دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و دانشگاه دانشگاه هنر - اصفهان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34651 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 16
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن 18
34652 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری مرد 18
34653 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 25
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن 45
34654 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی مرد 45
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی مرد 14
34655 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن 14
34656 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 34
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی مرد 25
34657 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن 25
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن 25
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی مرد 25
34659 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن 25
34659 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه مرد 25
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن 18
34660 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی مرد 18
34661 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 25
34662 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 3
34663 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان ارتباط تصویری زن / مرد 3
34664 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 3
34665 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 3
34666 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 3
34667 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 3
34668 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 3
34669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 3
34670 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن / مرد 3
34671 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان نقاشی زن / مرد 3
34672 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 3
37144 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37147 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان آهنگسازی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37149 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37150 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37151 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37152 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37166 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان صنایع دستی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37167 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان طراحی صنعتی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37168 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان عکاسی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37169 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان فرش زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37170 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 2 دانشگاه هنر اصفهان
37171 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان موزه زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37173 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان هنر اسلامی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان
37597 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت آثار تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان