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی پرستاری زن 35 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32093 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل زن 10 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32094 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 تعهد در واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32101 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32102 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32103 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی هوشبری زن 17 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32104 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال عدم تعهد در واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32096 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی پرستاری زن 26 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32097 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32099 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهد در واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32105 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن 76
32106 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی زن 77 (پذیریش در نیمسال دوم)
32107 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن 29
32108 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32109 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی زن 28
32111 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن 55
32112 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
32113 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل زن 25
32114 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی زن 30
32115 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی زن 10
32116 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 22
32117 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی زن 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32118 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه زن 26
32121 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی زن 22
32122 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی زن 20
32124 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مامایی زن 20
32125 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32127 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری زن 30
32137 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت مرند) آذربایجان شرقی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) امکان ارایه خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 20
32140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 20
32143 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت نقل و انتقالات
32145 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی مامایی زن 15 محدودیت نقل و انتقالات
32147 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری زن 18
32153 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی زن 200
32154 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی زن 80
32155 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی زن 45
32157 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 75
32158 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری زن 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32159 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 22
32160 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32162 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی زن 12
32163 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن 45
32165 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی زن 17
32167 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی زن 15
32179 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 64
32180 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی زن 62 (پذیریش در نیمسال دوم)
32181 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن 34
32182 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی زن 29
32185 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 35
32186 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32187 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 27
32189 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 22
32190 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی زن 15
32191 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی زن 30
32192 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه زن 24
32194 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی زن 20
32195 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی زن 17
32197 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی زن 25
32198 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32200 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری زن 23
32222 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری زن 22 خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد .
32218 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (محل تحصیل مرکز آموزش فوریتهای پزشکی بستان) خوزستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دارای
32219 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری زن 16 دارای خوابگاه
32220 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری زن 22 فاقد خوابگاه
32221 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری زن 19
32223 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن 28 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32224 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی زن 29 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32226 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری زن 40 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32227 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32228 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی زن 25 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32229 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32232 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی زن 35 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32234 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32235 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 23 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32236 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32237 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان مامایی زن 18 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32239 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32241 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن 18 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32242 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32243 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن 22 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32245 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی اتاق عمل زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32246 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32247 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی زن 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32248 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه زن 19 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32249 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مامایی زن 18 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32252 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32259 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن 35 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. - محل
32256 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری زن 30 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32260 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی زن 48
32261 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 15
32262 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32263 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن 12
32264 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی زن 17
32265 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری زن 13
32266 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32272 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی زن 70 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32273 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی زن 25 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32275 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری زن 32 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32276 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32277 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32278 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی زن 18 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32279 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان مامایی زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32281 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری زن 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32282 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان در نظر گرفته خواهد شد پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان خوابگاه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود امکان شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - ارایه
32289 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی زن 35 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32290 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی زن 12 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32292 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری زن 50 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32293 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32294 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32295 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن 20 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32297 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مامایی زن 25 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32298 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 20 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32300 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری زن 16 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32301 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 ندارد. دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این
32304 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن 31
32305 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی زن 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
32306 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی زن 31 (پذیریش در نیمسال دوم)
32308 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32309 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 22
32310 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری زن 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32311 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32312 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32313 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 8
32314 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی زن 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32315 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32318 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32319 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32322 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مامایی زن 15
32324 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32335 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی زن 75 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32336 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی زن 38 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32337 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی زن 26 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32339 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32340 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32341 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32342 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32343 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32344 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه زن 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32345 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32346 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مامایی زن 24 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32348 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری زن 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32356 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زنجان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 25 تعهد در ارایه خوابگاه اعم از دولتی و خودگردان شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32357 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32358 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32360 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن 28
32361 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری زن 27 (پذیریش در نیمسال دوم)
32362 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 16
32364 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 18
32366 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 16
32367 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مامایی زن 13
32369 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری زن 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32370 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 18 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32382 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) خراسان رضوی پرستاری زن 33 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32383 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن 37
32384 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32385 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی زن 15
32386 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری زن 40
32387 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی زن 20
32388 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن 20
32389 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی زن 15
32398 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32399 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن 18
32401 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری زن 18
32402 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32403 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم تغذیه زن 30
31793 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی زن 30 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31794 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران دندانپزشکی زن 20 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31795 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پرستاری زن 40 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31796 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 40 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
32405 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن 32
32406 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی زن 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
32408 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن 30
32409 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32410 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32411 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی زن 15
32412 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی زن 20
32414 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مامایی زن 17
32416 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری زن 20
32419 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن 40
32420 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32421 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی زن 12
32423 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری زن 45
32424 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32425 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی زن 18
32426 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی زن 30
32427 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری مامایی زن 12
32429 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری زن 20
32434 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری پرستاری زن 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32435 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32436 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32437 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن 70
32438 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی زن 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
32439 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی زن 45
32440 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن 20
32441 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32443 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن 18
32444 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 75
32445 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری زن 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32446 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل زن 16
32448 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی زن 25
32450 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی زن 13
32451 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی زن 25
32452 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن 12
32453 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32456 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی زن 17
32457 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی زن 12
32459 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری زن 20
32485 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن 85
32486 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی زن 85 (پذیریش در نیمسال دوم)
32487 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی زن 55
32488 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی زن 35
32489 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 13
32492 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن 40
32493 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32494 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 25
32495 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی زن 25
32496 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی زن 12
32497 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی زن 27
32498 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه زن 22
32500 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی زن 25
32501 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی زن 17
32503 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی زن 15
32504 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32506 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری زن 25
32517 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری زن 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32519 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری زن 30 ممنوعیت نقل و انتقال
32520 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32521 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32522 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری زن 13 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32526 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی زن 18 ممنوعیت نقل و انتقال
32527 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 23 ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32529 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32532 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان فارس علوم تغذیه زن 15 ممنوعیت نقل و انتقال
32534 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی زن 45
32536 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری زن 40
32537 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32538 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی زن 20
32539 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
32541 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی زن 70
32542 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی زن 20
32544 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 37
32545 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری زن 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32546 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32547 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی زن 18
32548 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32549 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مامایی زن 20
32550 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی زن 25
32552 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری زن 17
32562 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن 25
32563 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32564 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی زن 20
32566 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری زن 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32567 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل زن 20
32568 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی زن 20
32569 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32570 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مامایی زن 20
32572 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری زن 20
32684 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی زن 80
32685 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی زن 19 (پذیریش در نیمسال دوم)
32687 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری زن 75
32688 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل زن 26
32689 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی زن 20
32690 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه زن 25
32691 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی زن 14
32693 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری زن 17
32700 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی زن 50
32702 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 25
32703 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32704 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل زن 15
32705 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی زن 17
32706 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی زن 17
32707 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم تغذیه زن 15
32708 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مامایی زن 13
32710 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی هوشبری زن 15
32711 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32732 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان دندانپزشکی زن 32 تحصیل دانشکده دندانپزشکی عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران - محل
32733 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت