دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش عکاسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34530 متمرکز روزانه دانشگاه تهران تهران عکاسی زن / مرد 12
34549 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان عکاسی زن / مرد 25
34557 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان عکاسی زن / مرد 15
34615 متمرکز روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی زن / مرد 10
34618 متمرکز نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی زن / مرد 2
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن 14
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی مرد 14
34666 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 3
34629 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی زن 15
34629 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - تهران تهران عکاسی مرد 15
37582 مناطق محروم روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی عکاسی زن / مرد 1 دانشگاه نیشابور
37150 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37168 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان