دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و استان آذربایجان شرقی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34644 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری مرد 30
34645 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34646 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی مرد 25 تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
34647 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم) تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
34648 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
34649 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
34650 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
37157 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37571 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37572 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی ارتباط تصویری مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37574 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز - تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
37575 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی صنعتی مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز - تحت هر شرایطی مهمان شدن به سایر دانشگاه ها ممنوع است.
37576 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی فرش زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37577 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مرمت آثار تاریخی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37579 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37588 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی نقاشی ایرانی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز