دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه ریاضی و فنی و استان چهارمحال وبختیاری

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
30473 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر زن / مرد 30
30474 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب زن / مرد 20
30475 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک زن / مرد 30
30476 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق زن / مرد 55
30477 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران زن / مرد 30
30478 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن / مرد 50
30479 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 20
30480 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 20
30481 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک زن / مرد 55
30482 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 20
30483 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 55
30484 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر زن / مرد 5
30485 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب زن / مرد 5
30486 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک زن / مرد 5
30487 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق زن / مرد 5
30488 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران زن / مرد 5
30489 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن / مرد 5
30490 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشین های صنایع غذایی زن / مرد 5
30491 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی زن / مرد 5
30492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک زن / مرد 5
30493 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) زن / مرد 5
30494 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی زن / مرد 5
35488 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی کاربردی زن / مرد 6
35489 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی مرد 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35489 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن 4 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35490 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 3
35491 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی کاربردی زن / مرد 1
35492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی زن 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35492 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی مرد 2 شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
35493 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری زن / مرد 1
37021 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر زن / مرد 1 دانشگاه شهرکرد
46536 تربیت معلم روزانه پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهر کرد، سامان، بن محل خدمت بن
46538 تربیت معلم روزانه پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهر کرد، سامان، بن محل خدمت سامان
46539 تربیت معلم روزانه پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان لردگان و خانمیرزا محل خدمت عشایری چهارمحال وبختیاری
46540 تربیت معلم روزانه پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کوهرنگ، فارسان محل خدمت فارسان
46541 تربیت معلم روزانه پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان لردگان و خانمیرزا محل خدمت فلارد
46542 تربیت معلم روزانه پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کوهرنگ، فارسان محل خدمت کوهرنگ
46546 تربیت معلم روزانه پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان لردگان و خانمیرزا محل خدمت لردگان
46550 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بروجن محل خدمت بلداجی
46551 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهر کرد، سامان، بن محل خدمت بن
46552 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان لردگان و خانمیرزا محل خدمت خانمیرزا
46553 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهر کرد، سامان، بن محل خدمت سامان
46555 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کوهرنگ، فارسان محل خدمت فارسان
46558 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کیار، اردل محل خدمت کیار
46559 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان بروجن محل خدمت گندمان
46560 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شهر کرد، سامان، بن محل خدمت لاران
46561 تربیت معلم روزانه پردیس شهید باهنر شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش ابتدایی زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان لردگان و خانمیرزا محل خدمت لردگان