دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی برای جنسیت مرد

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35257 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35269 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم ورزشی مرد 12 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
38801 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اطلاعات مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38802 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت اقتصادی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38803 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران امنیت بین الملل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38805 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران پژوهشگری امنیت مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38806 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران حفاظت اطلاعات مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38807 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران ضد تروریسم مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38808 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران علوم فنی امنیت مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38809 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران فناوری اطلاعات و ارتباطات مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
38810 متمرکز روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مدیریت اطلاعات و ارتباطات مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) داوطلبان به عمل خواهد آمد) به مصاحبه و سایر مراحل گزینش رأسا از سوی دانشگاه با به دانشگاه ارسال خواهد شد. هماهنگی در خصوص دعوت رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر
35312 متمرکز روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی مرد 12 می باشد واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت
35331 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 9 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
35332 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 9 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
35333 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 6 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
35334 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 6 انتقال به پردیس اصلی دانشگاه عدم تخصیص خوابگاه و همچنین عدم امکان مهمانی و
35338 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35346 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35370 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35386 متمرکز روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35434 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 22 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35450 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35473 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35489 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31658 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
35500 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35516 متمرکز روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 16 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی مرد 14 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35607 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35609 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی مرد 18 واحدهای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی را نیز میگذرانند شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان کلیه
31680 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 50
31687 متمرکز پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 16
35534 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد مرد 10
35540 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35541 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری مرد 9
35544 متمرکز روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری مرد 6
31696 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی طبیعت مرد 20 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35556 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی مرد 8 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35569 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31798 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 10
31799 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 15
31800 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران کاردرمانی مرد 17
33142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی مرد 15 برنامه درسی ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
31806 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 27 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31807 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پزشکی مرد 39 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31808 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی دندانپزشکی مرد 14 محدودیت در واگذاری خوابگاه .
31811 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31812 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی شنوایی شناسی مرد 12 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31813 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31814 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم آزمایشگاهی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31815 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی علوم تغذیه مرد 25 محدودیت در واگذاری خدابگاه
31816 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی کاردرمانی مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31819 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی هوشبری مرد 15 محدودیت در واگذاری خوابگاه
31826 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی پرستاری مرد 50 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31827 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 دانشکده پرستاری اراک محدودیت در واگذاری خوابگاه - محل تحصیل
31824 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) مرکزی پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت در واگذاری خوابگاه
31830 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - بورسیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - شرایط
31831 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31832 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پزشکی مرد 65 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31834 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) دارای مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - بورسیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - شرایط
31835 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی در اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -شرایط مندرج
31836 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31837 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران دندانپزشکی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31838 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31839 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31841 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31842 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31843 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31844 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31845 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31846 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران فناوری اطلاعات سلامت مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31847 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31848 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران هوشبری مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31849 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم) دارای مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - بورسیه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی - شرایط
31850 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) معاینات جسمانی های دارای شرایط خاص - دارای مصاحبه و گزینش و بورسیه وزارت دفاع- شرایط مندرج در اطلاعیه رشته
31851 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) مصاحبه و گزینش و معاینات جسمانی اطلاعیه رشته های دارای شرایط خاص - دارای بورسیه ارتش جمهوری اسلامی- شرایط مندرج در
31852 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی مرد 84 بدون خوابگاه
31853 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی مرد 18 بدون خوابگاه
31854 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی مرد 27 بدون خوابگاه
31857 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری مرد 40 بدون خوابگاه
31858 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه
31859 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی اتاق عمل مرد 24 بدون خوابگاه
31860 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل تکنولوژی پرتوشناسی مرد 27 بدون خوابگاه
31861 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل علوم آزمایشگاهی مرد 25 بدون خوابگاه
31863 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - بدون خوابگاه
31866 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل هوشبری مرد 25 بدون خوابگاه
31867 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل دانشکده پرستاری مغان (گرمی)) اردبیل پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه-ممنوعیت نقل و انتقال
31868 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) اردبیل پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) بدون خوابگاه- ممنوعیت نقل و انتقال
31869 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش سلامت شهرستان مشگین شهر) اردبیل کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه- ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - بدون
31873 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی مرد 38 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31874 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی مرد 48 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31875 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی مرد 16 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31876 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی مرد 23 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31878 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری مرد 60 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31879 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31880 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 28 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31881 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31885 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی هوشبری مرد 25 دانشجویان ندارد. این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31886 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ندارد. دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این
33141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) پزشکی ارومیه می باشد-عدم تعهد در واگذاری خوابگاه. ک سب مجوز از شورای یاد شده، محل تح صیل دان شگاه علوم » دانشکده پرســتاری میاندواب« تغییر خواهد یافت.تا زمان کسب مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به محل تحصیل پذیرفته شــدگان این رشــته محل در صــورت
31890 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری مهاباد) آذربایجان غربی پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشکده پرستاری ارومیه ممنوع می باشد. دانشجویان ندارد. انتقال از دانشکده های اقماری به این دانشکده تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به
31891 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی مرد 78
31892 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی مرد 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
31893 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی مرد 50
31894 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی مرد 35
31895 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 17
31897 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 50
31898 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری مرد 52 (پذیریش در نیمسال دوم)
31899 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی اتاق عمل مرد 14
31900 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
31902 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی مرد 8
31903 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی مرد 30
31904 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه مرد 19
31906 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی مرد 21
31907 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی مرد 15
31911 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 20
31913 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری مرد 16
31931 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خمینی شهر) اصفهان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31932 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی مرد 50 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31933 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پزشکی مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31934 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز داروسازی مرد 28 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31935 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز دندانپزشکی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31937 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری مرد 35 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31938 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31939 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز تکنولوژی اتاق عمل مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31940 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز علوم آزمایشگاهی مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31941 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) مشارکتی (ظرفیت محدود) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - خوابگاه
31943 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز هوشبری مرد 22 خوابگاه مشارکتی (ظرفیت محدود)
31953 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی مرد 160
31954 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 10
31955 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی مرد 22
31956 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری مرد 55
31957 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31958 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 30
31959 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30
31960 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی مرد 12
31961 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 35
31962 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی مرد 20
31963 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی مرد 15
31967 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری مرد 30
31969 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پزشکی مرد 13 ممنوعیت نقل و انتقال
31970 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31971 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 14 ممنوعیت نقل و انتقال
31972 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31975 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31976 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
31978 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر (محل تحصیل پردیس خودگردان چابهار) سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
31979 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پزشکی مرد 57
31980 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام دندانپزشکی مرد 14
31983 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31984 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام تکنولوژی اتاق عمل مرد 17
31985 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی مرد 20
31986 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31989 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام هوشبری مرد 20
31995 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی مرد 90
31996 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی مرد 28
31998 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پرستاری مرد 50
31999 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32001 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32003 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران شنوایی شناسی مرد 10
32004 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران علوم آزمایشگاهی مرد 20
32005 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی مرد 20
32009 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران هوشبری مرد 20
32012 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) مازندران پرستاری مرد 30
32016 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی مرد 70 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32017 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پزشکی مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت بورسیه و استخدام نیروی انتظامی(بورسیه ناجا) خاص - پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32018 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 18 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32019 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران داروسازی مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم) بصورت بورسیه و استخدام نیروی انتظامی خاص - پذیرش از میان داوطلبان و نهایتا جذب شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32020 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 60 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32021 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران پرستاری مرد 20 ارایه مجوز شرکت در آزمون از یگان خدمتی از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - پذیرش
32022 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران علوم تغذیه مرد 10 عضویت رسمی از یگان خدمتی از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران با ارایه گواهی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - پذیرش
32023 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت محیط مرد 8 انقلاب اسلامی نهایتا جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان با عضویت بسیجی و شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32024 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 40 عضویت رسمی از یگان مربوطه. از میان اعضای رسمی سپاه پاسداران با ارایه گواهی شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - پذیرش
32025 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 40 انقلاب اسلامی جذب بصورت بورسیه و استخدام سپاه پاسداران خاص - پذیرش از میان داوطلبان بسیجی و نهایتا شرایط مندرج در اطلاعیه رشته های دارای شرایط
32026 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پزشکی مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32028 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان پرستاری مرد 35 ممنوعیت نقل و انتقال
32029 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32030 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32032 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 20 ممنوعیت نقل و انتقال
32034 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32036 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی مرد 37 عدم واگذاری خوابگاه
32037 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32038 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان داروسازی مرد 16 عدم واگذاری خوابگاه
32039 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی مرد 25 عدم واگذاری خوابگاه
32042 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 35 عدم واگذاری خوابگاه
32043 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم واگذاری خوابگاه
32044 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی اتاق عمل مرد 13 عدم واگذاری خوابگاه
32045 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 عدم واگذاری خوابگاه
32046 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان علوم آزمایشگاهی مرد 20 عدم واگذاری خوابگاه
32050 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان هوشبری مرد 16 عدم واگذاری خوابگاه
32051 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32058 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) هرمزگان پرستاری مرد 26 سایر دانشگاههای علوم پزشکی ممنوعیت هر گونه انتقال و جابجایی به بندر عباس و
32062 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پزشکی مرد 59
32063 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر دندانپزشکی مرد 16
32065 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر پرستاری مرد 60 (پذیریش در نیمسال دوم)
32066 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32067 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32068 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم آزمایشگاهی مرد 23
32069 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر علوم تغذیه مرد 25
32073 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر هوشبری مرد 20
32074 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوشهر کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32077 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پزشکی مرد 80 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32078 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی داروسازی مرد 14 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32079 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی دندانپزشکی مرد 23 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32081 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی پرستاری مرد 35 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32082 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32083 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32084 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی علوم آزمایشگاهی مرد 16 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32088 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی هوشبری مرد 18 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32092 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی پرستاری مرد 35 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32093 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل مرد 10 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32094 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) خراسان جنوبی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 تعهد در واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32101 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32102 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32103 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی هوشبری مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32104 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری قاین) خراسان جنوبی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال عدم تعهد در واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32096 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی پرستاری مرد 26 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32097 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 عدم تعهد در واگذاری خوابگاه
32099 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) خراسان جنوبی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهد در واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32105 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی مرد 76
32106 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی مرد 77 (پذیریش در نیمسال دوم)
32107 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی مرد 29
32108 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32109 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی مرد 28
32111 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری مرد 55
32112 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
32113 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی اتاق عمل مرد 25
32114 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30
32115 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی شنوایی شناسی مرد 10
32116 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 22
32117 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی مرد 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32118 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم تغذیه مرد 26
32121 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی مرد 22
32122 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی کاردرمانی مرد 20
32125 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32127 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی هوشبری مرد 30
32137 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت مرند) آذربایجان شرقی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) امکان ارایه خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32139 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 20
32140 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32141 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
32142 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20
32143 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) محدودیت نقل و انتقالات
32147 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی هوشبری مرد 18
32148 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32153 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی مرد 200
32154 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی مرد 80
32155 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی مرد 45
32157 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 75
32158 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری مرد 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32159 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 22
32160 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32162 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی مرد 12
32163 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 45
32165 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی مرد 17
32169 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 25 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32179 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 64
32180 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی مرد 62 (پذیریش در نیمسال دوم)
32181 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی مرد 34
32182 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی مرد 29
32185 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 35
32186 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32187 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 27
32189 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 22
32190 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی مرد 15
32191 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 30
32192 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه مرد 24
32194 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی مرد 20
32195 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی مرد 17
32198 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32200 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری مرد 23
32222 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان ایذه) خوزستان پرستاری مرد 22 خوابگاه فقط جهت دانشجویان مونث می باشد .
32218 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز (محل تحصیل مرکز آموزش فوریتهای پزشکی بستان) خوزستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دارای
32219 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده پرستاری بستان خوزستان پرستاری مرد 16 دارای خوابگاه
32220 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت رامهرمز خوزستان پرستاری مرد 22 فاقد خوابگاه
32221 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجتمع اموزش عالی سلامت مسجدسلیمان خوزستان پرستاری مرد 19
32223 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی مرد 28 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32224 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پزشکی مرد 29 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32226 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس پرستاری مرد 40 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32227 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32228 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس علوم آزمایشگاهی مرد 25 خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32229 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جهرم فارس هوشبری مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم) خوابگاه در حد مقدورات ارایه می گردد.
32232 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پزشکی مرد 35 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32234 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمنا ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32235 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 23 میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32236 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32239 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کرمان هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) میباشد. ضمناً ظرفیت خوابگاه دولتی محدود میباشد. نقل و انتقال از این دانشگاه به سایر دانشگاهها ممنوع
32241 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی مرد 18 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32242 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32243 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی مرد 22 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32245 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32246 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32247 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم آزمایشگاهی مرد 20 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32248 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی علوم تغذیه مرد 19 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32252 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32259 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری مرد 35 تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. - محل
32256 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی پرستاری مرد 30 دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد.
32257 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) خراسان شمالی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشگاه
32258 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بجنورد محل تحصیل مرکز اموزشی فوریتهای پزشکی مانه سملقان خراسان شمالی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم) تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشگاه
32260 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پزشکی مرد 48
32261 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 15
32262 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان پرستاری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32263 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 12
32264 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان علوم آزمایشگاهی مرد 17
32265 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان هوشبری مرد 13
32266 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی دزفول خوزستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32272 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پزشکی مرد 70 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32273 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان دندانپزشکی مرد 25 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32275 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان پرستاری مرد 32 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32276 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32277 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32278 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان علوم آزمایشگاهی مرد 18 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32281 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان هوشبری مرد 20 خوابگاه خودگردان در نظر گرفته خواهد شد امکان پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان ارایه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود
32282 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان کرمان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) خودگردان در نظر گرفته خواهد شد پذیر نمی باشد و برای این دسته از دانشجویان خوابگاه خوابگاه دولتی برای دانشجویان جدیدالورود امکان شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - ارایه
32289 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پزشکی مرد 35 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32290 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان داروسازی مرد 12 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32292 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 50 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32293 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32294 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 18 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32295 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان علوم تغذیه مرد 20 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32298 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 20 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32300 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 16 ندارد. این دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه
32301 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 ندارد. دانشگاه هیچ گونه تعهدی برای واگذاری خوابگاه شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - این
32304 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی مرد 31
32305 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی مرد 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
32306 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی مرد 31 (پذیریش در نیمسال دوم)
32308 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32309 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 22
32310 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پرستاری مرد 23 (پذیریش در نیمسال دوم)
32311 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32312 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32313 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 8
32314 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی مرد 9 (پذیریش در نیمسال دوم)
32315 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم تغذیه مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32318 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32319 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32324 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان هوشبری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32330 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) سیستان وبلوچستان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32335 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی مرد 75 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32336 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی مرد 38 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32337 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی مرد 26 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32339 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری مرد 25 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32340 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32341 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32342 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32343 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32344 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم تغذیه مرد 30 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32345 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32348 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان هوشبری مرد 20 عدم تعهد در ارایه خوابگاه دولتی
32356 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان (محل تحصیل دانشکده پرستاری ابهر) زنجان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 25 تعهد در ارایه خوابگاه اعم از دولتی و خودگردان شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - عدم
32357 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32358 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پزشکی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32360 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری مرد 28
32361 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی پرستاری مرد 27 (پذیریش در نیمسال دوم)
32362 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 16
32364 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 18
32366 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 16
32369 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی هوشبری مرد 17 (پذیریش در نیمسال دوم)
32370 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 18 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32382 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (محل تحصیل دانشکده پرستاری جوین) خراسان رضوی پرستاری مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32383 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی مرد 37
32384 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32385 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان دندانپزشکی مرد 15
32386 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پرستاری مرد 40
32387 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32388 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی مرد 20
32389 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان کاردرمانی مرد 15
32398 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32399 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 18
32401 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان هوشبری مرد 18
32402 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی سرخه) سمنان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32393 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32403 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل شهرستان آرادان) سمنان علوم تغذیه مرد 30
31793 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پزشکی مرد 30 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31794 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران دندانپزشکی مرد 20 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31795 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران پرستاری مرد 40 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
31796 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهد تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 40 خواهد شد). مراحل گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام اتمام مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
32405 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی مرد 32
32406 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پزشکی مرد 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
32408 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری مرد 30
32409 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان پرستاری مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
32410 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32411 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان تکنولوژی پرتوشناسی مرد 15
32412 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32416 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان هوشبری مرد 20
32419 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی مرد 40
32420 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پزشکی مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32421 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری دندانپزشکی مرد 12
32423 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری پرستاری مرد 45
32424 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32425 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکنولوژی پرتوشناسی مرد 18
32426 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم آزمایشگاهی مرد 30
32429 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد چهارمحال وبختیاری هوشبری مرد 20
32434 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری پرستاری مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
32435 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32436 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) چهارمحال وبختیاری کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32437 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی مرد 70
32438 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی مرد 70 (پذیریش در نیمسال دوم)
32439 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی مرد 45
32440 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی مرد 20
32441 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32443 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی مرد 18
32444 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 75
32445 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری مرد 75 (پذیریش در نیمسال دوم)
32446 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی اتاق عمل مرد 16
32448 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25
32450 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی مرد 13
32451 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی مرد 25
32452 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه مرد 12
32453 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم)
32456 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی مرد 17
32457 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی مرد 12
32459 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری مرد 20
32485 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی مرد 85
32486 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی مرد 85 (پذیریش در نیمسال دوم)
32487 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی مرد 55
32488 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی مرد 35
32489 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی و وسایل کمکی مرد 13
32492 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 40
32493 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
32494 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 25
32495 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی مرد 25
32496 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی مرد 12
32497 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی مرد 27
32498 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه مرد 22
32500 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی مرد 25
32501 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی مرد 17
32504 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32506 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری مرد 25
32517 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) فارس پرستاری مرد 25 ممنوعیت نقل و انتقال
32519 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) فارس پرستاری مرد 30 ممنوعیت نقل و انتقال
32520 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32521 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس علوم آزمایشگاهی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32522 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) فارس هوشبری مرد 13 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال
32526 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس علوم آزمایشگاهی مرد 18 ممنوعیت نقل و انتقال
32527 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) فارس کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 23 ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32529 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) فارس کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) ممنوعیت نقل و انتقال شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها -
32532 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز محل تحصیل شهرستان سپیدان فارس علوم تغذیه مرد 15 ممنوعیت نقل و انتقال
32534 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پزشکی مرد 45
32536 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس پرستاری مرد 40
32537 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
32538 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس علوم آزمایشگاهی مرد 20
32539 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی فسا فارس هوشبری مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
32541 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پزشکی مرد 70
32542 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین دندانپزشکی مرد 20
32544 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 37
32545 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین پرستاری مرد 38 (پذیریش در نیمسال دوم)
32546 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32547 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین علوم آزمایشگاهی مرد 18
32548 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32550 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مرد 25
32552 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین هوشبری مرد 17
32562 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی مرد 25
32563 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پزشکی مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32564 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم دندانپزشکی مرد 20
32566 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم پرستاری مرد 50 (پذیریش در نیمسال دوم)
32567 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم تکنولوژی اتاق عمل مرد 20
32568 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم علوم آزمایشگاهی مرد 20
32569 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 20 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
32572 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم هوشبری مرد 20
32684 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی مرد 80
32685 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی مرد 19 (پذیریش در نیمسال دوم)
32687 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری مرد 75
32688 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل مرد 26
32689 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی مرد 20
32690 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه مرد 25
32693 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان هوشبری مرد 17
32700 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پزشکی مرد 50
32702 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 25
32703 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی پرستاری مرد 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
32704 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی اتاق عمل مرد 15
32705 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی تکنولوژی پرتوشناسی مرد 17
32706 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی مرد 17
32707 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد