دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه شهید چمران - اهواز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30540 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار زن / مرد 50
30541 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 55
30542 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر زن / مرد 50
30543 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30544 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک زن / مرد 35
30545 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق زن / مرد 106
30546 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 60
30547 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 60
30548 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 55
30549 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30550 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 45
30551 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 80
30552 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30553 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
35521 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 7
35522 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری زن / مرد 4
35523 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی زن / مرد 6
35524 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی زن / مرد 6
35525 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
35526 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35527 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35528 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی زن / مرد 4
37079 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37081 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37270 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37272 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37276 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37277 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37279 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37283 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق زن / مرد 4 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37291 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی شیمی زن / مرد 5 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37294 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37297 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37301 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37302 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37305 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک زن / مرد 5 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37309 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37311 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز
37642 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اقتصاد زن / مرد 1 دانشگاه شهید چمران - اهواز