دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و دانشگاه دانشگاه تبریز

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30193 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار زن / مرد 27
30194 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 54
30195 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 27
30196 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30197 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 36 (پذیریش در نیمسال دوم)
30198 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 36
30199 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 90
30200 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 24
30201 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 27
30202 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 24
30203 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 57
30204 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 48
30205 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30206 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 54
30207 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 36
30208 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 18
30209 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار زن / مرد 18
30210 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها زن / مرد 36
30211 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر زن / مرد 18
30212 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 16
30213 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک زن / مرد 24 (پذیریش در نیمسال دوم)
30214 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی زن / مرد 24
30215 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 60
30216 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید زن / مرد 16
30217 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 18
30218 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 16
30219 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 38
30220 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 32
30221 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 16
30222 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 36
30223 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 24
30224 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری زن / مرد 12
30233 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
30234 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 16 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
30235 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 24 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
30236 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 16 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
31432 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 18
31433 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری زن / مرد 12
35348 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 5
35349 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 4
35350 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 3
35351 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 6 (پذیریش در نیمسال دوم)
35352 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 6
35353 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 3
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35354 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35355 متمرکز روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 3
35356 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 3
35357 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 3
35358 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 2
35359 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی زن / مرد 4 (پذیریش در نیمسال دوم)
35360 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض زن / مرد 4
35361 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی زن / مرد 2
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35362 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی زن 2 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35363 متمرکز نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری زن / مرد 2
37052 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید مرد 6 دانشگاه تبریز
37212 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37214 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37217 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده مهندسی برق)
37223 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37227 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37229 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37235 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37243 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37248 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز
37622 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37623 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی زن / مرد 2 دانشگاه تبریز
37625 مناطق محروم روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی زن / مرد 1 دانشگاه تبریز