دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و استان کرمان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34736 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 20
34737 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
34738 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 10
34739 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران سیرجان کرمان گرافیک زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
34573 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری زن / مرد 15
34574 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش زن / مرد 45
34575 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 45
34576 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن / مرد 30
34577 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی زن / مرد 23
34578 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازیگری زن / مرد 15
34579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 15
34580 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نقاشی زن / مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم)
34581 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان هنر اسلامی زن / مرد 22
37725 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فرش زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان