دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و استان همدان

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
31366 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 20
31367 متمرکز روزانه آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 20 (پذیریش در نیمسال دوم)
31368 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 10
31369 متمرکز نوبت دوم آموزشکده فنی و حرفه ای دختران همدان - زینب کبری(س) همدان مهندسی معماری زن 10 (پذیریش در نیمسال دوم)
30150 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30151 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها زن / مرد 50 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30152 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30153 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک زن / مرد 50 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30154 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق زن / مرد 60
30155 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی صنایع زن / مرد 35
30156 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران زن / مرد 60
30157 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 40
30158 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30159 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری زن / مرد 35 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30160 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30161 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
30162 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
30163 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب زن / مرد 5 امکان واگذاری خوابگاه دولتی وجود ندارد.
35324 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اقتصاد زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35325 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35326 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی زن / مرد 4 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35327 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 8 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35328 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض زن / مرد 8 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی مرد 4 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35329 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم ورزشی زن 4 خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها - اولویت واگذاری
35330 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 3 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد.
30166 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی شهرسازی مرد 25 امکان انتقال از آموزشکده فنی کبودرآهنگ به پردیس اصلی دانشگاه وجود ندارد.*
30164 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع زن 40
30164 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع مرد 40
30165 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر زن 40
30165 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر مرد 40
35331 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 3 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35332 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 3 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35333 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی مرد 2 امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
35334 متمرکز نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 2 عدم تخصیص خوابگاه و همچنین عدم امکان مهمانی و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه
30444 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
30445 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 50
30446 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30447 متمرکز نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 25
35468 متمرکز روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی زن / مرد 10
30856 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق زن / مرد 60
30857 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 45
30858 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی زن / مرد 45
30859 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 45
30860 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن زن / مرد 45
30861 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 45
30862 متمرکز روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 45
30863 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق زن / مرد 15
30864 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 10
30865 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی زن / مرد 10
30866 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 10
30867 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن زن / مرد 10
30868 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 10
30869 متمرکز نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 10
35871 متمرکز روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
31151 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 60
31152 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق زن / مرد 60
31153 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران زن / مرد 60
31154 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی کامپیوتر زن / مرد 60
31155 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن زن / مرد 60
31156 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی معماری زن / مرد 60
31157 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 60
31158 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 60
31159 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 20
31160 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی برق زن / مرد 30
31161 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی عمران زن / مرد 30 (پذیریش در نیمسال دوم)
31162 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی معدن زن / مرد 10
31163 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مکانیک زن / مرد 20
31164 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 40
35753 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن / مرد 6
35754 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی زن / مرد 12
35755 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم ورزشی زن 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35755 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان علوم ورزشی مرد 6 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35756 متمرکز روزانه دانشگاه ملایر همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 6
35757 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی زن / مرد 2
35758 متمرکز نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 2
37411 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد
37680 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت کسب و کارهای کوچک زن / مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37202 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37679 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی مرد 1 دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) - امکان مهمان و انتقال به پردیس اصلی دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد.
37048 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 1 دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
37061 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری مرد 3 دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
37376 مناطق محروم روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری زن / مرد 1 دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسد آباد همدان
37038 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی همدان
37051 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی مرد 2 دانشگاه صنعتی همدان
37359 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 1 دانشگاه صنعتی همدان
37401 مناطق محروم روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی زن / مرد 2 دانشگاه صنعتی همدان
37356 مناطق محروم روزانه دانشگاه ملایر همدان مهندسی اپتیک و لیزر زن / مرد 1 دانشگاه ملایر
48030 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت بهار
48031 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت تویسرکان
48033 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت خزل
48037 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت قروه درجزین
48039 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودراهنگ محل خدمت کبوترآهنگ
48041 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت لالجین
48042 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر همدان همدان آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت ملایر
47596 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش کودکان استثنایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کرمانشاه محل خدمت کرمانشاه .ناحیه 1
48048 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان اسد آباد محل خدمت اسدآباد
48049 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت بهار
48050 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت تویسرکان
48051 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت جوکار
48052 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت خزل
48054 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت سامن
48055 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت سردرود
48056 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان فامنین محل خدمت فامنین
48057 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای رزن، درگزین محل خدمت قروه درجزین
48058 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان تویسرکان محل خدمت قلقل رود(فرسفج )
48059 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت قهاوند شرا
48060 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان کبودراهنگ محل خدمت کبوترآهنگ
48062 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بهار محل خدمت لالجین
48063 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان ملایر محل خدمت ملایر
48064 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان نهاوند محل خدمت نهاوند
48065 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت همدان .ناحیه 1
48066 تربیت معلم روزانه پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان همدان محل خدمت همدان .ناحیه 2
38769 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری زن / مرد 5
38770 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی زن / مرد 5
35893 متمرکز دیگر دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار زن / مرد 1 عدم تعهد در ارایه خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه