دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31709 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 45
35596 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد زن / مرد 15
35597 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی محض زن / مرد 36
35598 متمرکز روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن / مرد 14
35599 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد زن / مرد 2
35600 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن / مرد 2
37450 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37643 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37650 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی محض زن / مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37654 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن / مرد 1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر