دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه علوم تجربی و دانشگاه دانشکده علوم پزشکی گراش

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
33037 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری زن 25
33037 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس پرستاری مرد 25
33038 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس تکنولوژی اتاق عمل مرد 12
33038 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس تکنولوژی اتاق عمل زن 12
33039 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی مرد 22
33039 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس علوم آزمایشگاهی زن 22
33040 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری زن 12
33040 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس هوشبری مرد 12
33041 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی مرد 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها
33041 متمرکز روزانه دانشکده علوم پزشکی گراش فارس کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زن 15 (پذیریش در نیمسال دوم) شرایط و ضوابط مندرج در بخش پیوست ها