دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه بوعلی سینا - همدان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30150 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30151 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30152 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30153 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک زن / مرد 50 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30154 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق زن / مرد 60
30155 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی صنایع زن / مرد 35
30156 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران زن / مرد 60
30157 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30158 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30159 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30160 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30161 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30162 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30163 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن / مرد 5 امکان واگذاری خوابگاه دولتی وجود ندارد.
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35327 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 8 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35328 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن / مرد 8 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی مرد 4 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن 4 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35330 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 3 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد.
37411 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
37680 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.