دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه هنر و گرایش مرمت بناهای تاریخی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
34502 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 50
34524 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 30
34551 متمرکز روزانه دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 30
34559 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 10
34563 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن 30
34563 متمرکز روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی مرد 30
34575 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 45
34579 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 15
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن 25
34658 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی مرد 25
34669 متمرکز نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 3
34677 متمرکز روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 25
37158 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه ارومیه
37578 مناطق محروم روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 2 دانشگاه ارومیه
37154 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37154 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی مرد 2 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37592 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
37152 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر - اصفهان اصفهان مرمت بناهای تاریخی زن / مرد 1 دانشگاه هنر اصفهان