دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و گرایش مهندسی ماشین های صنایع غذایی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30058 متمرکز روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30158 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30205 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30221 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 16
30287 متمرکز روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30479 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30490 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 5
30549 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30918 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 30
30921 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 30
30924 متمرکز روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 30
31023 متمرکز روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
37411 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
37079 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37301 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37392 مناطق محروم روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان