دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و نوع دوره نوبت دوم

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35252 متمرکز نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 6
31505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2
31506 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی زن / مرد 2
35262 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد زن / مرد 1
35263 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی زن / مرد 1
35264 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 1
31510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) امکان پذیر نیست. مهمانی، انتقال دایم و تغییر رشته به سایر موسسات
31516 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زمین شناسی زن / مرد 10
31517 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31518 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31519 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی گیاهی زن / مرد 10
31520 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی زن / مرد 10
35282 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد زن / مرد 11
35283 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 8
35284 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی زن / مرد 8
35285 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35286 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 8
35287 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35288 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 9 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35289 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 2
35290 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35291 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی زن / مرد 5
31524 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی زن 16
31525 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری زن 13
31526 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی زن 14
35300 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران اقتصاد زن 6
35301 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری زن 3
35302 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی زن 3
35303 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی زن 48 (پذیریش در نیمسال دوم)
35304 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض زن 14
35305 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن 4
35306 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم تربیتی زن 7
35307 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35308 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی زن 3
35309 متمرکز نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی زن 3 (پذیریش در نیمسال دوم)
31532 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 5
31533 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 5
31534 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 5
31535 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی زن / مرد 5
35314 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 2
35315 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری زن / مرد 2
35316 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35321 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 18
35323 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری زن / مرد 3
31541 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاه پزشکی زن / مرد 10 امکان واگذاری خوابگاه دولتی وجود ندارد.
31543 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10 ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه وجود
35333 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 6 سینا وجود ندارد. امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی
35334 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 6 انتقال به پردیس اصلی دانشگاه عدم تخصیص خوابگاه و همچنین عدم امکان مهمانی و
35340 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی زن / مرد 2
35341 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 6
35342 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت دولتی زن / مرد 5
31555 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 18
31556 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 18
31557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 22
31558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
31560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
31561 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 22
31562 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 16
31563 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 16
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 10
35357 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 13
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 5
35359 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 16 (پذیریش در نیمسال دوم)
35360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 16
35361 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 6
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 6
31572 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی زن / مرد 10
31573 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 15
31574 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 30
31575 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 30
31576 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 10
31577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی زن / مرد 10
31585 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 45
31603 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31604 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
35387 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 2
35388 متمرکز نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 8
35409 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 9 محل تحصیل تهران
31610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31611 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31612 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زیست شناسی گیاهی زن / مرد 20
35400 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی زن / مرد 5
35401 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35402 متمرکز نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز علوم ورزشی زن / مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31615 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری زن / مرد 20
31616 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 20
35412 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان اقتصاد زن / مرد 3
35413 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35416 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
31622 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 30
31623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 30
31624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 20
35425 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 9
35426 متمرکز نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 9
31627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 50
31632 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31633 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31634 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31635 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35437 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اقتصاد زن / مرد 2
35438 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حسابداری زن / مرد 2
35439 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی زن / مرد 2
35440 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی زن / مرد 8 (پذیریش در نیمسال دوم)
35441 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض زن / مرد 8
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35442 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35443 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35444 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم)
35446 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی زن / مرد 3
31640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 55 (پذیریش در نیمسال دوم)
31641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 25
31642 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 40
31643 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
35456 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان اقتصاد زن / مرد 9
35457 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری زن / مرد 9
35458 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 32 (پذیریش در نیمسال دوم)
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35459 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35460 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان گردشگری زن / مرد 15
35461 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35462 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 9
35463 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 9
35464 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 9
31645 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 40
35467 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 3
31647 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
35477 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان اقتصاد زن / مرد 2
35478 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 2
35479 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 2
35480 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 2
35481 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 2
35482 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن / مرد 2
31654 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 5
31655 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31656 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31657 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاه پزشکی زن / مرد 5
35491 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی کاربردی زن / مرد 4
35492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35493 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 2
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
31663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 46 (پذیریش در نیمسال دوم)
31664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
35502 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد زن / مرد 5
35503 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن / مرد 5
35504 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن / مرد 3
35505 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
35509 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری زن / مرد 12
35510 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35610 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی زن 18 واحدهای تخصصی می بایست 22 واحد حوزوی را نیز بگذرانند. شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - دانشجویان علاوه بر
35611 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی زن / مرد 18 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاه پزشکی زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
31700 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 4 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35548 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 6 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35549 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض زن / مرد 6 بخش پیوستها محدودیت در واگذاری خوابگاهها - توضیحات در
35552 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35894 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی زن / مرد 8
35558 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اقتصاد زن / مرد 12
35559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری زن / مرد 12
35560 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
35577 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران اقتصاد زن / مرد 18
35578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری زن / مرد 3
35579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی زن / مرد 3
35580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35582 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری زن / مرد 3
35583 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35584 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه زن / مرد 3
35585 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی زن / مرد 3
35586 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35587 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی زن / مرد 3
35588 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران هتلداری زن / مرد 2
35590 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه اکو زن / مرد 7 گزینش از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان اعلام خواهد شد). مرحله انتخاب رشته استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل پیوستها (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه - شرایط در بخش
35599 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد زن / مرد 2
35600 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن / مرد 2
31705 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 30
31706 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاه پزشکی زن / مرد 30
35595 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی زن / مرد 24
31726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم) نیمسال تحصیلی موافقت نمی شود. با مرخصی تحصیلی دانشجویان نوبت دوم در اولین
31727 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 10
31728 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی زن / مرد 5
31729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 5
31730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی زن / مرد 5
31732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 10
31733 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 5
31734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن 10
31734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست مرد 10
31735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاه پزشکی زن / مرد 5
31736 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی زن / مرد 5
31737 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن / مرد 5
35623 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد زن / مرد 8
35624 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
35625 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری زن / مرد 6
35626 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی زن / مرد 11 (پذیریش در نیمسال دوم)
35627 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35628 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35629 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35630 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی زن / مرد 4
35631 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 4
31739 متمرکز نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 5
35639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی کاربردی زن 16
35639 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم شیمی کاربردی مرد 16
35640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن 18
35640 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی مرد 18
35641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35641 متمرکز نوبت دوم دانشگاه قم قم علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
31748 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
35668 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 3
35669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 3
35670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35671 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35677 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مدیریت مالی زن / مرد 12
31754 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری زن / مرد 10
31755 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 10
31756 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 20
31757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاه پزشکی زن / مرد 20
35691 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد زن / مرد 11
35692 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی زن / مرد 16
35693 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری زن / مرد 12
35694 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی زن / مرد 12
35695 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35696 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض زن / مرد 8
35697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35697 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35698 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گردشگری زن / مرد 11
35699 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی زن / مرد 12
35700 متمرکز نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی زن / مرد 12
31761 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 15
31762 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 20
35706 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 9
35707 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 2
35708 متمرکز نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 8
31767 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری زن / مرد 25
31768 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31769 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 15
35724 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقتصاد زن / مرد 12
35725 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری زن / مرد 12
35726 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی زن / مرد 6
35727 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی زن / مرد 24
35728 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 24
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی زن 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی مرد 10 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 6
35731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی زن / مرد 14
35732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی زن / مرد 14
35734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران گردشگری زن / مرد 8
31773 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 15
31774 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 10
31775 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاه پزشکی زن / مرد 10
35741 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اقتصاد زن / مرد 3
35742 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی زن / مرد 3
35743 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی کاربردی زن / مرد 12
35744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی مرد 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35744 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی زن 12 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35745 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گردشگری زن / مرد 3
35746 متمرکز نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی زن / مرد 5
31780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 5
31781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن / مرد 5
31782 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 10
31783 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 5
35751 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 2
35752 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
31786 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان زیست فناوری زن / مرد 20
35757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن / مرد 6
35758 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 6
35790 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی زن / مرد 2
35791 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2
35792 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی زن / مرد 3
35793 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 3
35795 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان گردشگری زن / مرد 1
35768 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 6
35769 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35770 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 6
35771 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 5
35778 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اقتصاد زن / مرد 6
35779 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری زن / مرد 6
35780 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی زن / مرد 6
35781 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی زن / مرد 6
31742 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری زن / مرد 9
35647 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی زن / مرد 2
35648 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی زن / مرد 8
35649 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض زن / مرد 8
35650 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن / مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35651 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی زن / مرد 3
35653 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی زن 2 تحصیل پردیس خواهران شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - محل
35662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
31788 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد گیاه پزشکی زن / مرد 10
35798 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اقتصاد زن / مرد 3
35799 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن / مرد 3
35801 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی زن / مرد 4
35813 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد حسابداری زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35813 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد حسابداری مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35814 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد روانشناسی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35814 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد روانشناسی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35815 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد مدیریت بازرگانی زن 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35815 متمرکز نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) یزد مدیریت بازرگانی مرد 12 عدم تعهد در ارایه خوابگاه به دانشجویان دختر
35821 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم حسابداری زن 2
35822 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم علوم قرآن و حدیث زن 2
35823 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم فقه و حقوق اسلامی زن 2
35824 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مدیریت بازرگانی زن 2
35825 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مدیریت کسب و کارهای کوچک زن 2
35828 متمرکز نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 8
35831 متمرکز نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی زن / مرد 9
35832 متمرکز نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی زن / مرد 9