دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و نوع دوره روزانه

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35251 متمرکز روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 18
31501 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی جانوری زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31502 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 45 (پذیریش در نیمسال دوم)
35253 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی اقتصاد زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
35254 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35255 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن / مرد 36 (پذیریش در نیمسال دوم)
35256 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی زن 16 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35258 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی زن / مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم)
31503 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 38
31504 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن / مرد 38
35259 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 11
35260 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 11
35261 متمرکز روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 11
31507 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 امکان پذیر نیست. مهمانی، انتقال دایم و تغییر رشته به سایر موسسات
31508 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31509 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاه پزشکی زن / مرد 20
35265 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد زن / مرد 15
35266 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 15
35267 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی زن / مرد 14
35268 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن / مرد 44 (پذیریش در نیمسال دوم)
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی زن 12 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35270 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
35271 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی زن / مرد 15
31511 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی زن / مرد 45
31512 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31513 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31514 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن / مرد 25
31515 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی زن / مرد 25
35272 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 15
35273 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 12
35274 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 11
35275 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35276 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24
35277 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 8
35278 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35279 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 8
35280 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
35281 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 8
38801 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38802 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38803 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت بین الملل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38805 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38806 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38807 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران ضد تروریسم مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38808 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38809 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38810 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
31521 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی زن 30
31522 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 30
31523 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی زن 30
35292 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 12
35293 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 8
35294 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 5
35295 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 26
35296 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 8
35297 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35298 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 8
35299 متمرکز روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 8 (پذیریش در نیمسال دوم)
31527 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 35
31528 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 35
31529 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35
31530 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31531 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن / مرد 35
35310 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 11
35311 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 11
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35313 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35317 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 18
35318 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 18
35319 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 15
35320 متمرکز روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 15
35322 متمرکز روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 18
31536 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهداشت مواد غذایی زن / مرد 35 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31537 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31538 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 35 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31539 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاه پزشکی زن / مرد 20 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
31540 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40 هر رشته می باشد. اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 12 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 12 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 11 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35327 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 32 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35328 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن / مرد 32 هر رشته می باشد اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی مرد 12 می باشد واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن 12 می باشد واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت
35330 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9 رشته می باشد. اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر
31542 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20 وجود ندارد امکان مهمان و یا انتقال به پردیس اصلی دانشگاه به دانشجویان غیر بومی خوابگاه تعلق خواهد گرفت.
35331 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 9 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
35332 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 9 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
31544 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاه پزشکی زن / مرد 20
35335 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 14
35336 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی زن / مرد 48
35337 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18
35338 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35338 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35339 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 11
35343 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن / مرد 9
35344 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن / مرد 9
35345 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض زن / مرد 24
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35347 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن / مرد 9
31545 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 27
31546 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 27
31547 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 33
31548 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31549 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31550 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 30
31551 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 33
31552 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31553 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
31554 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز زن / مرد 20
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 14
35349 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 7
35351 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35352 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 24
35353 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 9
31564 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20 وجود ندارد. امکان ارایه خوابگاه برای دانشجویان جدیدالورود
31565 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن / مرد 40
31566 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 40
31567 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31568 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 60
31569 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 60
31570 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31571 متمرکز روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
31578 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 45
31579 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زمین شناسی زن / مرد 30
31580 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی جانوری زن / مرد 15
31581 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31582 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31583 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 15
31584 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 20
35364 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی زن / مرد 10 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35365 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران اقتصاد زن / مرد 18
35366 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری زن / مرد 9
35367 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی زن / مرد 8
35368 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 14
35369 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض زن / مرد 14
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35371 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35372 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 9
35373 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35374 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 9
35380 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران فقه شافعی زن / مرد 8 معارف اسلامی مختص اهل تسنن - محل تحصیل دانشکده الهیات و شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - فقط
31597 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی علوم دامی زن / مرد 20
31598 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران گیاه پزشکی زن / مرد 20
31599 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20
35376 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35377 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35378 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
35379 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی زن / مرد 8 توضیحات در انتهای دفترچه
31586 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی علوم دامی زن / مرد 20
31587 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 20
31588 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی خاک زن / مرد 20
31589 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی شیلات زن / مرد 20
31590 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31591 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
31592 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز گیاه پزشکی زن / مرد 20
31593 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20
31594 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع مبلمان زن / مرد 20
31595 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی طبیعت زن / مرد 20
31596 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی فضای سبز زن / مرد 20
35375 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
31600 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35381 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس حسابداری زن / مرد 12
35382 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم ورزشی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35383 متمرکز روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
31601 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 50
31602 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
35384 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 13
35385 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 40
35386 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35386 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35389 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر اقتصاد زن / مرد 12
35390 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری زن / مرد 12
35391 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی زن / مرد 12
35392 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18
35393 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35394 متمرکز روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35403 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 18 محل تحصیل تهران
35404 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 18 محل تحصیل تهران
35405 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی زن / مرد 7 محل تحصیل تهران
35406 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی زن / مرد 7 محل تحصیل تهران
35407 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 7 محل تحصیل تهران
35408 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 18 محل تحصیل تهران
31605 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زمین شناسی زن / مرد 50
31606 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن / مرد 35
31607 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31608 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن / مرد 40
31609 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست فناوری زن / مرد 35
35395 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 12
35396 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی زن / مرد 28 (پذیریش در نیمسال دوم)
35397 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی محض زن / مرد 28
35398 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35399 متمرکز روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31613 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری زن / مرد 40
31614 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
35410 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 14
35411 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 48
35414 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 11
35415 متمرکز روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
31617 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40
31618 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31619 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31620 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31621 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
35417 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 30
35418 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام زن / مرد 9
35419 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 21
35420 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 12
35421 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 36
35422 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض زن / مرد 36
35423 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35424 متمرکز روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی زن / مرد 21 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31625 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31626 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
35427 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 12
35428 متمرکز روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن / مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31628 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری زن / مرد 40
31629 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31630 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31631 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35429 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 11
35430 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 11
35431 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 12
35432 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35433 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 40
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35435 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35436 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35445 متمرکز روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن / مرد 9
31636 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55
31637 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40
31638 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 50
31639 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35447 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 9
35448 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 11
35449 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35451 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 15
35452 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35453 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35454 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35455 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
31644 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
35465 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 6
35466 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 14
35468 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 40
31646 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 35
35469 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 11
35470 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 11
35471 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 11
35472 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35473 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35473 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35474 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35475 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
35476 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن / مرد 9
31648 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 40 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31649 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 40 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35483 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35484 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35485 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 15 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35486 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35487 متمرکز روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 18 بیشتر به داوطلبان علاقهمند درج شده است. نیز اعلام گردیده و در این قسمت، فقط برای اطلاعرسانی 56 همین دفترچه راهنما، تحت عنوان دانشگاه شاهد – تهران مربوط به رشته های گروه پزشکی این دانشگاه، عینا در صفحه داوطلبان توجه نمایند کد رشته محل های 29713 تا 79713 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31650 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 35
31651 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری زن / مرد 30
31652 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31653 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاه پزشکی زن / مرد 20
35488 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی کاربردی زن / مرد 24
35489 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35489 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35490 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 9
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46
31659 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31660 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31661 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31662 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35494 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 11
35495 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35496 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 11
35497 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 8
35498 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35499 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض زن / مرد 32
35500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35501 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 11
35506 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان اقتصاد زن / مرد 23
35507 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن / مرد 12
35508 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
31666 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زمین شناسی زن / مرد 30
31667 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31668 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی دریا زن / مرد 20
31669 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 22
31670 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31671 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زیست فناوری زن / مرد 22
31672 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران میکروبیولوژی زن / مرد 22
35511 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 23
35512 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 9
35513 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 17
35514 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35515 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 24
35516 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35516 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35517 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35518 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 9
35519 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35520 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 9
31673 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31674 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
31675 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31676 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاه پزشکی زن / مرد 20
31677 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی زن / مرد 25
35521 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 21
35522 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 12
35523 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 18
35524 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 24
35525 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
35526 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن 14 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی مرد 14 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35528 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
31678 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 50
31679 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 20
35529 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 12
35530 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 40
35531 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 40
35532 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 15
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35606 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 18 واحدهای تخصصی می بایست 22 واحد حوزوی را نیز بگذرانند. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان علاوه بر
35607 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35607 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35608 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی زن 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35609 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی مرد 18 واحدهای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را نیز میگذرانند شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان کلیه
31680 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 50
31680 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن 50
31681 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زمین شناسی زن / مرد 35
31682 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31683 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31684 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31685 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20
31686 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاه پزشکی زن / مرد 20
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد زن 10
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد مرد 10
35535 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35536 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری زن / مرد 9
35537 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی زن / مرد 8
35538 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض زن / مرد 20
35539 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 9
35540 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35540 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری مرد 9
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن 9
35542 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35543 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی زن / مرد 8
35544 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری زن 6
35544 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری مرد 6
35545 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی زن / مرد 36
31688 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی علوم دامی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31689 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31690 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی خاک زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31691 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی شیلات زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31692 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31693 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31694 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاه پزشکی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31695 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت زن 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35546 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 24 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35547 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 24 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35550 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 36
35551 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 32
35553 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 32
31701 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35554 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 18
35555 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 18
35556 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی زن 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35556 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی مرد 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35557 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 18
35561 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 21
35562 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض زن / مرد 21
35565 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 27
35566 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 5
35567 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 5
35568 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35569 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35569 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35570 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری زن / مرد 5
35571 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35572 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 5
35573 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 5
35574 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 5
35575 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 5
35576 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران هتلداری زن / مرد 3
35589 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه اکو زن / مرد 11 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 10
31798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن 10
31799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 15
31799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی زن 15
31800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی زن 17
31800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی مرد 17
31801 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران گفتار درمانی زن / مرد 15
33142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی مرد 15 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
33142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی زن 15 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
35591 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 5
31806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 27 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 27 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31807 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 39 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31807 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی زن 39 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31808 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی زن 14 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31808 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 14 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31809 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی بهداشت عمومی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31810 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتو درمانی زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی زن 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی زن 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه زن 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه مرد 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31817 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی گفتار درمانی زن / مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31818 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت محیط زن / مرد 20 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری زن 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری زن 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری مرد 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل زن 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31828 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مامایی زن 20 دانشکده پزشکی محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
35838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 16 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31824 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31824 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31829 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31830 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - بورسیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - شرایط
31831 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31832 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 65 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31833 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31834 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دارای مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - بورسیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - شرایط
31835 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی در اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -شرایط مندرج
31836 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31837 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31840 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31841 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31843 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31844 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31845 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31846 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31847 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31848 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31849 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دارای مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - بورسیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - شرایط
31850 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31851 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31852 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی مرد 84 بدون خوابگاه
31852 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی زن 84 بدون خوابگاه
31853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی مرد 18 بدون خوابگاه
31853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی زن 18 بدون خوابگاه
31854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی مرد 27 بدون خوابگاه
31854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی زن 27 بدون خوابگاه
31855 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی زن / مرد 23 بدون خوابگاه
31856 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل بهداشت عمومی زن / مرد 22 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری مرد 40 بدون خوابگاه
31857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری زن 40 بدون خوابگاه
31858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری زن 40 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31859 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی اتاق عمل مرد 24 بدون خوابگاه
31859 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی اتاق عمل زن 24 بدون خوابگاه
31860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی مرد 27 بدون خوابگاه
31860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی زن 27 بدون خوابگاه
31861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی مرد 25 بدون خوابگاه
31861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی زن 25 بدون خوابگاه
31862 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فناوری اطلاعات سلامت زن / مرد 25 بدون خوابگاه
31863 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فوریت ه