دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و نوع پذیرش مناطق محروم

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
37692 مناطق محروم روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
37478 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37697 مناطق محروم روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی زن / مرد 3 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه اراک
37189 مناطق محروم روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه اردکان
37624 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری زن / مرد 2 دانشگاه ارومیه
37187 مناطق محروم روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه اصفهان
37096 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37097 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37098 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37110 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37111 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37112 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه ایلام
37180 مناطق محروم روزانه دانشگاه ایلام ایلام اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه ایلام
37634 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37636 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37637 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37640 مناطق محروم روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی زن / مرد 2 دانشگاه بجنورد
37462 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37469 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کاردانی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37680 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان * اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37466 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) - به دانشجویان غیر بومی خوابگاه تعلق خواهد گرفت. امکان مهمان و یا انتقال به پردیس اصلی دانشگاه وجود ندارد.
37480 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) - به دانشجویان غیر بومی خوابگاه تعلق خواهد گرفت. امکان مهمان و یا انتقال به پردیس اصلی دانشگاه وجود ندارد.
37202 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37678 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37679 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 2 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37417 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه تبریز
37418 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37419 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37420 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37424 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37425 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37427 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37430 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37463 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37622 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37623 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37625 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37628 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه تبریز
37426 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) - امکان ارایه خوابگاه برای دانشجویان جدیدالورود وجود ندارد.
37437 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37473 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران زیست فناوری زن / مرد 2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37474 مناطق محروم روزانه دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
37115 مناطق محروم روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 3 دانشگاه جهرم
37731 مناطق محروم روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه جیرفت
37667 مناطق محروم روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
37104 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37105 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37198 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37199 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37199 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37461 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 4 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37464 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37465 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37467 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37672 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اقتصاد زن / مرد 3 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37673 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37674 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37675 مناطق محروم روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه رازی - کرمانشاه
37102 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن 2 دانشگاه زابل
37102 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه زابل
37103 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن 2 دانشگاه زابل
37103 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه زابل
37458 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 5 دانشگاه زابل
37460 مناطق محروم روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه زابل
37632 مناطق محروم روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه زنجان
37454 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه سمنان
37455 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37456 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37457 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37470 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه سمنان
37657 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37658 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37660 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37661 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37662 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 1 دانشگاه سمنان
37656 مناطق محروم روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر)
37459 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37663 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37666 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37669 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37671 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37101 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاه پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهرکرد
37106 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهرکرد
37188 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه شهرکرد
37207 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه شهرکرد
37113 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37717 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37718 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37719 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37720 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37447 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه شهید چمران - اهواز
37448 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37449 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37452 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاه پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37453 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان میکروبیولوژی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37642 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37644 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37645 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 3 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37646 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37649 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه شهید چمران - اهواز
37651 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37652 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37653 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37421 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37428 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37626 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37629 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37099 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی مرد 2 دانشگاه شیراز
37100 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی زن 2 دانشگاه شیراز
37100 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست شناسی سلولی و مولکولی مرد 2 دانشگاه شیراز
37107 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37108 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37109 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37114 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه شیراز
37204 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
37205 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
37206 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس هتلداری زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
37209 مناطق محروم روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه شیراز
37647 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
37648 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان
37432 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه ارومیه - مهمانی، انتقال دایم و تغییر رشته به سایر موسسات امکان پذیر نیست.
37760 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پرستاری زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد
37761 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد
37762 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی علوم آزمایشگاهی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه - این دانشگاه تعهدی نسبت به ارایه خوابگاه به دانشجویان ندارد
37748 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
37753 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی ایران
37757 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
37758 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
37759 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی علوم و صنایع غذایی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
37749 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
37750 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
37745 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - دانشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد
37746 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - انشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد
37747 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد - انشگاه تعهدی در قبال ارایه خوابگاه ندارد
37769 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
37770 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
37771 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
37766 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
37768 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان فیزیوتراپی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی سمنان
37755 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
37752 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان تکنولوژی اتاق عمل زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
37751 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده داروسازی) - عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
37767 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده داروسازی) - عدم تعهد در ارایه خوابگاه بویژه برای پسران
37754 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی و وسایل کمکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - عدم تعهد در ارایه خوابگاه
37756 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان شنوایی شناسی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی همدان - عدم تعهد در ارایه خوابگاه
37763 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
37764 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
37765 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پرستاری زن / مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
37450 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37643 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37650 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی محض زن / مرد 2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37654 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی زن / مرد 1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
37451 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان- ملاثانی اهواز
37475 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
37476 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
37433 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه فردوسی مشهد
37434 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37435 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37436 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37438 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه فردوسی مشهد
37439 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37440 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37441 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37442 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37443 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37444 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37445 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37635 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37638 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37639 مناطق محروم روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه فردوسی مشهد
37471 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری زن / مرد 2 دانشگاه گلستان - گرگان
37681 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37684 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37686 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37689 مناطق محروم روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه گلستان - گرگان
37472 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 2 دانشگاه گنبد
37682 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37683 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37685 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد گلستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه گنبد
37690 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت بیمه زن 1 دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)
37691 مناطق محروم روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) گلستان مدیریت صنعتی زن 1 دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر)
37095 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37468 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37477 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دکتری عمومی دامپزشکی زن / مرد 3 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37479 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37481 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37693 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37694 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37695 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حسابداری مرد 1 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37696 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37698 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم ورزشی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37699 مناطق محروم روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 2 دانشگاه لرستان - خرم آباد
37446 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37687 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37688 مناطق محروم روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه مازندران - بابلسر
37422 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37423 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37429 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاه پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37431 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37627 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37630 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه مراغه
37190 مناطق محروم روزانه دانشگاه میبد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه میبد - پوشش اسلامی در دانشگاه میبد چادر می باشد
37210 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37211 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37742 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37743 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37744 مناطق محروم روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض زن / مرد 1 دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
37664 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37668 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37670 مناطق محروم روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی زن / مرد 1 دانشگاه ولایت - ایرانشهر
37194 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37195 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37196 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37197 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم ورزشی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه کردستان - سنندج
37677 مناطق محروم روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گردشگری زن / مرد 1 دانشگاه کردستان - سنندج
37203 مناطق محروم روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه یاسوج
37191 مناطق محروم روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی زن / مرد 1 دانشگاه یزد
37665 مناطق محروم روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری زن / مرد 2 مجتمع آموزش عالی سراوان