دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و استان آذربایجان شرقی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30140 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 60
30141 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30142 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 50
30143 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 50
30144 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 55
30145 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30146 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 55
30147 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30148 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
30149 متمرکز روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی نساجی زن / مرد 50
30193 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار زن / مرد 27
30194 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 54
30195 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 27
30196 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30197 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 36 (پذیریش در نیمسال دوم)
30198 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 36
30199 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 90
30200 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 24
30201 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 27
30202 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 24
30203 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 57
30204 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 48
30205 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30206 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 54
30207 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 36
30208 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 18
30209 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار زن / مرد 18
30210 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 36
30211 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 18
30212 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 16
30213 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
30214 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 24
30215 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30216 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 16
30217 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 18
30218 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 16
30219 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 38
30220 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 32
30221 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 16
30222 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 36
30223 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 24
30224 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 12
30233 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
30234 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 16 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
30235 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 24 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
30236 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 16 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
31432 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 18
31433 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 12
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 5
35349 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 3
35351 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
35352 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 6
35353 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 3
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 3
35357 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 3
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 2
35359 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 4
35361 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 2
30225 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 36
30226 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 36
30227 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 24
30228 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 24
30229 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 42
30230 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 40
30231 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 28
30232 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 25
30554 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 55
30555 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 45
30556 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 50
30557 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 50
30558 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30559 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 50
30560 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 55
30561 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30562 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 50
30563 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 50
35529 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 4
35530 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 10
35531 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 10
35532 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 5
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35533 متمرکز روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
30718 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 45
30719 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 38
30720 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 75
30721 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 52
30722 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 25
30723 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 64
30724 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 45
30725 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 50
30726 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
30727 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30728 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن / مرد 26
30729 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 15
30730 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 25
30731 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 18
30732 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 10
30733 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 20
30734 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 15
30735 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 15
30736 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 20
30737 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 15
30738 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت زن / مرد 9
35849 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4
31141 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 60
31142 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 60
31143 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 60
31144 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
31145 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
31146 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 10
31147 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 10
31148 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 10
31149 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 10
31150 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
35747 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 4
35748 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 7 (پذیریش در نیمسال دوم)
35749 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35750 متمرکز روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 3 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35751 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1
35752 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 1 (پذیریش در نیمسال دوم)
31211 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای مرد 30
31212 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی چند رسانه ای زن 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
31213 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی مرد 25
31214 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن 25 (پذیریش در نیمسال دوم)
31215 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 32
31216 متمرکز روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 33 (پذیریش در نیمسال دوم)
31382 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 20
31383 متمرکز روزانه دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31384 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 10
31385 متمرکز نوبت دوم دانشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
37039 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37213 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37219 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37228 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37234 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37239 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37242 مناطق محروم روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه بناب
37052 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید مرد 6 دانشگاه تبریز
37212 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37214 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37217 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده مهندسی برق)
37223 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37227 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37229 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37235 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37243 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37248 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37622 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37623 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37625 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37230 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی و مهندسی مرند)
37236 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)
37244 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه)
37215 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37224 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37231 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37237 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37245 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37249 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
37216 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37218 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37220 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37225 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37232 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37238 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37246 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37250 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
37226 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37233 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37247 مناطق محروم روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه مراغه
37221 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37222 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شهرسازی زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37240 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری مرد 1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
37241 مناطق محروم روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن 1 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40001 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت چاراویماق
40002 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت آذرشهر
40003 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت اسکو
40004 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت خسرو شاه
40005 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستان آباد
40006 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت کندوان
40007 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب محل خدمت تیکمه داش
40008 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت کاغذکنان
40009 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت نظرکهریز
40010 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت عجب شیر
40011 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراب، هریس، بستان آباد محل خدمت مهربان
40012 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هریس، وزرقان، اهر محل خدمت هریس
40013 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
40014 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت کلیبر
40015 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت عشایری آذربایجان شرقی
40016 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای وزرقان، اهر، جلفا، مرند محل خدمت خاروانا
40017 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت هوراند
40018 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت صوفیان
40019 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
40020 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت تسوج
40021 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ورزقان، اهر، هریس محل خدمت ورزقان
40022 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت جلفا
40123 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه 1
40124 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای پارس آباد، اصلاندوز محل خدمت اصلان دوز
40125 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مشگین شهر محل خدمت مشکین شهر
40918 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت تاکستان
40919 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آبیک محل خدمت آبیک
40920 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان آوج محل خدمت آوج
40921 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت بوئین زهرا
40922 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت رودبارشهرستان
40923 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تاکستان محل خدمت خرمدشت
40924 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان البرز محل خدمت البرز
40925 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بویین زهرا محل خدمت شال
45841 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت اسکو
45842 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هریس، وزرقان، اهر محل خدمت اهر
45843 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت ایلخچی
45844 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت آذرشهر
45845 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستان آباد
45846 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت بناب
45847 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت ترکمانچای
45848 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت تسوج
45849 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب محل خدمت تیکمه داش
45850 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت جلفا
45851 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت چاراویماق
45852 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای وزرقان، اهر، جلفا، مرند محل خدمت خاروانا
45853 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خداآفرین، کلیبر محل خدمت خداآفرین
45854 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت خسرو شاه
45855 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
45856 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراب، هریس، بستان آباد محل خدمت سراب
45857 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
45858 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت صوفیان
45859 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت عجب شیر
45860 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت عشایری آذربایجان شرقی
45861 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت کاغذکنان
45862 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت کلیبر
45863 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت کندوان
45864 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت گوگان
45865 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت مراغه
45866 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت مرند
45867 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت ملکان
45868 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراب، هریس، بستان آباد محل خدمت مهربان
45869 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت میانه
45870 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت نظرکهریز
45871 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هریس، وزرقان، اهر محل خدمت هریس
45872 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت هشترود
45873 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت هوراند
45874 تربیت معلم روزانه پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ورزقان، اهر، هریس محل خدمت ورزقان
40023 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت هشترود
40024 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت آذرشهر
40025 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت گوگان
40026 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت اسکو
40027 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت ایلخچی
40028 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستان آباد
40029 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت ترکمانچای
40030 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت مراغه
40031 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت بناب
40032 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت ملکان
40033 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خداآفرین، کلیبر محل خدمت خداآفرین
40034 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای وزرقان، اهر، جلفا، مرند محل خدمت خاروانا
40035 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراب، هریس، بستان آباد محل خدمت مهربان
40036 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
40037 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت عشایری آذربایجان شرقی
40038 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت هوراند
40039 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ورزقان، اهر، هریس محل خدمت ورزقان
40040 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت صوفیان
40041 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
40091 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان مهاباد محل خدمت مهاباد
40092 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماکو، پلدشت، شوط، چالدران محل خدمت ماکو
40093 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میاندوآب محل خدمت میاندوآب
40126 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اردبیل، نمین، نیر، سرعین محل خدمت اردبیل ناحیه 2
40713 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی بخشهای افشار و بزینه رود شهرستان خدابنده محل خدمت بزینه رود
40714 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان زنجان محل خدمت زنجانرود
40715 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طارم محل خدمت طارم
40974 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بانه، سقز محل خدمت بانه
40975 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سنندج، کامیاران محل خدمت سنندج ناحیه 1
41022 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسلام آباد غرب محل خدمت اسلام آباد
41023 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان گیلانغرب محل خدمت گواور
41024 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قصرشیرین محل خدمت قصرشیرین
41025 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان پاوه محل خدمت باینگان
41194 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ریاضی زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت قروه درجزین
45875 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت اسکو
45876 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هریس، وزرقان، اهر محل خدمت اهر
45877 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت ایلخچی
45878 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت آذرشهر
45879 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب، هریس محل خدمت بستان آباد
45880 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت بناب
45881 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت ترکمانچای
45882 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت تسوج
45883 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بستان آباد، تبریز، سراب محل خدمت تیکمه داش
45884 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت جلفا
45885 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت چاراویماق
45886 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای وزرقان، اهر، جلفا، مرند محل خدمت خاروانا
45887 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای خداآفرین، کلیبر محل خدمت خداآفرین
45888 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت خسرو شاه
45889 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، هریس، تبریز محل خدمت خواجه
45890 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراب، هریس، بستان آباد محل خدمت سراب
45891 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت شبستر
45892 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت صوفیان
45893 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت عجب شیر
45894 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت عشایری آذربایجان شرقی
45896 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت کلیبر
45897 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت کندوان
45898 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اسکو، تبریز، آذرشهر محل خدمت گوگان
45899 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت مراغه
45900 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شبستر، مرند، جلفا محل خدمت مرند
45901 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای مراغه، بناب، عجب شیر، ملکان محل خدمت ملکان
45902 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سراب، هریس، بستان آباد محل خدمت مهربان
45903 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان میانه محل خدمت میانه
45904 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت نظرکهریز
45905 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هریس، وزرقان، اهر محل خدمت هریس
45906 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای هشترود، چاراویماق محل خدمت هشترود
45907 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اهر، کلیبر، خداآفرین محل خدمت هوراند
45908 تربیت معلم روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) تبریز آذربایجان شرقی آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ورزقان، اهر، هریس محل خدمت ورزقان
38251 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی اسوه معاصر - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 6
38252 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 6
38253 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 6
38254 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 6
38255 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 6
38256 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 6
38257 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 6
38601 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 5
38602 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 2
38603 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی حسابداری زن / مرد 5
38604 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 5
38605 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 8
38606 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 8
38607 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت دولتی زن / مرد 5
38608 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی مدیریت صنعتی زن / مرد 5